Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 78

Manparaan, Matoor a Manag-asikaso!

Manparaan, Matoor a Manag-asikaso!

LUCAS 12:35-59

  • NEPEG YA AKAPARAAN SO MATOOR A MANAG-ASIKASO

  • LINMA DIAY JESUS PIAN NAAPAG-APAG IRAY SANKAPAMILYA

Impaliwawa nen Jesus ya “melag a pulok” labat so makaawat na pasen diad Panarian ed tawen. (Lucas 12:32) Satan ya marakdakep a bendisyon et agnepeg ya leglemewen. Diad tua, indanet ton importante so dugan awawey pian say sakey et makapansiansian kabiangan na Panarian.

Kanian, binilin nen Jesus iray disipulo to ya manparaan parad ipawil to. Kuan to: “Manpales kayo tan manparaan kayo tan selselan yo iray lamparaan yo, tan magmaliw kayon singa saray lalaki a manaalagar ed ipawil na katawan da manlapud bansal, pian sikatoy nalukasan dan tampol no sikatoy onsabi tan ontoktok. Maliket iratan ya aripen a nasabian na katawan a manbabantay!”​—Lucas 12:35-37.

Mainomay ya natalosan na saray disipulo so awawey ya ipapaimano nen Jesus. Saray aripen ya binitla to et akaparaan ta aalagaren day ipawil na katawan da. Impaliwawa nen Jesus: “No . . . onsabi [so katawan] diad komaduan panagbantay [manlapud manga alas-nuebe na labi ya anggad pegley-labi], anggano diad komatlo ni [manlapud pegley-labi ya anggad alas-tres na palbangon], tan nasabian to ran akaparaan, sikaray maliket!”​—Lucas 12:38.

Aliwa labat yan basta simbawa ed pagmaliw ya makulin aripen odino komikimey ed abung. Malinew itan ta binitla nen Jesus so sarili to, say Anak na too, diad satan ya ilustrasyon. Imbaga tod saray disipulo to: “Sikayo met, mansiansia kayon akaparaan, ta diad oras ya agyo iisipen et onsabi so Anak na too.” (Lucas 12:40) Kanian, diad espisipikon panaon ed arapen et onsabi si Jesus. Labay ton akaparaan iray papatumbok to​—lalo la iramay kaibad “melag a pulok.”

Labay ya nalinewan nen Pedro so labay ya ibaga nen Jesus, kanian tinepetan to: “Katawan, kasin diad sikami labat so pangibabagaan mod sayan ilustrasyon odino diad amin met?” Imbes ya direktan ebatan si Pedro, angibagay Jesus na miparan ilustrasyon: “Siopan talaga so matoor a manag-asikaso, samay makabat, a turoen na katawan to a mangasikaso ed saray lingkor to pian mantultuloy a mangitarya ed sikara na saray naakan diad dugan panaon? Maliket itan ya aripen no sikatoy nasabian na katawan to ya ontan so gagawaen to! Ibagak ed sikayoy tua, sikatoy turoen ton mangasikaso ed amin a kayarian to.”​—Lucas 12:41-44.

Diad samay akaunan ilustrasyon, malinew ya say natutukoy ya “katawan” et si Jesus, say Anak na too. No ontan sirin, say “matoor a manag-asikaso” et lalakin kabiangan na “melag a pulok” ya pangiteran na Panarian. (Lucas 12:32) Ibabaga dia nen Jesus ya arum ed saray membro na sayan grupo so mangitarya ed “saray lingkor to” na “naakan diad dugan panaon.” Kanian atalosan di Pedro tan arum ni ran disipulon ibabangat tan papakanen nen Jesus ed espiritual, ya diad espisipikon panaon ed arapen et onsabi so Anak na too. Diad satan a panaon, walay nagagawan uksoyan a pamakan ed espiritual diad saray patumbok nen Jesus, “saray lingkor” na Katawan.

Indanet ni nen Jesus no akin ya kaukolan ya alerto iray disipulo to tan imanoen day ugali ra. Say rason et ompan magmaliw ya kampante so sakey ya anggad punton kontraen to la ray arum nin kaagian to: “Balet no bilang ta ibaga na satan ya aripen ed sarili to, ‘Mabayag ni isabi na katawan ko,’ tan pekpeken to ray aripen a lalaki tan bibii, tan sikatoy mangan tan oninum tan manbuanges, say katawan to et onsabi diad agew ya agto iilaloan tan diad oras ya agto amta, tan sikatoy dusaen to na ambelabelat tan ibantak tod pasen na saray agmatoor.”​—Lucas 12:45, 46.

Imbaga nen Jesus ya sikatoy linma dia “pian mangigapo na pool ed dalin.” Tan agawa itan.  Wala ray imbaga to ya nansengegay pankokolkol, tan aliling to et apoolan iray palson bangat tan tradisyon. Nansisian ni ingen iray totoon iilaloan ya mankakasakey, “naapag ira, ama kontrad anak a laki tan anak a laki kontrad ama, ina kontrad anak a bii tan anak a bii kontrad ina, katulangan a bii kontrad manugang a bii tan manugang a bii kontrad katulangan a bii.”​—Lucas 12:49, 53.

Parad saray disipulo to itan ya imbaga to. Insan natan et inimano to ray totoo. Aglabay na maslak ed sikara ya awaten so ebidensyan sikato so Mesias, kanian imbaga tod sikara: “No nanengneng yoy sakey a lurem a mamapaatagey ed sagur, ibabaga yon tampol, ‘Walay onsabin bagyo,’ tan ontan so nagagawa. Tan sano nanengneng yon onsisiplog so dagem manlapud abalaten, ibabaga yo, ‘Magmaliw ya ampetapetang so panaon,’ tan nagagawa itan. Sikayo ran mansimpisimpitan, amta yo no panon yon surien so nengneng na dalin tan tawen, balet akin et agyo amta no panon a surien iyan mismon panaon?” (Lucas 12:54-56) Malinew ya ag-ira akaparaan.