Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 3

Say Malaknab a Ministeryo nen Jesus ed Galilea

‘Ginapoan nen Jesus so manpulong: “Asingger lay Panarian.”’​—Mateo 4:17

Say Malaknab a Ministeryo nen Jesus ed Galilea

DIAD SAYAN SEKSION

KAPITULO 20

Komaduan Milagro ed Cana

Diad kaarawi ya manga 26 kilometro, pinaabig nen Jesus so sakey ya ugaw.

KAPITULO 21

Diad Sinagoga ed Nazaret

Antoy imbaga nen Jesus no akin ya labay a pateyen na saray kabaleyan to?

KAPITULO 22

Nagmaliw ya Managsigay na Totoo so Apatiran Disipulo

Tinawag to ran taynan so panagsigay day sira tan igapoy sananey a klase na panagsigay.

KAPITULO 23

Saray Makapakelaw a Ginawa nen Jesus ed Capernaum

Nen pinapaway nen Jesus iray demonyo, pinatunda to ran ibagad saray totoo ya sikato so Anak na Dios. Akin?

KAPITULO 24

Pinalaknab Toy Ministeryo Tod Galilea

Linmad si Jesus iray totoo pian onabig, balet impaliwawa nen Jesus ya walay mas importantin gagala na ministeryo to.

KAPITULO 25

Maabagey Ton Pinaabig so Akating

Diad simpli balet makapanyarin kiwas, pinaneknekan nen Jesus ya talagan inar-aro to iramay papaabigen to.

KAPITULO 26

“Aperdona La ray Kasalanan Mo”

Antoy imbangat nen Jesus ya koneksion na kasalanan tan sakit?

KAPITULO 27

Tinawag Toy Mateo

Akin ya maliket ya akidungo si Jesus ed saray kabkabat a makasalanan?

KAPITULO 28

Akin ya Agnan-ayunal Iray Disipulo nen Jesus?

Angusar si Jesus na ilustrasyon nipaakar ed katat a panagkargaan pian ebatay tepet da.

KAPITULO 29

Nayari Kasi Manggaway Maabig no Sabaton?

Akin ya papasegsegangen na saray Judio si Jesus nen pinaabig toy lakin 38 taon lan mansasakit?

KAPITULO 30

Say Relasyon nen Jesus ed Ama To

Inisip na saray Judio ya ipapasen nen Jesus so sarili to ya kapantay toy Dios, balet impalinew nen Jesus ya mas atagey so Dios.

KAPITULO 31

Pan-arurot na Dawa Diad Sabaton

Akin ya tinawag nen Jesus so sarili ton “Katawan na Sabaton”?

KAPITULO 32

Anto so Unong ed Ganggan Legan na Sabaton?

Nankasakey iray mankokontraan ya Saduceo tan Fariseo lapud saksakey a gagala.

KAPITULO 33

Impakasumpal na Propesiya nen Isaias

Akin ya imbaga nen Jesus ed saramay pinaabig to ya sikatoy agda ipapakabat odino agda iyiistoryay ginawa to?

KAPITULO 34

Nampili si Jesus na Labinduan Apostol

Antoy pandumaan na apostol tan disipulo?

KAPITULO 35

Say Kabkabat ya Sermon ed Palandey

Amtaen iray manunan punto ed paliwawa nen Jesus.

KAPITULO 36

Mabiskeg so Pananisia na Senturion

Antoy ginawa na opisyal na armada ya pankelawan nen Jesus?

KAPITULO 37

Binilay nen Jesus so Anak na Balo

Atalosan na saray akatasi ed sayan milagro so kaimportantian na ginawa to.

KAPITULO 38

Walay Labay nen Juan a Naamtaan ed si Jesus

Akin et tinepet nen Juan no kasin si Jesus so Mesias? Manduaruwa kasi?

KAPITULO 39

Pakaskasi so Ag-onkiwas ya Henerasyon

Imbaga nen Jesus a diad Agew na Panangukom, mas anlemew ni so dusa na Sodoma nen say Capernaum, say syudad ya sentro na kimey to.

KAPITULO 40

Leksion ed Panamerdona

Nen imbaga nen Jesus ed biin imoral ya aperdona la ray kasalanan to, kasin ibabaga met nen Jesus ya nayari lan ag-unoren so ganggan na Dios?

KAPITULO 41

Milagro​—Diad Siopan Pakayari?

Ibabaga na saray agagi nen Jesus ya aderal lay ulo to.

KAPITULO 42

Akikatunongan si Jesus ed Saray Fariseo

Anto so “tanda nen Jonas a propeta”?

KAPITULO 43

Saray Ilustrasyon Nipaakar ed Panarian

Angiter si Jesus na waloran ilustrasyon pian ipaliwaway nanduruman aspekto na Panarian na tawen.

KAPITULO 44

Pinatunda nen Jesus so Bagyo ed Dayat

Nen pinatunda nen Jesus so bagyo tan daluyon, imbangat to no antoy kipapasen na bilay no sikato lay manuley ed Panarian.

KAPITULO 45

Pakayari Sumpad Saray Demonyo

Nayari kasin onselep so dakel a demonyo ed sakey a too?

KAPITULO 46

Inmabig nen Diniwit toy Kawes nen Jesus

Impanengneng nen Jesus so pakayari tan panangabagey to ed sayan maemosyon ya situasyon.

KAPITULO 47

Abilay so Ugaw ya Bii!

Inelekan na totoo si Jesus nen imbaga ton nanaugip labat so inatey ya ugaw. Antoy amta to ya agda amta?

KAPITULO 48

Nanggaway Milagro, Balet Impulisay Anggan Diad Nazaret

Impulisay na saray taga Nazaret si Jesus, aliwan lapud panagbangat odino say milagron gagawaen to. Walay sananey ya rason.

KAPITULO 49

Nampulong ed Galilea tan Impasal To ray Apostol

Anton talagay labay ya ibaga na ‘asingger lay Panarian na tawen’?

KAPITULO 50

Akaparaan ya Manpulong Anggano Walay Panamasegsegang

Akin ya imbaga ton ombatik ira no walay panamasegsegang anta ag-ira antakot ya ompatey?

KAPITULO 51

Impamatey Diad Sakey ya Birthday

Aliketan a maong si Herodes ed insayaw nen Salome kanian insamba ton iter toy anggan anton kerewen to. Antoy makapabiglan kerew to?

KAPITULO 52

Pamakan ed Nilibo Panamegley na Pigaran Tinapay tan Sira

Talagan importante iyan milagro nen Jesus kanian nabasa ed apatiran Ebanghelyo.

KAPITULO 53

Manuley ya Nakontrol Toy Dagem tan Dayat

Antoy naaralan na saray apostol nen nanakar si Jesus ed tapew na danum tan pinadeen toy dagem?

KAPITULO 54

Jesus​—Say “Tinapay na Bilay”

Akin ya nampasnokan nen Jesus iray totoo anggano nansagpot iran linmad sikato?

KAPITULO 55

Dakel so Abigla ed Imbaga nen Jesus

Dakel ya disipulo nen Jesus so abigla ed imbangat to kanian tinaynan da.

KAPITULO 56

Anton Talagay Manudutak ed Sakey a Too?

Say onloloob ed sangi to o say ompapaway ed satan?

KAPITULO 57

Pinaabig nen Jesus so Ugaw a Bii tan Telek a Laki

Akin ya ag-asakitan so bii nen inyaliling nen Jesus iray kabaleyan to ed saray oken?

KAPITULO 58

Pinarakel Toy Tinapay tan Amasakbay Nipaakar ed Lebadura

Atalosan a siansia na saray disipulo nen Jesus so lebadura ya tutukoyen to.

KAPITULO 59

Siopa so Anak na Too?

Anto ray tombok na Panarian? Siopay angusar ed saratan, tan panon?

KAPITULO 60

Say Impanguman na Itsura nen Kristo​—Pakapatnagay Gloria To

Antoy makapakelkelaw ya agawa ed itsura nen Jesus? Antoy labay ya ibaga na satan?

KAPITULO 61

Pinaabig nen Jesus so Ugaw ya Aselepay Demonyo

Imbaga nen Jesus ya agda apaabig so ugaw lapud kulang so pananisia da? Siopa, say ugaw, ama, odino saray disipulo?

KAPITULO 62

Importantin Leksion ed Kapaabebaan

Saray adulton lalaki et akaaral na importantin leksion ed melag ya ugaw.

KAPITULO 63

Simbawa nen Jesus Nipaakar ed Pakagapol tan Kasalanan

Impaliwawa toy taloran mantutumbokan ya gawaen diad pangasikasoy agpantatalosan na agagi.

KAPITULO 64

Kaukolan so Mamerdona

Inusar nen Jesus so ilustrasyon nipaakar ed agmapangasin aripen pian ipanengneng ya importante ed Dios so inkamabulos tayon mamerdona ed arum.

KAPITULO 65

Manbabangat Legan ya Paonlad Jerusalem

Diad amitlon antikey ya impitongtong to, impaamta nen Jesus iray ugalin mangamper ed sakey ya ontumbok ed sikato.