Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 38

Walay Labay nen Juan a Naamtaan ed si Jesus

Walay Labay nen Juan a Naamtaan ed si Jesus

MATEO 11:2-15 LUCAS 7:18-30

  • NANTEPET SI JUAN BAUTISTA NIPAAKAR ED BETANG NEN JESUS

  • PINAGALANGAN NEN JESUS SI JUAN

Manga sakey taon lan akapriso si Juan Bautista. Balet nababalitaan to nin siansia iray makapakelaw a gagawaen nen Jesus. Isipen pay alikna nen Juan nen inistoryad sikato na saray disipulo to ya binilay nen Jesus so anak na sakey a balo ed Nain. Balet, labay nen Juan a narengel ed si Jesus a mismo so kabaliksan na saratan. Kanian imbaki toy duaran disipulo to pian itepet ed si Jesus: “Kasin sika imay aalagaren min onsabi odino wala ni sananey?”​—Lucas 7:19.

Kasin singa imposiblin itepet itan nen Juan? Mabiskeg so pananisia to. Nen binautismoan toy Jesus ngalngali duay taon lay apalabas, anengneng toy espiritu na Dios ya dinmapod si Jesus tan nadngel toy boses na Dios. Anggapoy basiyan tayon kinmapuy lay pananisia nen Juan. Ta no ontan, agla komon pinagalangan nen Jesus, a singa ginawa to. Balet no agmanduaruway Juan, akin et ontan so tepet tod si Jesus?

Nayarin labay nen Juan a narengel ed si Jesus a mismo ya sikato so Mesias. Seguradon mamabiskeg itan ed sikato legan na paniirap tod prisoan. Tan nayarin walay arum ya gagala na impantepet nen Juan. Kabisado to ray propesiyad Biblia ya mangibabagan say Nilanaan na Dios et magmaliw ya ari tan manangilaban. Balet, pigaran bulan manlapu nen abautismoan si Jesus, aprisoy Juan. Kanian tetepeten to no kasin sikato may aalagaren dan onsabi o wala ni kasi sananey ya manumpal ed amin ya nipasakbay a gawaen na Mesias.

Imbes ya direkta ton ibagad saray disipulo nen Juan ya ‘On siak imay onsabi,’ sikatoy angipanengneng na saray ebidensya ya sikatoy tutulongan na Dios diad pamapaabig tod amin a klase na sakit na totoo. Insan to imbagad saray disipulo nen Juan: “La kayo tan ibalita yod si Juan iray narerengel tan nanenengneng yo: Makakanengneng la ray bulag, makakaakar la ray piley, nalilinisan la ray akating tan makakarengel la ray telek, napapaoli la ray inaatey tan nipapasabi lay maong a balita ed saray mairap-bilay.”​—Mateo 11:4, 5.

Diad samay impantepet nen Juan, nayarin wala ni iilaloan ton gawaen nen Jesus nilikud ed saray gagawaen to la. Ompan iilaloan to ni ingen ya sikatoy ibulos tod prisoan. Balet, imbaga nen Jesus ed sikato ya agla maniilalo na arum ni nilikud ed saray milagron gagawaen to.

Kaalis na saray disipulo nen Juan, pinaseguroan nen Jesus iray totoo ya aliwa labat a propeta si Juan. Sikato so “mensahero” nen Jehova ya nipasakbay ed Malaquias 3:1. Sikato met so propetan Elias ya nipropesiyad Malaquias 4:5, 6. Impaliwawa nen Jesus: “Ibagak ed sikayoy tua, diad saramay inyanak na bibii et anggapo lay nagmaliw a babaleg nen say si Juan Bautista, balet samay sankamelagan ed Panarian na tawen et babaleg nen say sikato.”​—Mateo 11:11.

Nen imbaga nen Jesus ya samay sankamelagan ed Panarian na tawen et babaleg nen si Juan, impalinew ton agkaiba si Juan ed Panarian diad tawen. Imparaan nen Juan so dalan nen Jesus balet ta inatey antis ya nilukasan nen Kristo so dalan paonlad tawen. (Hebreo 10:19, 20) Anggaman ontan, si Juan et matoor ya propeta na Dios kanian magmaliw ya sakop na Panarian na Dios diad dalin.