Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 6

Sampot a Parte na Ministeryo nen Jesus

“Onsabi ed sika so arim.”​—Mateo 21:5

Sampot a Parte na Ministeryo nen Jesus

DIAD SAYAN SEKSION

KAPITULO 101

Pangdem ed Abung nen Simon diad Betania

Walay ginawa nen Maria ya agi nen Lazaro a nansengegay isyu, balet sikatoy indepensa nen Jesus.

KAPITULO 102

Linmoob ed Jerusalem so Ari ya Akalugan ed Asno

Sinumpal to so propesiyan nipasakbay la ed apalabas a liman lasus a taon.

KAPITULO 103

Alinisan Lamet so Templo

Saray manlalako ed Jerusalem et singa met legal ya mannenegosyo, kanian akin ya tinawag ira nen Jesus ya matatakew?

KAPITULO 104

Kasin Ipanengneng na Saray Judio so Pananisia?

Wala kasi pandumaan na panisiad si Jesus tan ikiwas lapud satan?

KAPITULO 105

Inusar so Kiew ya Igos Pian Manbangat Nipaakar ed Pananisia

Imbangat nen Jesus ed saray disipulo to so pakayari na pananisia tan impaliwawa to no akin ya impulisay na Dios so bansan Israel.

KAPITULO 106

Duaran Ilustrasyon Nipaakar ed Kaubasan

Amtaen no antoy labay ya ibaga na saray parabolo na laki ya ingganggan to ray anak ton mankimey ed kaubasan to tan say laki ya impaabang toy kaubasan to ed mauges iran tomatanem.

KAPITULO 107

Impatawag na Ari Iramay Inimbitaan ed Bansal

Say parabolo nen Jesus et sakey a propesiya.

KAPITULO 108

Ag-apatitan si Jesus

Ag-akasel ed imbaga to iray Fariseo, insan saray Saduceo, anggad nankakasakey la iray onkokontrad sikato.

KAPITULO 109

Ag-impangaprobad Saray Onkokontran Relihyon

Akin ya agkinonsenti nen Jesus so pankunkunwari na saray relihyon?

KAPITULO 110

Sampot ya Agew nen Jesus Diad Templo

Inusar toy alimbawa na pobrin balo pian mangibangat na importantin leksion.

KAPITULO 111

Nantepet na Tanda Iray Apostol

Say propesiya to et walaan na unaan a kasumpalan legan na inmunan siglo. Wala met kasi kasumpalan to diad arapen ya mas baleg?

KAPITULO 112

Leksion ed Pagmaliw ya Alerto​—Saray Mamarikit

Kasin imbangat nen Jesus ya kapaldua ed saray disipulo to so magmaliw ya makulangkulang tan say kapaldua et makabat?

KAPITULO 113

Leksion ed Pagmaliw ya Makuli​—Saray Talento

Ipapaliwawa na parabolo nen Jesus irayan salita: “Balang sakey a walaan et naikdan ni na dakel.”

KAPITULO 114

Diad Isabi na Kristo Ukomen to ray Karnero tan Kanding

Angusar si Jesus na makapainteres ya ilustrasyon pian ipaliwaway basiyan na andi-angga a pangukom.

KAPITULO 115

Asingger Lay Sampot a Paskua nen Jesus

Akin ya eksakton 30 pirason pilak so nampaknaan na saray lider na relihyon ya ibayar ed si Judas pian traidoren si Jesus?

KAPITULO 116

Imbangat Toy Inkamapaabeba Diad Sampot a Paskua

Abigla iray apostol nen ginawa toy kimey na sakey ya aripen.

KAPITULO 117

Say Pangdem na Katawan

Inggapo nen Jesus so memoryal ya nepeg a gawaen na saray patumbok to kada taon diad Nisan 14.

KAPITULO 118

Sangsangan no Siopay Manunaan

Alingwanan la na saray apostol so imbangat nen Jesus nen asasakbay ed saman ya labi.

KAPITULO 119

Jesus​—Say Dalan, say Katuaan, say Bilay

Imbangat nen Jesus so mapuersan katuaan no panon a makaasingger ed Dios.

KAPITULO 120

Manbubunga Bilang Sanga tan Kakaaro nen Jesus

Panon a “manbunga” iray disipulo nen Jesus?

KAPITULO 121

“Manpakpel Kayo! Tinalok so Mundo”

Panon a tinalo nen Jesus so mundo no sikatoy pinatey na mundo?

KAPITULO 122

Sampot a Pikakasi nen Jesus ed Tagey a Kuarto

Impalinew to a wala ni mas importantin agawaan to nen say pangiliktar ed totoo.

KAPITULO 123

Nampikasi Sanen Pinasyay Ermen To

Akin et impikasi nen Jesus: “Ekal mod siak iyan kopa”? Kasin onaatras la ed betang to ya ompatey bilang dondon?

KAPITULO 124

Inyawat tan Inerel si Kristo

Aromog nen Judas si Jesus anggan pegley-labi la.

KAPITULO 125

Inyakar si Jesus ed si Anas, Insan Diad si Caifas

Say impanbista ed si Jesus et panamikewet ed hustisya.

KAPITULO 126

Imburi Diad Abung nen Caifas

Panon a si Pedro, a sakey a toon walaay pananisia tan debosyon, et imbeneg ton tampol si Jesus?

KAPITULO 127

Binista na Sanhedrin, Insan Inawit ed si Pilato

Impatnag na saray Judion lider na relihyon so tuan intension da.

KAPITULO 128

Anggapoy Aromog nen Pilato tan Herodes a Kasalanan To

Akin ya impaiyakar nen Pilato si Jesus pian ukomen nen Herodes? Kasin anggapoy autoridad nen Pilato a mangukom ed si Jesus?

KAPITULO 129

Imbaga nen Pilato: “Nia so Too!”

Anggan si Pilato et binidbir to ray makapadinayew a kualidad ya impatnag nen Jesus.

KAPITULO 130

Inyawat tan Inyakar si Jesus Pian Pateyen

Akin ya imbaga nen Jesus ed saray maneermen a bibii a say akisan da et aliwan sikato noag say sarili ra tan saray anak da?

KAPITULO 131

Impasak ed Poste so Anggapoy Kasalanan ya Ari

Walay insipan nen Jesus a nagawa nid arapen diad samay sakey a kriminal ya impasak ed abay to.

KAPITULO 132

“Tua a Sayan Too et Anak na Dios”

Saksakey so papaneknekan na mamilagron bilunget legay kaagwan, yegyeg, tan inkapilat na kurtina ed templo.

KAPITULO 133

Imparaan tan Imponpon so Bangkay nen Jesus

Akin et kaukolan ya iponpon a tampol so bangkay nen Jesus antis ya onselek so agew?

KAPITULO 134

Anggapoy Karga na Lubok, Lapud Mabilay si Jesus!

Kayarin apaoli si Jesus, sikatoy nampanengneng ya unona ed sakey a biin disipulo imbes a diad saray apostol.

KAPITULO 135

Nampanengneng ed Dakel so Pinaolin Jesus

Panon ya pinaneknekan nen Jesus ed saray disipulo to a sikatoy pinaoli?

KAPITULO 136

Diad Gilig na Dayat na Galilea

Amitlon pinanonotan si Pedro no panon ton paneknekan so panangaro tod si Jesus.

KAPITULO 137

Anengneng na Nilasus Antis na Pentecostes

Kayari inkioli nen Jesus tan antis a sinmegep ed tawen, aminpiga ton indanet ed saray disipulo to no antoy awaten da tan no panon dan usaren itan.

KAPITULO 138

Si Kristo et Walad Nikawanan na Dios

Antoy gawaen nen Jesus legan ton aalagaren so panaon na ikiwas to sumpad kakabusol to?

KAPITULO 139

Ipawil nen Jesus so Paraiso tan Sumpalen Toy Kimey To

Dakel ni gawaen to antis ton ipalima so Panarian ed Dios tan Ama to.