Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 63

Simbawa nen Jesus Nipaakar ed Pakagapol tan Kasalanan

Simbawa nen Jesus Nipaakar ed Pakagapol tan Kasalanan

MATEO 18:6-20 MARCOS 9:38-50 LUCAS 9:49, 50

  • SIMBAWA NIPAAKAR ED PAKAGAPOL

  • NO NANKASALANAN SO SAKEY YA AGI

Kakkasumpal nen Jesus ya imbangat so ugalin nepeg ya ipanengneng na saray papatumbok to. Kaukolan dan ipasen so sarili da a singa ugugaw, mapaabeba tan andiay posisyon. Saray disipulo et nepeg dan ‘awaten iramay ugugaw diad ngaran to pian naawat da met si Jesus.’​—Mateo 18:5.

Diad agano ni et pansasangsangan na saray apostol no siopay manunaan ed sikara, kanian posiblin inisip da ya binaat ira nen Jesus. Natan et walay imbaga lamet nen Juan ya agawa: “Walay anengneng min mamapapaway na saray demonyo diad panguusar toy ngaran mo balet binano mi, ta agtayo kaiba.”​—Lucas 9:49.

Kasin inisip nen Juan ya saray apostol labat so walaay autoridad ya mamaabig tan mamapaway na saray demonyo? No ontan, akin balet et napapapaway na saman ya Judion laki iray mauges ya espiritu? Parad si Juan et agnepeg ya gawaen iman na laki ta agto kaibay Jesus tan saray apostol.

Abiglay Juan ed sayan imbaga nen Jesus: “Agyo babanoen, ta anggapoy manggawa na sakey a makapanyarin gawa unong ed ngaran ko insan paugesen to ak a tampol. Ta siopaman ya ag-onsusumpa ed sikatayo et walad dapag tayo. Tan siopaman a mangiter ed sikayo na sakey a kopa na danum a nainum lapud kien kayo nen Kristo, ibagak ed sikayoy tua, agton balot nabalang so tumang to.”​—Marcos 9:39-41.

Agkaukolan ya kaiba na saman a laki si Kristo pian nibagan walad dapag to. Agni aporma ed saman so Kristianon kongregasyon, kanian anggano agkaiba nen Jesus a manbiabiahe imay laki, agnibagan sikatoy onsusumpa odino palso so relihyon to. Mapatnag ya walay pananisia na laki ed ngaran nen Jesus, tan diad samay imbaga nen Jesus et napatnagan ya agto nabalang so tumang to.

Say problema et no agapol imay laki lapud saray imbaga tan ginawa na saray apostol. Kuan nen Jesus: “Siopaman a mangigapol ed sakey ed sarayan angkekelag a walaay pananisia ed siak, mas maong nin sabitan so beklew to na baton gilingan ya itetelek na asno tan sikatoy ibuntok ed dayat.” (Marcos 9:42) Imbaga ni ingen nen Jesus ed saray papatumbok to ya kaukolan dan ekaley bengatlan importante a singa say lima, sali, odino mata no pansengegan itan na pakagapol. Mas maong nin anggapo iratan ya makaloob kad Panarian na Dios nen say agmo ekalen balet diad Gehenna (Lawak nen Hinom) so pansumpalan mo. Nayarin anengneng la na saray apostol iyan lawak ya asingger ed Jerusalem ta diman popoolan iray basura, kanian natatalosan da ya irerepresenta na saman so permanentin kadederal.

Impasakbay met nen Jesus: “Agyon balot leleglemewen so sakey ed sarayan angkekelag, ta ibagak ed sikayo a saray anghel da ed tawen et naynay a walad arapan nen Amak.” Panon kaimportante so “sarayan angkekelag” ed Ama to? Insalaysay nen Jesus so sakey a toon walay 100 a karnero to balet nababalang so sakey. Intilak toy  99 pian anapen imay nababalang, tan nen aromog to et lalon panliketan to iman nen samay 99 ya ag-abalang. Inyarum nen Jesus: “Aliwan makapaliket ed Amak a walad tawen no nabalang so anggan sakey ed sarayan angkekelag.”​—Mateo 18:10, 14.

Nayarin sankanonot nen Jesus imay sangsangan na saray apostol to no siopay manunaan ed sikara, kanian inkuan to: “Magmaliw kayo komon a singa asin, tan pansiansia yoy kareenan ed balang sakey.” (Marcos 9:50) Say asin et pampananam na panangan. No naasinan so panagsalita na sakey, mainomay itan ya awaten kanian makatulong pian napansiansiay kareenan. Kabaliktaran itan na sangsangan.​—Colosas 4:6.

No maminsan, wala ray onlesan problema, tan imbaga nen Jesus no panon ya resolbien iratan. Inkuan to: “No akagaway kasalanan so agim, la ka tan ibagam ed sikato so akalingoan to a sikayon dua labat. No dengelen to ka, apapawil mo so agim.” Panon to no ag-ondengel? Oniay insimbawa nen Jesus: “Mangitagar ka na sakey odino duara ni, pian diad testimonya na duara odino taloran tasi et napekderan so amin ya imbaga.” No agnin siansia naresolbe, ibaga da itan ed “kongregasyon,” salanti, saray responsablin elder ya makapangiter na desisyon. Balet panon to no agnin siansia ondengel so nankasalanan? “Sikatoy ipasen mo lan singa sakey a too na saray nasyon tan singa sakey a managsingil na buis,” totoon aglabay ya piulopan na saray Judio.​—Mateo 18:15-17.

Nepeg a tumboken na saray manangasikaso na kongregasyon so Salitay Dios. No apaneknekan da ya talagan nankasalanan so sakey tan kaukolan ya disiplinaen, say desisyon da et ‘abalor la ed tawen.’ Balet no apaneknekan dan inosente, “naukbaran la iratan ed tawen.” Makatulong met irayan totontonen no aporma lay Kristianon kongregasyon. Diad ontan iran seryoson situasyon, oniay imbaga nen Jesus: “No iner so kawalaan na duara odino talora a nantitipon dia ed ngaran ko, wala ak ed sikara.”​—Mateo 18:18-20.