Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 42

Akikatunongan si Jesus ed Saray Fariseo

Akikatunongan si Jesus ed Saray Fariseo

MATEO 12:33-50 MARCOS 3:31-35 LUCAS 8:19-21

  • IMBAGA NEN JESUS SO “TANDA NEN JONAS”

  • MAS MAAPIT IRAY DISIPULO NEN SARAY KAPAMILYA

Lapud agda panisiaan ya pinapaway nen Jesus iray demonyo panamegley na pakayari na Dios, ompapaway ya agrerespetoen na saray eskriba tan Fariseo so masanton espiritu. Siopa sirin so dadapagan da​—Dios o si Satanas? Inkuan nen Jesus: “No maong kayon kiew, maong met iray bunga yo. No makapuy kayon kiew, makapuy met iray bunga yo. Nibiig so kiew ed panamegley na saray bunga to.”​—Mateo 12:33.

Agmakatunongan ya ibagan say maong a bunga ya ginawa nen Jesus​—say impamapaway toy demonyo​—et resulta na panlilingkor tod si Satanas. Singa impaliwawa nen Jesus ed Sermon tod Palandey, no maong so bunga, maong met so kiew, aliwan abulok. Kanian antoy ipapanengneng na saray Fariseo ya bunga ra lapud saray lingon akusasyon dad si Jesus? Abulok ira. Inkuan nen Jesus ed sikara: “Sikayo ran ilalak na saray uleg, panon kayon makapansalita na maong iran bengatla anta mauges kayo? Ta no anto so walad puso, satan so ibabalikas na sangi.”​—Mateo 7:16, 17; 12:34.

On, napatnagan ed saray ibabaga tayo so kipapasen na puso tayo tan basiyan itan na pangukom ed sikatayo. Kanian inkuan nen Jesus: “Ibagak ed sikayo a mikuentaan iray totoo diad Agew na Panangukom parad balang andi-kakanaan ya ibabalikas da; ta niyabawag kan matunong ed panamegley na saray salitam, tan naukom ka ed panamegley na saray salitam.”​—Mateo 12:36, 37.

Anggano nanggawa lay Jesus na makapanyari iran bengatla, wala ni kinerew na saray eskriba tan Fariseo: “Managbangat, labay mi makanengneng ed sika na sakey a tanda.” Balanglan anengneng dan mismo o andi so impanggawa to na saray milagro, dakel so akatasi ed saratan. Kanian nibaga nen Jesus ed saray lider na Judio: “Say henerasyon a mauges tan mikakalugoran et naynay a manaanap na tanda, balet anggapoy tanda a niiter ed satan noag say tanda nen Jonas a propeta.”​—Mateo 12:38, 39.

Impaliwawa nen Jesus so tutukoyen to: “No panon a si Jonas et taloy agew tan taloy labi a walad eges na balbaleg a sira, ontan met so Anak na too a taloy agew tan taloy labi to naani ed dalem na dalin.” Inakmon na balbaleg a sira si Jonas balet pinmaway a singa apaoli. Kanian impasakbay nen Jesus ya sikatoy ompatey, balet napaoli diad komatlon agew. No napaoli, ibaliwala na saray lider na Judio so “tanda nen Jonas,” tan ag-ira magbabawi tan manguman. (Mateo 27:63-66; 28:12-15) Miduma ed sikara iray “totoo ed Ninive” ta nagbabawi ira nen pinulongan ira nen Jonas. Kanian kritikoen da iyan henerasyon. Singa samay agawa ed panaon nen Solomon, kritikoen met ira na reyna na Sheba. Pinirawat na reyna ya narengel  a mismo so karunongan nen Solomon tan pandinayewan to itan. Impaimano nen Jesus ya “wadia so sakey a babaleg nen si Solomon.”​—Mateo 12:40-42.

Inyaliling nen Jesus so situasyon na sayan mauges a henerasyon ed toon nanlapuan na mauges ya espiritu. (Mateo 12:45) Lapud samay too et agto pinano na maong iran bengatla so sarili to, pinmawil so mauges ya espiritu tan angitagar na pitora nin espiritu ya mas mauges nen sikato tan sinmelep irad samay too. Mipadpara, say nasyon na Israel et alinisan tan apasimbalo la​—singa samay toon pinawayan na mauges ya espiritu. Balet ta impulisay na Israel iray propeta na Dios ya anggad kinontra day Jesus​—say mapatpatnag ya susuportaan na espiritu na Dios. Ipapanengneng na satan ya mas mauges ni kipapasen na bansan Israel nen say diad gapo.

Legan a mansasalitay Jesus, sinmabi ina tan agagi to tan wala rad paway. Kanian wala ray angibagad sikato: “Akaalagey ed paway so inam tan saray agagim ta labay da kan napinengnengan.” Diad saya et impanengneng nen Jesus no panoy kaapit na relasyon to ed saray disipulo to, ya singa to ra agagi tan ina. Inturo to ray disipulo to, tan inkuan to: “Say inak tan saray agagik et sarayan onderengel tan manusumpal ed salita na Dios.” (Lucas 8:20, 21) On, impalinew to ya anggano importante so relasyon tod saray kakanayon to, mas pinabli toy relasyon tod saray disipulo to. Talagan makapabiskeg so pakawalaay maapit ya relasyon ed saray agagi tayod espiritual, lalo la no agpanisiaan o balawen itayo na arum pati saray maabig ya gagawaen tayo!