Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 5

Bandad Sampot ya Ministeryo nen Jesus ed Bukig na Jordan

“Dakel so anisia ed sikato.”​—Juan 10:42

Bandad Sampot ya Ministeryo nen Jesus ed Bukig na Jordan

DIAD SAYAN SEKSION

KAPITULO 82

Ministeryo nen Jesus Diad Perea

Impaliwawa nen Jesus ed saray ondedengel ed sikato no antoy kaukolan pian nilaban. Importante itan ya bilin to nensaman. Natan ey?

KAPITULO 83

Imbitasyon ed Panangan

Legan ya midudungo si Jesus ed abung na sakey a Fariseo, angiter na ilustrasyon nipaakar ed sakey ya engranden pangdem. Walay imbaga ton importantin leksion parad amin ya totoo na Dios. Anto itan?

KAPITULO 84

Panon Kaseryoso so Pagmaliw a Disipulo?

Seryoson responsabilidad so pagmaliw a disipulo na Kristo. Malinlinew so impangipaliwawa nen Jesus no antoy kaukolan. Nayarin abigla so arum ed saray magmaliw a patumbok to lapud imbaga to.

KAPITULO 85

Manliket Lapud Sakey a Magbabawin Makasalanan

Binalaw na saray Fariseo tan eskriba si Jesus lapud miuulop ed saray ordinaryon totoo. Pian ebatan ira, angiter si Jesus na saray ilustrasyon pian ipanengneng no panon ya ipapasen na Dios iray makasalanan.

KAPITULO 86

Pinmawil so Anak ya Abalang

Antoy naaralan tayo ed ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed rebelden anak?

KAPITULO 87

Manplano​—Usaren so Karunongan

Inusar nen Jesus so ilustrasyon nipaakar ed masilib tan masaol ya manag-asikaso na abung pian ibangat so sakey ya ag-inilaloan a katuaan.

KAPITULO 88

Say Mayaman a Too tan si Lazaro

Pian natalosan so parabolo nen Jesus, kaukolan a naamtaan no siopay irerepresenta na duaran manunan karakter.

KAPITULO 89

Nambangat ed Perea Sanen Paonlad Judea

Indanet to so kualidad a makatulong ed sikatayo a mamerdona anggan ed saramay aminpiga lan nankasalanan ed sikatayo.

KAPITULO 90

Say “Kioli tan say Bilay”

Antoy labay ya ibaga nen Jesus sanen inkuan ton saray mangipapatnag na pananisia ed sikato et “aglan balot ompatey”?

KAPITULO 91

Apaoli si Lazaro

Duaran manunan aspekto na sayan ebento no akin a sayan milagro et agniburi na saray onsusumpad si Jesus.

KAPITULO 92

Samplora so Pinaabig​—Sakey so Akisalamat

Aliwan si Jesus labat so akisalamatan na apaabig a too, noagta pati say Dios.

KAPITULO 93

Omparungtal so Anak na Too

Akin a singa kirmat so kiparungtal na Kristo?

KAPITULO 94

Duaran Importantin Kakaukolanen​—Pikakasi tan Kapaabebaan

Diad ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed mauges a huis tan say abalon bii, indanet toy kaimportantian na sakey a kualidad.

KAPITULO 95

Diborsyo tan Panangaro ed Ugugaw

Baleg so pidumaan na panmoria nen Jesus ed panmoria na saray disipulo to ed saray ugugaw. Akin?

KAPITULO 96

Inebatan nen Jesus so Mayaman a Manuley

Akin ya imbaga nen Jesus a mainomay nin onlabot ed abot na dagum so sakey a kamelyo nen say pakaloob na sakey a mayaman a too ed Panarian na Dios?

KAPITULO 97

Saray Komikimey ed Kaubasan

Panon a magmaliw ya unor so unaan tan magmaliw ya unaan so unor?

KAPITULO 98

Pinilalek Lamet na Saray Apostol so Inkaprominente

Kinmerew na espisyal a posisyon ed Panarian si Santiago tan Juan, balet agda bukbukor.

KAPITULO 99

Tinulongan Toy Duaran Bulag tan si Zaqueo

Panon tayon pantunosan iray singa mankontraan a salaysay ed Biblia nipaakar ed impamaabig nen Jesus ed sakey a bulag diad asingger ed Jerico?

KAPITULO 100

Say Ilustrasyon To Nipaakar ed Samploran Mina

Antoy labay ya ibaga nen Jesus sanen inkuan to: “Balang sakey a walaan et naikdan ni na dakel, balet samay andian, anggan say walad sikato et alaen ni”?