Unong ed si Juan 17:1-26

  • Unor a pikakasi nen Jesus a kaiba iray apostol to (1-26)

    • Mankabaliksay bilay ya andi-anggaan so pakapikabat ed Dios (3)

    • Agkabiangay mundo iray Kristiano (14-16)

    • “Say salitam et katuaan” (17)

    • ‘Impakabat ko so ngaran mo’ (26)

17  Saraya so imbaga nen Jesus, tan tinmangay ed tawen, ya inkuan to: “Ama, sinmabi lay oras. Igloriam so anak mo, pian nigloria ka na anak mo,+  lapud inter mod sikato so pakauley ed amin a laman,*+ pian amin ya inter mod sikato+ et ikdan toy bilay ya andi-anggaan.+  Saya so mankabaliksay bilay ya andi-anggaan,+ a kabaten* da ka, say saksakey a tuan Dios,+ tan samay imbakim, si Jesu-Kristo.+  Inggloria ta ka diad dalin,+ a sinumpal koy kimey ya impagawam ed siak.+  Kanian natan, Ama, igloriam ak diad abay mo a singa ed samay gloria a walad siak sanen wala ak ed abay mo antis ya apalsa so mundo.+  “Impaamtak* so ngaran mo ed saray totoon inter mod siak a nanlapud mundo.+ Kayarian mo ra, tan inter mo rad siak, tan sinumpal* day salitam.  Naamtaan da la natan ya amin ya inter mod siak et nanlapud sika;  lapud imbagak ed sikara iray salitam ed siak,+ tan inawat da iratan tan naamtaan da a linma ak dia a mangirepresenta ed sika,+ tan anisia ran imbaki mo ak.+  Onkerew ak parad sikara; onkerew ak, aliwan parad mundo, noagta parad saramay inter mod siak, lapud kayarian mo ra; 10  tan amin a kayarian ko et kayarian mo tan saray kayarian mo et kayarian ko,+ tan iglogloria da ak. 11  “Ontaynan ak lad sayan mundo, balet wadia rad sayan mundo,+ tan onla ak lad sika. Masanton Ama, bantayan mo ra+ nisengeg ed ngaran mo, ya inter mod siak,* pian magmaliw iran saksakey* a singa sikata et saksakey.*+ 12  Sanen kaibak ira, babantayan ko ra+ nisengeg ed ngaran mo, ya inter mod siak; tan sinalimbengan ko ra, tan anggapoy abalang ed sikara+ nilikud ed samay anak na kadederal,+ pian nasumpal so kasulatan.+ 13  Balet natan et onla ak ed sika, tan ibabagak iraya legan a wala ak nid mundo pian nalikna dan maong so liket a naliliknak.+ 14  Imbagak ed sikara so salitam, balet binusol ira na mundo, lapud ag-ira kabiangay mundo,+ a singa siak ya agkabiangay mundo. 15  “Kerewen kod sika ya agmo ra eekalen ed mundo, noagta bantayan mo ra lapud samay mauges.+ 16  Ag-ira kabiangay mundo,+ a singa siak ya agkabiangay mundo.+ 17  Pasantom ira* diad panamegley na katuaan;+ say salitam et katuaan.+ 18  No panon ya imbakim ak ed mundo, imbakik met ira ed mundo.+ 19  Tan papasantosen koy inkasiak nisengeg ed sikara, pian napasanto met ira ed panamegley na katuaan. 20  “Onkerew ak, aliwan parad sikara labat, noagta parad saramay manisia met ed siak ed panamegley na salita ra, 21  pian amin da et magmaliw a saksakey,+ a singa sika, Ama, ya akikasakey ed siak tan akikasakey ak ed sika,+ pian mikasakey met ira ed sikata, tan manisia so mundo ya imbakim ak. 22  Inter kod sikara so gloria ya inter mod siak, pian magmaliw iran saksakey, a singa sikata et saksakey.+ 23  Akikasakey ak ed sikara tan akikasakey kad siak, pian magmaliw ya ayadyari so pankakasakey da,* tan nakabatan na mundo ya imbakim ak tan inarom ira a singa impangarom ed siak. 24  Ama, labay kon nakaiba ed kawalaan ko iray inter mod siak,+ pian nanengneng da so gloriak ya inter mod siak, lapud inarom ak antis nin niletneg so mundo.+ 25  Matunong ya Ama, agkabat na mundo no siopa ka;+ balet kabat ta ka,+ tan naamtaan na saray disipulo a siak so imbakim. 26  Impakabat kod sikara so ngaran mo tan ipakabat ko itan,+ pian nipatnag da met so aro ya impatnag mod siak tan mikasakey ak ed sikara.”+

Paimanod leksab

Odino “katooan; totoo.”
Ipapatnag na Griegon verb a tuloytuloy iyan gawaen.
Odino “Impakabat ko.”
Odino “tinulok.”
Odino “pian nawalaan ira na pankakasakey.”
Odino “walaay pankakasakey.”
Say kabaliksan na ngaran a Jesus et “Si Jehova so kilalaban.”
Odino “Ibiig mo ra; Pagmaliw mo ran masanto.”
Odino “pian sigpot iran mankakasakey.”