Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 37

Binilay nen Jesus so Anak na Balo

Binilay nen Jesus so Anak na Balo

LUCAS 7:11-17

  • SAY IMPAMAOLI ED NAIN

Kayarin pinaabig nen Jesus so lingkor na opisyal na armada, sikatoy tinmaynan ed Capernaum tan linmad Nain, syudad a masulok ya 32 kilometroy kaarawi to. Agto bukbukor. Akilad sikato iray disipulo to tan dakel a totoo. Nayarin mansirunget la nen akasabi rad ketegan na Nain. Diman et asabat day dakel a Judio ya mitutulor. Sankaawit day bangkay na balolakin iponpon diad paway na syudad.

Say sankaermenan ya wadman et say ina na balolaki. Abalo la, tan natan et inatey so saksakey ya anak to. Nen inatey so asawa to, nayarin aliwan onman kaermen ta kaiba to ni inad-aro ton anak. Imadyin mo pay panangaro tod anak to, ta sikato labat lay nailaloan ton ontulong tan mangasikasod sikato no ontatken la. Natan et inatey la. Siopa lay nakaiba to tan ontulong ed sikato?

Nen anengneng nen Jesus so ina, alikna to no panon kaermen tan kairap so situasyon to. Oniay maaro tan makapabiskeg ya imbaga nen Jesus ed ina: “Agka la onaakis.” Balet, aliwan satan labat. Inasinggeran tan binembenan toy angiparukolan ed bangkay. (Lucas 7:13, 14) Mankelaw irad inkiwas tan ginawa nen Jesus kanian biglan tinmunda iray maneermen ya totoo. Nayarin naisip da, ‘Antoy labay ton ibaga, tan anto kasi gawaen to?’

Antoy reaksion na saramay kaiba nen Jesus ya akatasi ed panggagawa toy milagro tan pamapaabig tod dakel a sakit? Nayarin agda nin balot anengneng ya amaoli na inatey. Anggaman wala lay agawan kioli nensaman, sarag kasi nen Jesus a gawaen itan? (1 Arari 17:17-23; 2 Arari 4:32-37) Ingganggan nen Jesus: “Balolaki, ibagak ed sika, bangon ka!” (Lucas 7:14) Tan ontay agawa. Say laki et yinmurong tan ginmapon nansalita! Sikatoy inter nen Jesus ed abigla balet malikeliket ya ina. Natan et wala lay nakaiba to.

Nen anengneng na saray totoo ya talagan mabilay  so balolaki, indayew day Lapuan na Bilay, si Jehova, ya inkuan da: “Sinmabid sikatayo so sakey a makapanyarin propeta.” Atalosan na arum so kaimportantian na makapakelaw a ginawa nen Jesus, tan imbaga ra: “Inimano na Dios so totoo to.” (Lucas 7:16) Sayan makapakelaw ya agawa et nibalitan tampol ed saray kakaabay ya lugar tan posiblin pati diad baley nen Jesus, diad Nazaret, ya manga samploran kilometroy kaarawi to. Akasabi ni ingen ed Judea.

Akapriso nin siansiay Juan Bautista, tan sikatoy interesadon maong ed saray gagawaen nen Jesus. Saray disipulo nen Juan et inistorya da itan ed sikato. Anto kasi reaksion to?