Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 41

Milagro​—Diad Siopan Pakayari?

Milagro​—Diad Siopan Pakayari?

MATEO 12:22-32 MARCOS 3:19-30 LUCAS 8:1-3

  • GINMAPOY KOMADUAN ROTA NA PANAGPULONG NEN JESUS

  • AMAPAWAY NA DEMONYO TAN ANGITER NA PASAKBAY ED AGNAPERDONAN KASALANAN

Kayari ton indanet so nipaakar ed panamerdona diad abung na Fariseon si Simon, inggapo nen Jesus so komaduan rota na impanpulong to ed Galilea. Mikadua lan taon na ministeryo to, tan agto bukbukor. Kaiba to ray 12 apostol to tan saray bibii ya “nibulos lad saray mauges ya espiritu tan inmabig lad saray sakit da.” (Lucas 8:2) Kaibad saratan si Maria Magdalena, Susana, tan Juana, ya say asawa to et opisyal nen Arin Herodes Antipas.

Legan ya ondadakel so nanaaralan na totoo ed si Jesus, lalon ombabaleg so isyu nipaakar ed saray gagawaen to. Nipalinew itan nen walay lakin aselepan na demonyo, bulag, tan agmakasalita, ya inawit dad sikato tan pinaabig to. Agla kontrolado na demonyo imay laki, makanengneng, tan makapansalita la. Mankelaw iray totoo, tan kuan da: “Saya la kasi imay Anak nen David?”​—Mateo 12:23.

Lapud dakdakel ya maong so totood abung ya kulaan to, agla anggan makapangan si Jesus tan saray disipulo to. Balet aliwan amin et manisia ya si Jesus so insipan ya “Anak nen David.” Wala ray eskriba tan Fariseo ya nanlapu nid Jerusalem, balet say gagala da et aliwan pian makaaral odino suportaay Jesus. Ibabaga dad totoo: “Walad sikato si Beelzebub” tan kakomplot toy “manuley na saray demonyo.” (Marcos 3:22) Nen naamtaan iya na saray kakanayon to, linma ra pian isempet si Jesus. Akin?

Diad saman et agpanisiaan na saray mismon agagi nen Jesus a sikatoy Anak na Dios. (Juan 7:5) Say Jesus ya nibabalitad totoo et aliwan samay Jesus ya kabat da nen saniiba ni rad Nazaret. Inisip dan natatapis la, kanian inkuan da: “Aderal lay ulo to.”​—Marcos 3:21.

Balet anton talagay tua? Kakkasumpal nen Jesus ya pinaabig so lakin aselepan na demonyo,  tan natan et makanengneng tan makapansalita la. Anggapoy makakontra ed satan. Kanian pinauges na saray eskriba tan Fariseo si Jesus panamegley na palson akusasyon. Inkuan da: “Agnapapaway na sayan too iray demonyo no aliwan diad panamegley nen Beelzebub, say manuley na saray demonyo.”​—Mateo 12:24.

Amta nen Jesus so iisipen na saray eskriba tan Fariseo kanian imbaga to: “No naapag so sakey a panarian, nageba itan, tan no naapag so sakey a syudad odino sankaabungan, ag-itan mansiansia. Ontan met, no si Satanas et papapawayen toy Satanas, kokontraen toy sarili to; no ontan, panon a mansiansia so panarian to?”​—Mateo 12:25, 26.

Talagan marundunong ya panagkatunongan! Amta na saray Fariseo ya wala ray Judion mamapapaway na saray demonyo. (Gawa 19:13) Kanian intepet nen Jesus: “No papapawayen ko ray demonyo ed panamegley nen Beelzebub, siopa balet so mangiiter ed saray patumbok yo na pakayarin mamapaway ed saratan?” Diad arum ya salita, aakusaan da met so sarili da. Imbaga ni nen Jesus: “Balet no papapawayen ko ray demonyo ed panamegley na espiritu na Dios, asabian kayo lay Panarian na Dios.”​—Mateo 12:27, 28.

Inkatunongan nen Jesus ya say pamapapaway toy demonyo et paneknek ya sikatoy mas makapanyari nen si Satanas. Inkuan to: “Panon a makaloob so sakey ed abung na mabiskeg a too tan nasamsam iray kayarian to, likud no baloren to nin unona imay mabiskeg a too? Insan to lad satan natakewan so abung to. Siopaman ya anggapod dapag ko et sumpad siak, tan siopaman ya agmitipon ed siak et nitayak.” (Mateo 12:29, 30) Talagan kontrad si Jesus iray eskriba tan Fariseo, kanian malinlinew ya papatumbok ira nen Satanas. Iyaarawi da ray totoo ed Anak na Dios, ya onkikiwas diad tulong nen Jehova.

Pinasakbayan nen Jesus irayan onsusumpa: “Naperdona so ananak na totoo ed antokaman a kasalanan da tan panagmudmora a salitaen da. Balet aglan balot naperdona so siopaman a manmudmora ed masanton espiritu, noagta andi-anggaan so kasalanan to.” (Marcos 3:28, 29) Isipen pay kabaliksan na satan ed saramay mangibabagan si Satanas so walad benegan na saray bengatlan gagawaen na espiritu na Dios!