Unong ed si Juan 1:1-51

  • Nagmaliw a too so Salita (1-18)

  • Say impantasi nen Juan Bautista (19-28)

  • Jesus, say Kordero na Dios (29-34)

  • Unona iran disipulo nen Jesus (35-42)

  • Felipe tan Natanael (43-51)

1  Diad gapo et wala lay Salita,+ tan say Salita et kaiba na Dios,+ tan say Salita et sakey a dios.*+  Sikatoy kaiba la na Dios diad gapo.  Amin a bengatla et apalsa diad panamegley to,+ tan ag-apalsa so anggan sakey a bengatla no aliwan diad panamegley to. Say apalsa  diad panamegley to et say bilay, tan say bilay et liwawa na totoo.+  Tan say liwawa et onsisinag ed kabilungetan,+ tan ag-itan nadaeg na kabilungetan.  Walay sakey a toon imbaki na Dios; say ngaran to et Juan.+  Sinmabi iyan too pian mantasi, pian mangiter na ebidensya nipaakar ed liwawa,+ pian diad panamegley to et manisia so amin a klase na totoo.  Aliwan sikato imay liwawa,+ balet sikatoy linma dia pian tasian to so nipaakar ed satan a liwawa.  Say tuan liwawa ya onsinag ed amin a klase na too et onsabi la ed mundo.+ 10  Sikatoy walad mundo nensaman,+ tan apalsa so mundo ed panamegley to,+ balet sikatoy agkabat na mundo. 11  Sikatoy sinmabi ed baley to, balet ag-inawat na saray kabaleyan to. 12  Anggaman ontan, amin ya angawat ed sikato et inikdan toy kanepegan a magmaliw ya ananak na Dios,+ lapud ipapatnag day pananisia ed ngaran to.+ 13  Tan niyanak ira unong ed panlabayan na Dios, aliwan diad panamegley na dala odino diad panlabayan na atateng odino panlabayan na too.+ 14  Kanian say Salita et nagmaliw a too*+ tan akiayam ed sikatayo, tan anengneng tayo so gloria to, samay gloria ya aawaten na bogbogtong ya anak+ manlapud ama; tan walad sikato so sigpot a panangabobon na Dios* tan katuaan. 15  (Si Juan so nantasi nipaakar ed sikato, on, inkuan to: “Sikato imay ibabagak ya, ‘Samay manumtumbok ed siak et akauna la nen siak, ta sikatoy wala la sakbay ko.’”)+ 16  Lapud sikatoy napno na agnaparaan a kaabigan, naawat tayon amin ed sikato so daakan ya agnaparaan a kaabigan. 17  Lapud niiter so Ganggan ed panamegley nen Moises,+ nipatnag so agnaparaan a kaabigan+ tan say katuaan ed panamegley nen Jesu-Kristo.+ 18  Anggapoy toon akanengneng ed Dios anggan kapigan;+ say bogbogtong ya anak a singa Dios+ a walad abay na Ama*+ so angipaliwawa nipaakar ed Sikato.+ 19  Oniay impantasi nen Juan sanen imbaki na saray Judio iray saserdote tan saray Levita a nanlapud Jerusalem pian tepeten dad sikato: “Siopa ka?”+ 20  Sikatoy inmebat tan imbaga toy tua: “Aliwan siak so Kristo.” 21  Tan tinepetan da: “Siopa ka sirin? Si Elias?”+ Inyebat to: “Aliwan siak.” “Sika imay Propeta?”+ Tan inyebat to: “Andi!” 22  Kanian inkuan dad sikato: “Siopa ka sirin? Ibagam ed sikami pian walay niyebat mid saramay angibaki ed sikami. Antoy ibabagam nipaakar ed sarilim?” 23  Inkuan to: “Siak imay onkekelyaw diad kalawakan, ‘Gawa yon maptek so dalanen nen Jehova,’*+ unong ya imbaga nen propeta Isaias.”+ 24  Sarayan mantetepet et imbaki na saray Fariseo. 25  Kanian oniay intepet dad sikato: “Akin sirin et manbabautismo ka no aliwan sika so Kristo odino si Elias odino say Propeta?” 26  Oniay inyebat nen Juan ed sikara: “Siak so manbabautismo ed danum. Balet walay Sakey ed limog yo ya agyo kabat, 27  samay onsasabi a manumtumbok ed siak, tan agak makanepegan a mangukbar ed singer na sandalyas to.”+ 28  Agawa iraya ed Betania diad nibaliw na Jordan, a pambabautismoan nen Juan.+ 29  Diad tinmumbok ya agew et anengneng toy Jesus ya onaasingger ed sikato, tan inkuan to: “Nengneng yo, say Kordero na Dios+ a mangekal ed kasalanan+ na mundo!+ 30  Saya imay tutukoyen kon: ‘Diad benegan ko et walay lakin onsasabi ya akauna la nen siak, ta sikatoy wala la sakbay ko.’+ 31  Anggan siak et sikatoy agko kabat nensaman, balet ta say rason no akin a manbabautismo ak ed danum et pian sikatoy niparungtal ed Israel.”+ 32  Tinasian met nen Juan, ya inkuan to: “Anengneng koy espiritu ya onleleksab a singa malapati a nanlapud tawen, tan dinmapo itan ed sikato.+ 33  Anggan siak et sikatoy agko kabat nensaman, balet imbagad siak na Dios ya angibaki ed siak a manbautismo ed danum: ‘Siopaman a nanengneng mon dapoan tan pansiansiaan na espiritu,+ sikato so manbautismo ed panamegley na masanton espiritu.’+ 34  Tan anengneng ko itan, tan tinasian ko a sikato so Anak na Dios.”+ 35  Diad tinmumbok lamet ya agew et akaalagey si Juan a kaiba toy duara ed saray disipulo to, 36  tan legan a sankanengneng toy Jesus a manaakar, inkuan to: “Nengneng yo, say Kordero+ na Dios!” 37  Sanen nadngel na duaran disipulo iyan imbaga to, tinumbok day Jesus. 38  Insan linmingaw si Jesus, tan sanen anengneng to ra ya ontutumbok et tinepetan to ra: “Antoy aanapen yo?” Inkuan dad sikato: “Rabbi (a no ipatalos et mankabaliksay, “Managbangat”), iner so panaayaman mo?” 39  Inkuan tod sikara: “Mila kayo, pian nanengneng yo.” Kanian akila ra tan anengneng day panaayaman to, tan akiulop irad sikato ed saman ya agew; manga komasamplo lan oras* ed saman. 40  Sakey ed samay duaran akadngel ed imbaga nen Juan tan tinmumbok ed si Jesus et si Andres+ ya agi nen Simon Pedro. 41  Say inmunan aromog to et say mismon agi ton si Simon, tan inkuan tod sikato: “Aromog mi lay Mesias”+ (a no ipatalos et mankabaliksay, “Kristo”), 42  tan sikatoy inyakar tod si Jesus. Sanen sikatoy anengneng nen Jesus, inkuan to: “Sika si Simon+ ya anak nen Juan; tawagen ka lan Cefas” (ya impatalos a “Pedro”).+ 43  Diad tinmumbok ya agew et labay nen Jesus so onlad Galilea. Aromog toy Felipe+ tan inkuan to: “Magmaliw kan patumbok ko.” 44  Si Felipe et taga Betsaida, diad syudad nen Andres tan si Pedro. 45  Aromog nen Felipe si Natanael+ tan inkuan tod sikato: “Aromog mi la imay tutukoyen ed sulsulat nen Moises, diad Ganggan, tan ed sulsulat na saray Propeta: si Jesus ya anak nen Jose,+ a taga Nazaret.” 46  Balet inkuan nen Natanael ed sikato: “Wala tay maong a too a manlapud Nazaret?” Inkuan nen Felipe: “Gala, ta nengneng mo.” 47  Anengneng nen Jesus si Natanael ya onaasingger, tan oniay inkuan to nipaakar ed sikato: “Nengneng yo, sakey a tuan Israelita, ya agmamapalikdo.”+ 48  Inkuan nen Natanael ed sikato: “Panoy pakapikabat mod siak?” Inmebat si Jesus: “Antis kan tawagen nen Felipe, sanen wala kad silong na kiew ya igos et anengneng ta ka la.” 49  Inmebat si Natanael: “Rabbi, sika so Anak na Dios, sika so Ari na Israel.”+ 50  Inmebat si Jesus ed sikato: “Lapud imbagak ya anengneng ta kad silong na kiew ya igos, manisia ka la? Makanengneng ka ni na angkakabaleg a bengatla nen saraya.” 51  Inkuan to nid sikato: “Ibagak ed sikayoy tua, nanengneng yon akalukas so tawen, tan saray anghel na Dios et onsesegep tan oneepas ed Anak na too.”+

Paimanod leksab

Odino “et singa dios.”
Literal, “laman.”
Odino “ya agnaparaan a kaabigan.”
Odino “walad pagew na Ama.” Tutukoyen na saya so kipapasen a walaay espisyal a panangabobon.
Nengnengen so Apendise A5.
Manga alas-4 na ngarem.