Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 106

Duaran Ilustrasyon Nipaakar ed Kaubasan

Duaran Ilustrasyon Nipaakar ed Kaubasan

MATEO 21:28-46 MARCOS 12:1-12 LUCAS 20:9-19

  • ILUSTRASYON NIPAAKAR ED DUARAN ANAK

  • ILUSTRASYON NIPAAKAR ED SARAY TOMATANEM ED KAUBASAN

Diad templo, kakkayarin inebatan nen Jesus iray manunan saserdote tan mamatatken ya nankuestion ed autoridad tod saray gagawaen to. Ag-ira akasel ed inyebat to. Insan angiter na ilustrasyon ya diad satan et apapaway no anton talaga ira ya klase na totoo.

Inistorya nen Jesus: “Walay sakey a too a duaray ilalak to. Inasinggeran to imay unaan, ya inkuan to, ‘Ana’ko, mankimey ka natan diad kaubasan.’ Inyebat to, ‘Andi, agak onla,’ balet agnambayag et sikatoy ababawian tan linma. Inasinggeran to so komadua ya onman met so inkuan to. Inyebat to, ‘On, onla ak,’ balet aglanlamang linma. Siopa ed sikaran dua so anumpal ed panlabayan na ama to?” (Mateo 21:28-31) Mapatpatnag so ebat​—amay unaan ya ginawa to lanlamang so labay na ama to.

Kanian imbaga nen Jesus ed saray mamubusol ed sikato: “Ibagak ed sikayoy tua, saray managsingil na buis tan paabang a bibii et naunaan da kayo lad Panarian na Dios.” Saray managsingil na buis tan paabang a bibii diad gapo et agni nanlingkor ed Dios. Balet singa samay unaan ya anak, nagbabawi ra tan natan et manlilingkor lad sikato. Saramay lider na relihyon balet et singa samay komaduan anak, ya ibabaga dan manlilingkor irad Dios balet diad tua et andi. Inkuan nen Jesus: “Sinmabi ed sikayo si Juan pian ipanengneng toy dalan na inkatunong, balet agyo anisiaan. Ingen, anisia ed sikato iray managsingil na buis tan paabang a bibii, tan anggano anengneng yo iya, agkayo nagbabawi tan agkayo anisia ed sikato.”​—Mateo 21:31, 32.

Tinumbokan nen Jesus itan na sakey nin ilustrasyon. Balet diad saya, impanengneng to ya say lingo na saray lider na relihyon et aliwa labat lan say agda impandayew ed Dios. Mauge-uges ira. “Walay toon nantanem na kaubasan,” so imbaga nen Jesus, “inalar to, tan angotkot na panagpespesan na ubas tan angipaalagey na tori; insan impaasikaso tod saray tomatanem, tan linmad sananey a bansa. Nen asabi lay panaon, sikatoy angibaki na sakey ya aripen ed saramay tomatanem pian alaen so apag tod sikara. Balet sikatoy siningkat da, pinekpek da, insan pinataynan dan kalimalima. Sikatoy angibaki lamet na sananey ya aripen, balet pinekpek dad ulo tan pinabpabaingan da. Tan sikatoy angibaki na sananey ni, balet pinatey da, tan angibaki na dakel ni, balet ta pinekpek day arum ed saratan tan pinatey day arum.”​—Marcos 12:1-5.

Natalosan kasi na saray ondedengel ed si Jesus so ilustrasyon? Nayarin nanonotan da imay imbaga nen Isaias: “Say sankaabungan na Israel so kaubasan nen Jehova na saray armada; saray totoo na Juda so taneman a panliliketan to. Iilaloan to so inkahustisya, balet walay ag-inkahustisya.” (Isaias 5:7) Miparad satan so ilustrasyon nen Jesus. Say akankayariay kaubasan et si Jehova, tan say kaubasan et say bansan Israel, ya naalar tan aprotektaan na Ganggan na Dios. Angibaki si Jehova na saray propeta pian mangiter na instruksion ed totoo to tan tulongan iran mamawalay maong a bunga.

Balet minaltrato tan pinatey na “saray tomatanem” iray imbakin “aripen.” Impaliwawa nen Jesus: “Wala ni sakey ya imbaki to, say inad-aro ton anak. Sikato so unor ya imbaki tod sikara, tan inisip ton, ‘Respetoen da so ana’ko.’ Balet nantotongtongan na saramay tomatanem, ‘Saya may tomatawir. Gali, ta pateyen tayo, pian nakayarian tayoy tawir.’ Kanian sikatoy siningkat da tan pinatey da.”​—Marcos 12:6-8.

Natan et intepet nen Jesus: “Antoy gawaen na akankayarian ed kaubasan?” (Marcos 12:9) Inmebat iray lider na relihyon: “Lapud mauges ira, idapo tod sikara so makapataktakot a kadederal tan ipaasikaso to lay kaubasan ed arum a tomatanem a mangiter ed sikato na bunga sano panaon la na saratan.”​—Mateo 21:41.

Kanian agda alikas ya inukom da lay sarili da, ta kaiba irad saramay “tomatanem” na “kaubasan” nen Jehova, say bansan Israel. Kaibad saray bunga ya iilaloan nen Jehova ya pawalaen  na saraman ya tomatanem et say pananisia ed Anak to, say Mesias. Ninmengneng si Jesus ed saray lider na relihyon tan inkuan to: “Agyo ta nin balot abasa iyan kasulatan: ‘Say bato ya impulisay na saray managpaalagey, saya so nagmaliw a manunan bato ed suyok. Agawa itan lapud si Jehova, tan makapakelaw itan ed pakanengneng tayo’?” (Marcos 12:10, 11) Insan pinalinew nen Jesus iyan punto: “Saya so makasengeg no akin ya ibabagak ed sikayo, say Panarian na Dios so naekal ed sikayo tan niiter ed sakey a nasyon a mamapawala na saray bunga to.”​—Mateo 21:43.

Alikas na saray eskriba tan manunan saserdote ya “sikaray walad nonot [nen Jesus] sanen sinalita to iyan ilustrasyon.” (Lucas 20:19) Kanian sikatoy mas lalon labay dan pateyen, say “tomatawir.” Balet antakot irad totoo ya mangipapasen ed si Jesus ya propeta, kanian agda ni sinalin pateyen ed saman.