Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 8

Akatakas Irad Mauges ya Ari

Akatakas Irad Mauges ya Ari

MATEO 2:13-23

  • LINMAD EHIPTO SO PAMILYA NEN JESUS

  • INAWIT NEN JOSE ED NAZARET SO PAMILYA TO

Binangon nen Jose si Maria pian ibagay importantin balita. Diad kugip et nampanengneng ed sikato so anghel nen Jehova, ya inkuan to: “Bangon ka, awit mo so ugaw tan say ina to tan batik kayod Ehipto, tan mansiansia kayo diman tan alagar moy ibagak ed sika, ta say ugaw et magano lan anapen nen Herodes pian pateyen to.”​—Mateo 2:13.

Kanian diad saman ya labi et tinmakas ya tampol si Jose tan Maria, kaibay anak da. Maong labat ta akaalis la ra ta naamtaan nen Herodes ya sikatoy imbatikan na saray astrologo. Binagaan to ran ompawil ya manreport ed sikato, balet inmalis la ra tan agla ra pinmawil. Agaylay pasnok nen Herodes. Lapud labay to nin siansian ipapatey si Jesus, ingganggan to ya pateyen so amin ya ugugaw a lalaki ya mantaon na duara paabeba diad Betlehem tan kakaabay ya lugar. Imbase toy kalkulasyon na edad ed samay imbaga na saray astrologon taga Bukig.

Makapataktakot iman ya impamatey ed amin ya ugugaw a lalaki! Agtayo amta so karakel na ugugaw a lalakin pinatey, balet say graben impanakis tan impanermen na saray ina ra et kasumpalay propesiya na propeta na Dios a si Jeremias.​—Jeremias 31:15.

Diad saman a panaon, wala lad Ehipto si Jose tan say pamilya to, tan diman la ra nanayam. Insan diad sakey a kugip, nampanengneng lamet ed si Jose so anghel nen Jehova. Inkuan na anghel: “Bangon ka, awit mo so ugaw tan say ina to tan la kayod dalin na Israel, ta inatey la iramay malabay a mamatey ed ugaw.” (Mateo 2:20) Kanian nandesisyon si Jose ya ompawil la rad baley da. Asumpal lamet so sakey a propesiya ed Biblia​—atawag so Anak na Dios ed Ehipto.​—Oseas 11:1.

 Labay komon nen Jose ya manayam so pamilya to ed Judea, ya nayarin asingger ed baley na Betlehem, say nanayaman da antis iran linmad Ehipto. Balet naamtaan to ya say ari ed Judea et si Arquelao, say mauges ya anak nen Herodes. Diad sakey nin kugip, pinasakbayan na Dios si Jose ed kapeligroan. Kanian nambiahe si Jose tan say pamilya to paonlad arawin norte tan nanayam irad syudad na Nazaret diad rehyon na Galilea, arawi ed sentro na panagdayewan na saray Judio. Ditan binmaleg si Jesus, ya kasumpalan na sakey nin propesiya: “Sikatoy natawag a Nazareno.”​—Mateo 2:23.