Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 70

Pinaabig nen Jesus so Lakin Niyanak a Bulag

Pinaabig nen Jesus so Lakin Niyanak a Bulag

JUAN 9:1-18

  • INMABIG SO MIPAPAYABOL YA BULAG LA MANLAPUD INKIYANAK TO

Wala nin siansiad Jerusalem si Jesus legay Sabaton. Diad panaakar tod syudad kaiba iray disipulo to, anengneng day sakey a mipapayabol ya niyanak lan bulag. Intepet na saray disipulo ed sikato: “Rabbi, siopay nankasalanan, sayan too odino saray ateng to, kanian sikatoy niyanak a bulag?”​—Juan 9:2.

Iisipen na saray disipulo no posible kasin makapankasalanan so toon ilulukon ni labat na ina to. Inmebat si Jesus: “Aliwan sayan too odino saray ateng to so nankasalanan, balet oniay kipapasen to pian nipatnag iray gawa na Dios.” (Juan 9:3) Aliwa sirin a lapud walay agawaan ya lingo o kasalanan na sayan too o na atateng to kanian niyanak a bulag. Noagta lapud kasalanan nen Adan, amin a too et niyanak ya aliwan perpekto tan nayarin nawalaay depekto, a singa say inkabulag. Balet lapud inkabulag na laki, pankanawnawa nen Jesus ya ipanengneng iray gawa o kimey na Dios, a singa ginawa to lad apalabas nen pinaabig to ray mansasakit.

Indanet nen Jesus ya maganat irayan kimey. “Nepeg tayon gawaen iray kimey na samay angibaki ed siak legan ya agew ni,” so kuan to. “Onsabi labi sano anggapo lay toon makapankimey. Legan a wadia ak nid mundo, siak so liwawa ed mundo.” (Juan 9:4, 5) On, magano lan ompatey si Jesus, tan no wala lad lubok, singa labin ambilunget ya anggapoy nagawaan to. Pero legan a mabilay ni, sikatoy mangiiter na liwawa ed mundo.

Balet, paabigen kasi nen Jesus so laki? Panon? Linmutda ed dalin si Jesus tan nanggawa na pitek. Impurapor to itan ed mata na bulag tan inkuan to: “La ka tan mandilamos kad tiponay danum na Siloam.” (Juan 9:7) Linma may laki. Kayari ton nandilamos, akanengneng! Seguradon malikeliket ta akanengneng la, natan labat iya agawa ed interon bilay to!

Mankelaw iray kakaabay tan arum nin makankabat ed bulag. “Agta saya imay datin akayurong a mipapayabol?” so intepet da. Wala ray angibagan: “Sikato.” Balet agmakapanisia so arum kanian say kuan da: “Andi, kaparpara to labat.” Inmebat so laki: “Siak iman.”​—Juan 9:8, 9.

Kanian tinepetan da: “Panon sirin ya alukasan iray matam?” Imbaga to: “Nanggaway pitek imay toon tatawagen a Jesus tan impurapor tod saray matak tan imbaga tod siak, ‘La kad Siloam tan mandilamos ka.’ Kanian linma ak a nandilamos tan akanengneng ak la.” Insan da tinepetan: “Kawalaan na saman a too?” Inmebat so mipapayabol: “Agko amta.”​—Juan 9:10-12.

Inyakar na totoo may laki ed saray Fariseon labay da met ya naamtaan no panon ya akanengneng. Inkuan tod sikara: “Sikatoy angiyan na pitek ed matak, tan nandilamos ak, tan akanengneng ak la.” Natural met labat ya miliket komon iray Fariseo ed samay inmabig ya bulag. Balet  inakusaan na arum ed sikara si Jesus. “Agnanlapud Dios iman a too,” kuan da, “ta agto ngingilinan so Sabaton.” Balet kuan na arum: “Panon a makapanggawa na ontan iran klase na tanda so sakey a toon makasalanan?” (Juan 9:15, 16) Nandurumay opinyon da.

Lapud mankokontraay ibabaga ra, tinepetan da may datin bulag: “Antoy nibagam ed sikato, lapud nilukasan to iray matam?” Segurado may datin bulag no siopa si Jesus kanian say ebat to: “Sikatoy sakey a propeta.”​—Juan 9:17.

Agmanisia iray Fariseo. Ompan iisipen dan pakana iya nen Jesus tan samay laki pian naloko da ray totoo. Pian nasolusyonan iyan isyu, naisip da ya tepetan iray ateng na mipapayabol no talaga kasin datin bulag so anak da.