Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 123

Nampikasi Sanen Pinasyay Ermen To

Nampikasi Sanen Pinasyay Ermen To

MATEO 26:30, 36-46 MARCOS 14:26, 32-42 LUCAS 22:39-46 JUAN 18:1

  • SI JESUS DIAD HARDIN NA GETSEMANI

  • SAY LINGET TO ET SINGA MANTEDTER A DALA

Asumpal lan nampikasi si Jesus kaiba iray matoor ya apostol to. Insan “kayari ran angansion na saray panangidayew, linma rad Palandey na Saray Olibo.” (Marcos 14:26) Amaarap irad bukig paonlad sakey a hardin a tatawagen a Getsemani, a diman lanang ya oonlay Jesus.

Kasabi dad saman ya balibalin pasen a wala ray kiew ya olibo, intilak nen Jesus so waloran apostol to. Nayarin nansiansia rad abay na lolooban na hardin, ta inkuan tod sikara: “Yurong kayo dia, ta onla ak diman pian manpikasi.” Impila to ray taloran apostol to​—si Pedro, Santiago, tan Juan​—tan linmoob irad hardin. Sikatoy agonigon a maong tan imbaga tod talora: “Ngalngali ak la ompatey ed ermen. Dia kayo ni tan mantultuloy kayon manbantay a kaibak.”​—Mateo 26:36-38.

Kaarawi nen Jesus ed sikara, sikatoy “dinmakmomo tan nampikasi.” Anto kasi ipipikasi to ed Dios diad sayan makapagonigon a situasyon? Inkuan to: “Ama, amin a bengatla et posible ed sika; ekal mod siak iyan kopa. Ingen aliwan say labay ko, noag say labay mo.” (Marcos 14:35, 36) Antoy labay ton ibaga? Kasin onaatras la ed betang to bilang Mananondon? Andi!

Sanen walad tawen si Jesus, anengneng toy graben impanirap na saramay pinatey na saray Romano. Natan ta sakey lan too, a nalilikna to lay nalilikna ra pati sakit, agto panliliketan no antoy nagawad sikato. Diad tua, sikatoy nagogonigon lapud amta ton say ipatey ton singa bubusolen a kriminal et nayarin mamabanday ed ngaran na Ama to. Pigaran oras labat la et sikatoy ipasak lad poste a singano sakey a managmudmora ed Dios.

Kayari andukey a pikakasi nen Jesus, sikatoy pinmawil tan asabian ton nanaugip so taloran apostol to. Inkuan tod si Pedro: “Agyo ak ta naibaan a manbantay anggan sakey oras labat? Mantultuloy kayon manbantay tan agkayo ontutundan manpikasi, pian agkayo napelag ed tukso.” Amta nen Jesus a nagogonigon met iray apostol to, tan aralem lay labi. Inkuan to ni: “On, magunaet so espiritu, balet maletey so laman.”​—Mateo 26:40, 41.

Insan inmarawi lamet si Jesus tan kinerew tod Dios ya ekalen to komon “iyan kopa.” Kapawil to, asabian to lamet so taloran apostol a nanaugip anta nepeg komon a manpipikasi ira pian ag-ira napelag ed tukso. Sanen tinepetan ira nen Jesus, “agda amta no antoy iyebat dad sikato.” (Marcos 14:40) Inmarawi lamet ed komatlon pankanawnawa, tan sikatoy tinmalimukor pian manpikasi.

Napapagaan a maong si Jesus a say ipatey ton singa kriminal et mamabanday ed ngaran na Ama to. Balet dedengelen nen Jehova iray pikakasi na Anak to, tan angibaki ni ingen na anghel a mamabiskeg ed sikato. Balet agnin siansia tinmundan kinmerew si Jesus ed Ama to, noagta nantultuloy a “nampikasin masimsimoon.” Pinasyay gonigon ya alikna to. Talagan ambelbelat iyan sasakbaten nen Jesus! Nalalanor so andi-anggaan  a bilay to tan bilay na saray mananisian totoo. Diad tua, “say linget to et nagmaliw a singa dala a mantedter ed dalin.”​—Lucas 22:44.

Diad pitlon impawil nen Jesus ed saray apostol to, asabian to lamet iran nanaugip. Inkuan to: “Anggad sayan oras et nanaugip tan manpapainawa kayo ni! Asingsingger lay oras pian niyawat so Anak na too ed saray makasalanan. Alagey kayo, ta onla ti la. Nitan lay mangiyawat ed siak.”​—Mateo 26:45, 46.