Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 107

Impatawag na Ari Iramay Inimbitaan ed Bansal

Impatawag na Ari Iramay Inimbitaan ed Bansal

MATEO 22:1-14

  • ILUSTRASYON NIPAAKAR ED BANSAL

Magano lan manampot so ministeryo nen Jesus, intultuloy toy mangusar na saray ilustrasyon pian napapaway so inkauges na saray eskriba tan manunan saserdote. Kanian labay dan pateyen. (Lucas 20:19) Balet siansia nin agtinmunday Jesus. Angibaga lamet na sananey ya ilustrasyon:

“Say Panarian na tawen et aliling toy sakey ya ari ya angiparaay bansal na anak ton laki. Tan imbaki toy ariripen to a manawag ed saramay inimbitaan ed bansal, balet agda labay so onla.” (Mateo 22:2, 3) Inggapo nen Jesus so ilustrasyon diad impamitla tod “say Panarian na tawen.” Mapatnag sirin ya say “ari” et si Jehova a Dios. Siopa so anak na ari tan saramay inimbitaan ed bansal? Agmet mairap ya nabirbir ya say anak na ari et say Anak nen Jehova, ya mangiistoryad ilustrasyon, tan saramay inimbitaan et saray nakaiba na Anak ed Panarian na tawen.

Siopa ray akaunan inimbitaan? Siopa ray inmunan pinulongan nen Jesus tan na saray apostol nipaakar ed Panarian? Saray Judio. (Mateo 10:6, 7; 15:24) Inawat na sayan bansa so Ganggan na sipanan nen 1513 B.C.E., kanian sikara komoy unonan kabiangan na “panarian na saray saserdote.” (Exodo 19:5-8) Balet kapigan ira tawagen ed “bansal”? Ginmapo itan ya imbitasyon nen 29 C.E. nen ginapoan nen Jesus ya ipulong so Panarian na tawen.

Tan antoy maslak ya reaksion na saray Israelita? Singa imbaga nen Jesus, “agda labay so onla.” Karaklan ed saray lider na relihyon tan totoo et agda inawat so Mesias tan tinuro na Dios ya Ari.

Balet impaamta nen Jesus ya naikdan lamet na pankanawnawa iray Judio: “Angibaki lamet [so ari] na arum nin ariripen, ya inkuan to, ‘Ibaga yod saramay inimbitaan: “Angiparaan ak na panangan, amatey ak na saray bakak tan pinataban ayayep ko, tan akaparaan lan amin. Gali la ed bansal.”’ Balet ag-ira interesado, say sakey et linmad daralusan to, say sananey et diad anapan  to; saray arum balet et siningkat da ray aripen to, tan minaltrato tan pinatey da ra.” (Mateo 22:4-6) Singa ontan so nagawa no niletneg lay Kristianon kongregasyon. Diad saman a panaon, wala ni pankanawnawa na saray Judio ya nakaibad Panarian, balet maslak et agda inawat so imbitasyon, minaltrato da ni ingen iray ‘aripen na ari.’​—Gawa 4:13-18; 7:54, 58.

Antoy pansumpalan na bansa? Imbaga nen Jesus: “Sinmanok a maong so ari, kanian imbaki to iray armada to tan pinatey da iramay amatey tan pinoolan day syudad da.” (Mateo 22:7) Agawa itan ed saray Judio nen dineral na saray Romano so “syudad da” ya Jerusalem nen 70 C.E.

Kasin lapud agda inawat so imbitasyon na ari et anggapo lay naimbitaan? Ipanengneng na ilustrasyon ya andi. Intuloy nen Jesus: “Insan inkuan [na ari ed] ariripen to, ‘Akaparaan lay bansal, balet agmakanepegan ya onatendi iramay inimbitaan. La kayo sirin ed saray dalan a papaway ed syudad, tan imbitaan yod bansal so siopaman a naromog yo.’ Kanian linma iray ariripen diad saray dalan tan tinipon dan amin iray aromog da, mauges man odino maong, tan say kuarto parad saray seremonya na kasal et apano na saray mamangan.”​—Mateo 22:8-10.

Onsabi panaon, saray Gentil​—saramay ag-inyanak ya Judio o nanpakomberte ya Judio​—et igapon tulongan nen apostol Pedro a magmaliw ya tuan Kristiano. Nen 36 C.E., akaawat na espiritu na Dios so Romanon opisyal ya si Cornelio tan say pamilya to, tan nayarin nawalaan iray pasen ed Panarian na tawen ya binitla nen Jesus.​—Gawa 10:1, 34-48.

Impalinew nen Jesus ya aliwan amin ya onlad bansal et awaten na “ari.” Inkuan to: “Sanen linmoob so ari pian nengnengen iray bisita, anengneng toy sakey a too ya ag-akasulong na kawes a parad kasal. Kanian inkuan tod sikato, ‘Kaaro, akin et linmoob ka dia ta agka akasulong na kawes a parad kasal?’ Sikatoy ag-akasel. Insan inkuan na ari ed saray lingkor to, ‘Balor yoy lima tan sali to tan ibantak yo diad paway ya ambilbilunget. Ditan so pannangisan to tan panngalatengetan na ngipen to.’ Ta dakel so inimbitaan, balet daiset so apili.”​—Mateo 22:11-14.

Nayarin ag-atalosan na saray lider na relihyon so kabaliksan na amin ya imbaga nen Jesus. Balet ta talagan mansyodot ira tan mas determinado iran pateyen iyan mamapabaing ed sikara.