Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 66

Linmad Jerusalem Parad Piesta na Saray Tabernakulo

Linmad Jerusalem Parad Piesta na Saray Tabernakulo

JUAN 7:11-32

  • NAMBANGAT SI JESUS ED TEMPLO

Akabkabat la na totoo si Jesus manlapu nen abautismoan. Nilibo lan Judio so akanengneng ed saray milagro to, tan imbalita da ray gagawaen to ed anggan iner. Natan et Piesta na Saray Tabernakulo (odino Alolong) diad Jerusalem, tan dakel so manaanap ed sikato.

Nandurumay ibabaga na totoo nipaakar ed si Jesus. Wala ray mangibabagan: “Sikatoy maong a too.” Balet ibabaga na arum: “Andi, ta ibabalang to iray totoo.” (Juan 7:12) Dakel so maneesaesan diad kagapo na piesta. Balet anggapoy nampakpel ya mangidepensad si Jesus lapud natatakot irad reaksion na saray lider na Judio.

Nen kapegleyan la na piesta, linmad templo si Jesus. Mankelaw so dakel a totoo ed makapadinayew ya panagbangat to. Agbalot nanaral ed rabinikon eskuelaan, kanian mankelaw iray Judio: “Akin et ontan lay kakabatan na sayan too ed Kasulatan, anta agnanaral ed saray eskuelaan?”​—Juan 7:15.

Impaliwawa nen Jesus: “Say ibabangat ko et agmanlalapud siak, noagta manlalapud samay angibaki ed siak. Siopaman a malabay a manggaway linawa To, naamtaan to no kasin say ibabangat ko et manlalapud Dios odino say ibabagak et manlalapud siak.” (Juan 7:16, 17) Say ibabangat nen Jesus et aliwan kontrad Ganggan na Dios, kanian iiter toy gloria ed Dios, aliwan diad sarili to.

Insan inkuan nen Jesus: “Agta inter nen Moises ed sikayo so Ganggan? Balet anggapod sikayoy manguunor ed Ganggan. Akin et labay yo ak a pateyen?” Nayarin wala ray wadman ya bisitan nanlapud paway na syudad ya agda amta no akin ya onmay ibabaga to. Agda natalosan no akin ya walay malabay a mamatey ed managbangat a singa sikato. Kanian inisip dan walay deperensya nen Jesus nen imbaga to itan. Inkuan da: “Aselepan kay demonyo. Siopay malabay a mamatey ed sika?”​—Juan 7:19, 20.

Diad tua, sakey tan kapalduay taon lay apalabas, labay na saray lider na Judio ya pateyen si Jesus nen pinaabig toy sakey a laki diad Sabaton. Natan et angusar si Jesus na panagkatunongan ya panisipen to ray dumerengel tan mangipaamta ya aliway iisipen da. Impaimano to so katuaan ya base ed Ganggan, say sakey ya ugaw a laki et nepeg ya segaten diad komawalon agew, anggano Sabaton. Insan to intepet: “No anggan diad sabaton et sesegaten so sakey a too pian agnasumlang so Ganggan nen Moises, akin balet et onsasanok kayon maong ed siak lapud pinaabig koy sakey a too diad sabaton? Agkayo la manguukom unong ed nanenengneng yo, noagta mangukom kayo diad matunong a paraan.”​—Juan 7:23, 24.

Oniay inkomento na saray manaayam ed Jerusalem ya makaamta ed nagagawa: “Agta saya imay toon labay dan [saray manuley] pateyen? Balet nengneng yo! sikatoy mansasalita ed arapan na totoo, tan anggapoy ibabaga rad sikato. Kasin segurado iray manuley a saya so Kristo?” Akin balet ya ag-ira manisian si Jesus so Kristo? “Balet amta tayoy nanlapuan na sayan too; ingen, sano onsabi so Kristo, anggapoy makaamta no iner so panlapuan to,” so inkuan da.​—Juan 7:25-27.

Diad mismon templo et inmebat si Jesus: “Kabat yo no siopa ak tan no iner so nanlapuan ko. Tan agak linma dia unong ed panlabayan ko, balet tua imay angibaki ed siak, tan sikatoy agyo kabat. Sikatoy kabat ko, ta siak so mangirerepresenta ed sikato, tan sikato so angibaki ed siak.” (Juan 7:28, 29) Bilang ebat ed satan, implano dan ereley Jesus pian ipriso odino pateyen. Balet, agda agawaan itan ta agni sinmabi panaon na ipatey nen Jesus.

Anggaman ontan, dakel so anisia ed si Jesus. Sikatoy nanakar ed tapew na danum, pinadeen toy dagem, mamilagron amakan na nilibo panamegley  na pigaran tinapay tan sira, amaabig na mansasakit, pinaakar to ray piley, nilukasan toy kamataan na saray bulag, amaabig na saray akating, tan amaoli ni ingen na inaatey. Kanian duga labat ya itepet da: “Sano onsabi so Kristo, makapanggawa kasi na mas dakel nin tanda nen say ginawa na sayan too?”​—Juan 7:31.

Nen nadngel da irayan ibabaga na totoo, angibaki iray Fariseo tan atagey a saserdote na saray guardia a mangarestod si Jesus.