Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 55

Dakel so Abigla ed Imbaga nen Jesus

Dakel so Abigla ed Imbaga nen Jesus

JUAN 6:48-71

  • PANGAN ED LAMAN TO TAN IYINUM ED DALA TO

  • DAKEL SO ABIGLA TAN AGLA TINMUMBOK ED SIKATO

Diad sakey a sinagoga ed Capernaum, ibabangat nen Jesus ya sikato so tuan tinapay a nanlapud tawen. Kaaruman iya na imbaga tod saray totoo ya nanlapud bandad bukig na Dayat na Galilea, saramay pinakan toy tinapay tan sira.

Intuloy nen Jesus so paliwawa to: “Saray inmuunan atateng yo et angan na mana diad kalawakan ingen ta inatey ira.” Insan to imbaga: “Siak so mabilay a tinapay a linmeksab manlapud tawen. Siopaman a mangan ed sayan tinapay et manbilay ya andi-anggaan; tan diad tua, say tinapay ya iter ko et say laman ko pian manbilay so katooan.”​—Juan 6:48-51.

Nen Marso o Abril na 30 C.E., imbaga nen Jesus ed si Nicodemo ya inar-aro na Dios so mundo kanian imbaki toy Anak to bilang Manangilaban. Natan et idadanet nen Jesus so pangan ed laman to diad pangipanengneng na pananisia ed sakripisyon gawaen to. Satan so paraan pian nagamoran so bilay ya andi-anggaan.

Balet, aglabay na totoo so imbaga nen Jesus. “Panoy pangiter na sayan too ed laman to pian ipakan ed sikatayo?” so intepet da. (Juan 6:52) Labay nen Jesus ya natalosan dan say ibabaga to et simboliko, aliwan literal. Mas nalinewan itan diad onsublay ya imbaga to.

“No agyo kanen so laman na Anak na too tan inumen so dala to, agkayo nawalaan na bilay. Siopaman a mangan na laman ko tan oninum na dalak et walaan na bilay ya andi-anggaan, . . . ta say laman ko et tuan kakanen, tan say dalak et tuan iinumen. Siopaman a mangan na laman ko tan oninum na dalak et mansiansian akikasakey ed siak, tan akikasakey ak ed sikato.”​—Juan 6:53-56.

Seguradon ag-itan agustoan na saramay wadman ya Judio! Nayarin say pakatalos da et ibabaga nen Jesus ya kanen day laman na too. Odino inisip dan kontra ed ganggan na Dios so ibabaga ton pangan na dala. (Genesis 9:4; Levitico 17:10, 11) Balet aliwan say pangan na literal ya laman odino iyinum na dala so tutukoyen to. Ipapalinew to ya amin a malabay ya nawalaay bilay ya andi-anggaan et kaukolan ya mangipanengneng na pananisia ed sakripisyon gawaen to no iyapay toy perpekton laman to tan iyibung toy dala to. Balet, agmet itan atalosan na dakel ya disipulo to. Oniay reaksion na arum: “Makapabigla iyan ibabaga to. Siopay makaanos ya ondengel ed satan?”​—Juan 6:60.

Lapud alikas nen Jesus ya nguronguro so arum ya disipulo to, intepet to: “Abigla kayod saya? Panon to no nanengneng yoy Anak na too ya onsesegep lad datin kawalaan to? . . . Saray imbagak ed sikayo et nanlapud masanton espiritu tan mangiiter na bilay. Balet agmanisia so arum ed sikayo.” Lapud satan, dakel ed saray disipulo so tinmaynan tan agla tinmumbok ed sikato.​—Juan 6:61-64.

Kanian oniay intepet nen Jesus ed saray 12 apostol to: “Sikayo ey, labay yo met lay ontaynan?” Inmebat si Pedro: “Katawan, siopa ni so laen mi? Walad sika iray salita a mangitonton ed bilay ya andi-anggaan. Anisia kami tan naamtaan mi a sika so Masanto na Dios.” (Juan 6:67-69) Talagan napatnagan so inkamatoor nen Pedro tan saray arum ya apostol anggano agda sigpot a natatalosan so ibabangat nen Jesus!

Anggano aliketan ed ebat nen Pedro, oniay imbaga nen Jesus: “Agta labindua kayo a pinilik? Balet managpauges so sakey ed sikayo.” (Juan 6:70) Say tutukoyen nen Jesus et si Judas Iscariote. Nayarin diad sayan panaon et alikas nen Jesus ya igagapo la nen Judas so manggaway aliwa.

Balet, seguradon aliketan si Jesus nen naamtaan to ya ag-adismaya si Pedro tan saray arum ya apostol ya ontumbok ed sikato tan manginabang ed manangisalbay bilay a kimey ya gagawaen to.