Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 88

Say Mayaman a Too tan si Lazaro

Say Mayaman a Too tan si Lazaro

LUCAS 16:14-31

  • ILUSTRASYON NIPAAKAR ED MAYAMAN A TOO TAN SI LAZARO

Angiter si Jesus na maabig a simbawa ed saray disipulo to nipaakar ed pangusar na materyal a kaykayamanan. Balet aliwa labat a saray disipulo to so ondedengel. Wadman met iray Fariseo, tan nepeg dan ipapuso so simbawa nen Jesus. Akin? Lapud ‘maaro ra ed kuarta.’ Sanen nadngel day imbaga nen Jesus, “sikatoy binalaw da.”​—Lucas 15:2; 16:13, 14.

Balet agtinmakot si Jesus. Inkuan tod sikara: “Sikayo iramay mangibabaga ed arapan na totoo a matunong kayo, balet amta na Dios so walad puso yo. Ta say atagey ed pakanengneng na totoo et makapadimla ed pakanengneng na Dios.”​—Lucas 16:15.

Abayag lan ‘atagey so pakanengneng na totoo’ ed saray Fariseo, balet panaon la pian manguman so kipapasen da. Niyabeba iray dederlengen a mayayaman, tan maimpluensya ed politika tan relihyon. Niyatagey iray ordinaryon totoo a manonot ed espiritual a pankaukolan da. Impaliwawa nen Jesus a walay nagawan baleg a pananguman, ya inkuan to:

“Say Ganggan tan sulsulat na saray Propeta et niyabawag anggad panaon nen Juan. Manlapu lad satan et niyaabawag so Panarian na Dios bilang maong a balita, tan amin a klase na too et mansasagpot a makaloob ditan. On, mas mainomay nin naandi so tawen tan dalin nen say agpakasumpal na anggan sakey a gulis na letra na Ganggan.” (Lucas 3:18; 16:16, 17) Panon a napatnagan ed imbaga nen Jesus a walay nagawan pananguman?

Ipapasirayew na saray Judion lider na relihyon a tutumboken day Ganggan nen Moises. Singa bilang, sanen pinaabig nen Jesus so sakey a bulag diad Jerusalem, oniay inlastog na saray Fariseo: “Disipulo kami nen Moises. Amta min akitongtong so Dios ed si Moises.” (Juan 9:13, 28, 29) Sakey a gagala na Ganggan a niiter ed si Moises et pian itonton iray mapaabeba ed Mesias, si Jesus. Impabidbir nen Juan Bautista a si Jesus so Kordero na Dios. (Juan 1:29-34) Manlapu lad inggapo na ministeryo nen Juan, nadngelan na saray mapaabeban Judio, nagkalalo lad saray mairap-bilay, so nipaakar ed “Panarian na Dios.” On, walay “maong a balita” parad amin a malabay a manpasakop tan nagunggonaan ed Panarian na Dios.

Agto labay ya ibagan agnasusumpal so Mosaikon Ganggan, noagta satan so mangitonton ed Mesias. Niarum ni, manampot lay obligasyon a tumboken itan. Alimbawa, inyabuloy na Ganggan so pangidiborsyo ed nanduruman rason, balet impaliwawa natan nen Jesus a “siopaman a lakin mangidiborsyo ed asawa to tan mangasawa na sananey et mankasalanan na pikakalugoran, tan siopaman a mangasawa na sakey a biin indiborsyo na asawa to et mankasalanan na pikakalugoran.” (Lucas 16:18) Lapud satan, agaylay sanok na saray Fariseo a panatiko ed ganggan!

Insalaysay natan nen Jesus so ilustrasyon a mangidanet ed kabaleg na pananguman a nagawa.  Nipaakar itan ed duaran laki, a kada sakey et manguman so posisyon odino kipapasen to. Sano konsideraen iyan ilustrasyon, tandaan a kaiba ed saray onderengel iray Fariseo a maaro ed kuarta tan dederlengen na totoo.

“Walay sakey a toon mayaman,” so inkuan nen Jesus, “a naynay ya akakawes na kolor-ube tan linen, tan panliliketan tod kada agew so mainawan panagbilay. Balet naynay dan aawiten diad puerta to so sakey a mipapayabol a manngaray Lazaro, ya agiri-giri tan pipirawaten toy mangan ed saray napepelag ed lamisaan na sayan mayaman a too. On, sikatoy aasinggeran na anggan saray aso tan didildilan da iray giri to.”​—Lucas 16:19-21.

Maaro ed kuarta iray Fariseo, kanian mapatnag no siopay tutukoyen nen Jesus a “toon mayaman” diad ilustrasyon. Labalabay met na sarayan relihyoson lider so mansulong na ankabli tan madekorasyon iran kawes. Likud ed kayamanan a nayarin walad sikara, ompatnag a dakel met so pribilehyo ra. Inkuan nen Jesus a say mayaman a too et akasulong na ankablin kolor-ube a kawes a pakapatnagay marakep a posisyon na saray Fariseo, tan say amputin linen a pakapatnagay pantunongtunongan da.​—Daniel 5:7.

Antoy pakanengneng na sarayan mayaman tan mapaatagey a lider ed saray mairap-bilay tan ordinaryon totoo? Balbalawen da ra tan ipapasen da ran ‛am ha·’aʹrets, odino totoo ed dalin, ya andiay pikakabat ed Ganggan odino agmakanepegan ya ibangat ed satan. (Juan 7:49)  Ipapatnag na saya so kipapasen na “mipapayabol a manngaray Lazaro,” a pipirawaten toy mangan ed “saray napepelag ed lamisaan na sayan mayaman a too.” Singa si Lazaro ya agiri-giri, balbalawen da iray ordinaryon totoo a singano ira mansasakit ed espiritual.

Abayag la iyan makapaermen a kipapasen, balet amta nen Jesus ya asabi lay panaon na baleg a pananguman ed kipapasen na saramay miparad mayaman a too tan saramay miparad si Lazaro.

ANGUMAN SO KIPAPASEN NA MAYAMAN A TOO TAN SI LAZARO

Intuloy a deneskribe nen Jesus iyan pananguman na kipapasen. Inkuan to: “Diad inlabas na panaon et inatey so mipapayabol tan sikatoy inawit na saray anghel diad abay nen Abraham. Ontan met, inatey tan niponpon so mayaman a too. Tan sanen maniirap ed Lubok, sikatoy tinmangay tan anengneng tod arawi si Abraham a walad abay to si Lazaro.”​—Lucas 16:22, 23.

Amta na saramay ondedengel ed si Jesus ya si Abraham et abayag lan inatey tan walad Lubok. Malinew ed Kasulatan ya agnayarin makanengneng odino makasalita iramay walad Lubok, odino Sheol, kaiba lay Abraham. (Eclesiastes 9:5, 10) Anto sirin so iisipen na saramay lider na relihyon a kabaliksan na sayan ilustrasyon nen Jesus? Antoy nayarin ipapasabi to nipaakar ed ordinaryon totoo tan saray lider na relihyon a maaro ed kuarta?

Impabitar la nen Jesus so sakey a pananguman sanen inkuan ton ‘say Ganggan tan sulsulat na saray Propeta et niyabawag anggad panaon nen Juan Bautista, balet manlapu lad satan et niyaabawag so Panarian na Dios bilang maong a balita.’ Kanian diad impanpulong nen Juan tan si Jesu-Kristo, inatey si Lazaro tan say mayaman a too ed datin kipapasen da, tan niwala ed sikara so balon kipapasen ed pakanengneng na Dios.

Abayag lan naeerasan ed espiritual iray mapaabeba odino mairap-bilay. Balet natutulongan la ra tan onkikiwas ira ed mensahe nipaakar ed Panarian ya impulong nen Juan Bautista insan si Jesus. Dati et pasasaragen da la so daiset a ‘napepelag ed espiritual a lamisaan’ na saray lider na relihyon. Natan et napepesel la ra na importantin katuaan na Kasulatan, nagkalautla ed makapakelaw iran bengatla ya ipapaliwawa nen Jesus. Singa la ra walad marakep a kipapasen ed pakanengneng nen Jehova a Dios.

Balet ag-aawaten na saray mayayaman tan maimpluensyan relihyoson lider so mensahe na Panarian ya inyabawag nen Juan tan ipupulong nen Jesus ed interon dalin. (Mateo 3:1, 2; 4:17) Diad tua, sinmanok ira, odino apairap ira, lapud ipapasabi na satan a mensahe so onsabin mangapoy-apoy a panangukom na Dios. (Mateo  3:7-12) Makainawa iray lider na relihyon a maaro ed kuarta no ontundan ipulong nen Jesus tan saray disipulo to so mensahe na Dios. Sarayan lider et singa samay mayaman a too ed ilustrasyon, ya angibagay: “Aman Abraham, kasian mo ak, tan ibakim si Lazaro ya idelnet tod danum so nguro na gamet to tan pabetelan toy dilak, ta maniirap ak a maong ed sayan mandarlang ya apoy.”​—Lucas 16:24.

Balet ag-itan nagawa, ta agmanguman so karaklan ed sarayan lider na relihyon. Agda labay a “dengelen iray sulat nen Moises tan saray Propeta,” ya ontulong komon ed sikara ya awaten si Jesus bilang Mesias tan Ari a tinuro na Dios. (Lucas 16:29, 31; Galacia 3:24) Agmet ira manpaabeba tan agda labay so pakombinse ed saramay mairap-bilay ya angawat ed si Jesus tan aabobonan lay Dios. Balet agnayarin ikompromiso odino palemewen na saray disipulo nen Jesus so katuaan pian napaliket odino nainawaan labat iray relihyoson lider. Diad ilustrasyon nen Jesus, deneskribe to iya ed saray imbaga nen “Aman Abraham” ed mayaman a too:

“Anak, nonot mo ya inawat mo lan amin iray maabig a bengatla legan na impanbilay mo, balet say inawat nen Lazaro et mauges iran bengatla. Ingen natan et sikatoy naliligliwa dia, balet ta sika et maniirap a maong. Tan nilikud ed sayan amin et akapirmi lay maawang a kaaralman ed baetan tayo, pian saramay wadia a malabay ya onlad kawalaan yo et agmakakar, tan saray totoon wadtan et agmet makakar dia ed kawalaan mi.”​—Lucas 16:25, 26.

Agaylan makatunongan tan matukoy itan a baleg a pananguman! Kabaliksan na satan a talagan manguman so kipapasen na saray mapaatagey a lider na relihyon tan saray mapaabeba ya angawat ed pako nen Jesus tan narerepreskoan tan napepesel lad espiritual. (Mateo 11:28-30) Lalon napatnagan iyan pananguman ed ontumbok iran bulan sano salatan la na balon sipanan so Ganggan a sipanan. (Jeremias 31:31-33; Colosas 2:14; Hebreo 8:7-13) Sano ikalbo na Dios so masanton espiritu diad agew na Pentecostes 33 C.E., talagan napatnagan la a saray disipulo nen Jesus so aabobonan na Dios, aliwan saray Fariseo tan saray manusuportad sikara.