Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 60

Say Impanguman na Itsura nen Kristo​—Pakapatnagay Gloria To

Say Impanguman na Itsura nen Kristo​—Pakapatnagay Gloria To

MATEO 16:28–17:13 MARCOS 9:1-13 LUCAS 9:27-36

  • SAY IMPANGUMAN NA ITSURA

  • NADNGEL NA SARAY APOSTOL SO BOSES NA DIOS

Legan ya ibabangat nen Jesus iray totoo ed Cesarea Filipos a manga 25 kilometro manlapud Palandey Hermon, oniay makapabiglan inyanunsio to ed saray apostol to: “Ibagak ed sikayoy tua, wala ray manalalagey dia ya agdan balot natawayan so ipapatey anggad agda ni nanengneng so Anak na too ya onsabi ed Panarian to.”​—Mateo 16:28.

Seguradon pankelawan na saray disipulo no antoy labay ya ibaga nen Jesus. Kayari na manga sakey simba, intagar toy taloran apostol to​—si Pedro, Santiago, tan Juan​—diad atagtagey ya palandey. Nayarin labi lad saman ta makakaugip lay taloran kaiba to. Legan a manpipikasi si Jesus, anguman so itsura to ed arapan da. Anengneng na saray apostol ya sinminag so lupa to a singa agew tan nagmaliw a masnag a singa liwawa so kawes to.

Insan walay duaran kaiba to, si “Moises tan si Elias.” Katongtong day Jesus nipaakar ed ‘itaynan to ya nagawad Jerusalem.’ (Lucas 9:30, 31) Mapatnag ya say itaynan nen Jesus et say ipatey tan kioli to ya kapkapangibaga tod sikara. (Mateo 16:21) Diad sayan tongtongan et apaneknekan ya imposiblin nagawa imay labay nen Pedro ta talagan kaukolan a manirap tan ompatey si Jesus.

Nayarin abangobangon lay taloran apostol tan mankelaw iran maong ed nanenengneng tan narerengel da. Sakey iyan pasingawey, balet singa iya tudtua ed si Pedro kanian akibiang ed tongtongan da tan inkuan to: “Rabbi, maabig no dia ti la. Kanian abuloyan mo kamin mangipaalagey na taloran tolda, sakey parad sika, sakey parad si Moises, tan sakey parad si Elias.” (Marcos 9:5) Kasin labay nen Pedro so mangipaalagey na tolda pian ombayag ni pasingawey?

Legan a mansasalitay Pedro, walay tinmarong ed sikaran maliwawan lurem tan oniay inkuan na sakey a boses a nanlapud lurem: “Saya so Ana’ko, say inad-arok, ya inabobonan ko. Dengel kayod sikato.” Nen nadngel day boses na Dios, ataktakot iray apostol tan dinmakmomo ra, balet inkuan nen Jesus: “Alagey kayo. Agkayo natatakot.” (Mateo 17:5-7) Kaalagey da, si Jesus labat lay anengneng na taloran apostol. Asumpal lay pasingawey. Nen maliwawa la tan oneepas la rad palandey, ingganggan nen Jesus: “Agyo ibabagad anggan siopa so pasingawey anggad napaoli so Anak na too.”​—Mateo 17:9.

Say impakanengneng dad si Elias diad pasingawey et pankelawan na saray apostol. Intepet da: “Akin et ibabaga na saray eskriba a nepeg ya onsabin unona si Elias?” Inmebat si Jesus: “Sinmabi lay Elias, tan agda binidbir.” (Mateo 17:10-12) Say tutukoyen nen Jesus et si Juan Bautista, ya anumpal ed betang to ya miparad si Elias. Imparaan nen Elias so dalan parad si Eliseo, imparaan balet nen Juan so parad si Kristo.

Seguradon makapabiskeg iman ya pasingawey ed si Jesus tan saray apostol! Apatnagan ed saman so gloria na Panarian nen Kristo. Kanian anengneng na saray disipulo so “Anak na too ya onsabi ed Panarian to,” a singa insipan nen Jesus. (Mateo 16:28) Nen wala rad palandey, ‘anengneng dan mismo so karlangan to.’ Anggano labay na saray Fariseo so makanengneng na tanda ya mamaneknek a si Jesus so pilien na Dios ya Ari, agto ra inikdan. Balet inabuloyan ton nanengneng a mismo na saray maapit ya disipulo to so impanguman na itsura to, ya mamapaneknek ed saray propesiya na Panarian. Kanian oniay insulat nen Pedro: “Lalon binmiskeg so panagmatalek tayo ed propesiya.”​—2 Pedro 1:16-19.