Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 57

Pinaabig nen Jesus so Ugaw a Bii tan Telek a Laki

Pinaabig nen Jesus so Ugaw a Bii tan Telek a Laki

MATEO 15:21-31 MARCOS 7:24-37

  • PINAABIG NEN JESUS SO MARIKIT NA BIIN TAGA FENICIA

  • PINAABIG TOY LAKIN TELEK TAN EMEL

Kayari ton kinontra iray Fariseo lapud mas papablien da ray tradisyon, inmalis si Jesus kaiba iray disipulo to. Sikatoy amaarap ed Tiro tan Sidon ya sakop na Fenicia. Andukey a biahe itan paonlad norte a mamasagur.

Akalmoy Jesus na abung ya pampundoan da balet ta agto labay a naamtaan na totoo ya wadman ira. Siansia balet ya walay akaimano ed sikara. Walay Griegon bii ya niyanak diman ya inanap toy Jesus tan akikasi: “Katawan, Anak nen David, kasian mo ak. Say ana’kon bii et maniirap a maong lapud demonyon sinmelep ed sikato.”​—Mateo 15:22; Marcos 7:26.

Nagugunoyan, si Jesus et binagaan na saray disipulo to: “Pataynan mo la, ta akis lan akis ya ontutumbok ed sikatayo.” Diad ebat nen Jesus, naamtaan no akin ya agto inimanon tampol: “Agak nibaki parad anggan siopa, noagta parad saray abalang a karnero ed sankaabungan na Israel.” Balet agsinmuko imay bii. Inasinggeran toy Jesus tan tinmalimukor a mikakasi: “Katawan, tulongan mo ak!”​—Mateo 15:23-25.

Nayarin labay nen Jesus a subokey pananisia to kanian imbaga nen Jesus imay negatibon pangipapasen na saray Judio ed saray aliwan Judio: “Agmanepeg ya alaen so tinapay na ugugaw insan ibuntok ed saray oken.” (Mateo 15:26) Diad samay imbaga ton “saray oken,” imbalikas nen Jesus so panangaro tod saramay aliwan Judio. Napatnagan met itan ed ekspresyon na lupa tan maabagey ya boses to.

Imbes ya nasakitan, inusar na bii imay imbaga nen Jesus nipaakar ed panangidumaduma na saray Judio tan mapaabeba ton imbaga: “On, Katawan; balet ta kakanen na saray oken iray mekmek a napepelag ed lamisaan na amo ra.” Anengneng nen Jesus so maabig ya motibo na puso to kanian inkuan to: “O bii, agaylay biskeg na pananisiam; nagawa ed sika so pirawat mo.” (Mateo 15:27, 28) Tan inmabig so anak na bii anggano anggapod man! Kasempet na bii ed abung to, asabian ton akarukol so anak to ya inmabig la​—“pinmaway la so demonyo”!​—Marcos 7:30.

Manlapud Fenicia, amaarap si Jesus tan saray disipulo to ed lugar ya bandad norte na Ilog Jordan. Nayarin binmasil irad Ilog Jordan ya walad bandad norte na Dayat na Galilea tan linma rad Decapolis. Ditan et sinmegep irad palandey, balet nalmo ira na totoo. Inawit dad si Jesus iray piley, lupoy, bulag, tan emel. Inyan dad salian to iray mansasakit tan pinaabig to ra. Mankelkelaw iray totoo tan inggloria day Dios na Israel.

Inikdan nen Jesus na espisyal ya atension so sakey a lakin telek tan emel. Nayarin nababaingan no amayamay so totoo. Posiblin naimano nen Jesus ya mannerbiyos may laki kanian inyarawi tod saray totoo. Nen bukbukor da lan dua, imbaga nen Jesus no antoy gawaen tod sikato. Inyan to iray gamet to ed saray layag na laki tan kayari ton linmutda, diniwit toy dila na laki. Insan tinmangay ed tawen, tan inkuan ton “Effata,” a mankabaliksay “Nalukasan ka.” Diad saman et akadngel la so laki tan akapansalita lan malinew. Aglabay nen Jesus ya nakabatan iya na totoo, ta labay ton manisia ed sikato iray totoo base ed saray nanengneng tan narengelan dan mismo.​—Marcos 7:32-36.

Say pakayari nen Jesus ya mamaabig et baleg so epekto tod saray makakanengneng ta “mandinayew iran maong.” Kuan da: “Agaylay abig na amin a ginawa to. Pagmamaliwen to ni ingen a makadngel iray telek tan makasalita iray emel.”​—Marcos 7:37.