Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 92

Samplora so Pinaabig​—Sakey so Akisalamat

Samplora so Pinaabig​—Sakey so Akisalamat

LUCAS 17:11-19

  • PINAABIG NEN JESUS SO SAMPLORAN AKATING

Pian agnapatey na Sanhedrin si Jesus, sikatoy linmad syudad na Efraim, diad bandad amianen-bukig na Jerusalem. Sikatoy nansiansia diman a kaiba iray disipulo to, ya arawi ed saray mamubusol ed sikato. (Juan 11:54) Balet lapud manasingger lay Paskua na 33 C.E., kaukolan nen Jesus so onalis lamet. Sikatoy amaarap ed amianen, a dinmalan ed Samaria ya anggad Galilea, say sampot ya imbisita tod sayan lugar antis na ipatey to.

Legan na pambiabiahe nen Jesus diad saray baryo, walay nabet ton samploran lalaki ya akating. Diad arum a klase na sayan sakit et kalkalnan namigmig so laman, singa saray gamet na lima tan sali, odino layag. (Numeros 12:10-12) Kakaukolanen ed Ganggan na Dios ya iyeyag na akating so “Agmalinis, agmalinis!” tan biig so ayaman to.​—Levitico 13:45, 46.

Kanian ag-inmasingger ed si Jesus so samploran akating. Balet iyeeyag da: “Jesus a Managbangat, kasian mo kami!” Nen anengneng to ra, inkuan nen Jesus: “La kayo tan manpanengneng kayod saray saserdote.” (Lucas 17:13, 14) Diad saya et impatnag toy respeto tod Ganggan na Dios, a satan so angiter na autoridad ed saray saserdote ya mangibagan inmabig la so sakey ya akating. Insan sarag da lay manayam ed kawalaan na saray totoon andiay sakit.​—Levitico 13:9-17.

Matalek so samploran akating ed pakayari nen Jesus. Linma rad saray saserdote anggan agni ra inmabig. Legan a wala ni rad dalan, atumangan so pananisia rad si Jesus. Anengneng tan alikna ran inmabig la ra!

Tinmuloy lad dalan da iramay siameran inmabig ya akating. Balet ag-akila so sakey. Sayan too et Samaritano, tan sikatoy pinmawil tan inanap toy Jesus. Akin? Sayan datin akating et “inggloria toy Dios ed maksil a boses,” ta amta ton say Dios so amaabig ed sikato. (Lucas 17:15) Sanen aromog toy Jesus, sikatoy dinmakmomo tan akisalamat.

Inkuan nen Jesus ed saramay wadman: “Agta samplora so alinisan? Kawalaan balet na saramay siamera? Anggapo ta lay arum a pinmawil a mangigloria ed Dios noag sayan too a nanlapud sananey a nasyon?” Insan inkuan tod Samaritano: “Alagey ka tan la ka la; pinaabig ka na pananisiam.”​—Lucas 17:17-19.

Diad impamaabig tod samploran akating, impanengneng nen Jesus a sikatoy susuportaan nen Jehova a Dios. Samay sakey ed samplora et aglabat apaabig ed panamegley nen Jesus, noagta nawalaan met na bilay. Ag-itayo manbibilay ed panaon ya uusaren ni na Dios si Jesus pian mamaabig. Balet no walay pananisia tayod si Jesus, nawalaan itayo na bilay ya andi-anggaan. Ipapanengneng tayo met kasi so pisasalamat tayo, a singa ginawa na samay Samaritano?