Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 18

Dinmakel ed si Jesus Balet Dinmaiset ed si Juan

Dinmakel ed si Jesus Balet Dinmaiset ed si Juan

MATEO 4:12 MARCOS 6:17-20 LUCAS 3:19, 20 JUAN 3:22–4:3

  • NAMBAUTISMO IRAY DISIPULO NEN JESUS

  • IMPRISO SI JUAN BAUTISTA

Kayari na selebrasyon na Paskua nen 30 C.E., tinmaynan ed Jerusalem si Jesus tan saray disipulo to. Balet, ag-ira sinmempet a tampol ed saray kaabungan dad Galilea. Linma rad baley na Judea, tan dakel so binautismoan da. Sakey taon lan ontan so gagawaen nen Juan Bautista, tan kaiba to nid saman so arum ya disipulo to, nayarin diad patar a pasen na Ilog Jordan.

Aliwan si Jesus so mismon manbabautismo​—saray disipulo to so manbabautismo diad panangigiya to. Diad sayan panaon na ministeryo nen Jesus, parehon ibabangat nen Jesus tan Juan iray magbabawin Judio ya nankasalanan ed sipanan na Ganggan na Dios.​—Gawa 19:4.

Balet nan-imon iray disipulo nen Juan, nanreklamo rad sikato: “Samay laki [si Jesus] a kaibam . . . sikatoy manbabautismo, tan amin et oonlad sikato.” (Juan 3:26) Balet agnan-imon si Juan. Sikatoy akiliket ed si Jesus tan labay to met ya miliket iray disipulo to. Impanonot nen Juan ed sikara: “Tatasian yon mismo ya imbagak, ‘Aliwan siak so Kristo, noagta siak so imbaki ed unaan to.’” Impaliwawa to iyan punto ed paraan ya natalosan na amin: “Say kaiba na nobya et say nobyo. Balet say kaaro na nobyo, sano onalagey tan narengel toy nobyo, sikatoy malikeliket lapud boses to. Kanian agaylay liket ko la.”​—Juan 3:28, 29.

Si Juan, ya singa kaaro na nobyo, et maliket nen impakabat to ray disipulo to ed si Jesus. Pigarad sikara so tinmumbok ed si Jesus tan nasabi panaon et nalanaan na masanton espiritu. Labay met nen Juan ya saray disipulo to et ontumbok ed si Jesus. Diad tua, say gagala nen Juan et iparaan so dalan parad ministeryo nen Kristo. Impaliwawa nen Juan: “Sikatoy nepeg ya ondakel, balet siak et nepeg ya ondaiset.”​—Juan 3:30.

Say sakey nin Juan, a kaibad saray sankaunaan ya tinmumbok ed si Jesus, et nansulat nipaakar ed nanlapuan tan manunan betang nen Jesus ed kisalba na totoo: “Samay manlalapud tagey et mas atagey ni nen say arum. . . . Inaro na Ama so Anak tan impalima to lad sikato so amin a bengatla. Samay mangipapanengneng na pananisia ed Anak et walaan na bilay ya andi-anggaan; samay agmanguunor ed Anak et agto nagamoran so bilay, noagta mansiansia ed sikato so sanok na Dios.” (Juan 3:31, 35, 36) Talagan importante itan ya katuaan a naamtaan na totoo!

Ag-abayag kayarin impaliwawa nen Juan Bautista ya say betang tan kimey to et ondaiset, sikatoy inaresto nen Arin Herodes. Inasawa nen Arin Herodes si Herodias, ya asawa nen Felipe ya agi to. Nen inwalwal nen Juan so impikalugoran to, sikatoy impaipriso nen Herodes. Nen naamtaan nen Jesus ya naarestoy Juan, sikatoy tinmaynan ed Judea kaiba iray disipulo to tan ‘inmarap irad Galilea.’​—Mateo 4:12; Marcos 1:14.