Unong ed si Juan 7:1-52

  • Walad Piesta na Saray Tabernakulo si Jesus (1-13)

  • Nambangat si Jesus diad piesta (14-24)

  • Nanduruman opinyon nipaakar ed Kristo (25-52)

7  Kayari na saya et niliber* nen Jesus so Galilea, ta agto labay so onlad Judea, lapud sikatoy labay a pateyen na saray Judio.+  Balet asingger lay Judion Piesta na Saray Tabernakulo.*+  Kanian inkuan ed sikato na saray agagi to:+ “Taynan ka la dia tan la kad Judea, pian nanengneng met na saray disipulom iray gagawaen mo.  Ta anggapoy toon iyamot toy antokaman a gagawaen to no labay ton sikatoy nakabkabat na totoo. No gagawaen mo irayan bengatla, ipanengneng moy inkasika ed mundo.”  Diad tua et agmanisia ed sikato iray agagi to.+  Kanian inkuan nen Jesus ed sikara: “Agni asabi so panaon ko,+ balet sikayo et naynay a walay panaon yo.  Anggapoy rason na mundo pian busolen to kayo, balet bubusolen to ak, lapud tatasian ko a mauges iray kimey na mundo.+  La kayo ed piesta. Balet agak ni onla ed sayan piesta, ta agni asabi so panaon ko.”+  Kanian kayari ton imbaga iraya ed sikara, sikatoy nansiansia ed Galilea. 10  Balet sanen linma lad piesta iray agagi to, sikatoy linma met la, ya aliwan maparungtal noagta maamot. 11  Kanian sikatoy inanap na saray Judio diad piesta tan inkuan da: “Kawalaan la na saman a too?” 12  Tan dakel a totoo so maneesaesan nipaakar ed sikato. Wala ray mangibabagan: “Sikatoy maong a too.” Balet ibabaga na arum: “Andi, ta ibabalang to iray totoo.”+ 13  Balet, anggapoy makpel a mansalita nipaakar ed sikato diad arapan na totoo lapud takot ed saray Judio.+ 14  Sanen kapegleyan la na piesta, linmad templo si Jesus tan nambangat. 15  Tan nikelawan iray Judio, ya inkuan da: “Akin et ontan lay kakabatan na sayan too ed Kasulatan,*+ anta agnanaral ed saray eskuelaan?”*+ 16  Inmebat si Jesus ed sikara tan inkuan to: “Say ibabangat ko et agmanlalapud siak, noagta manlalapud samay angibaki ed siak.+ 17  Siopaman a malabay a manggaway linawa To, naamtaan to no kasin say ibabangat ko et manlalapud Dios+ odino say ibabagak et manlalapud siak. 18  Siopaman a mansasalita unong ed sarili ton kanonotan et labay ton sikatoy nigloria; balet siopaman a labay ton nigloria imay angibaki ed sikato,+ sayan too et tua tan anggapoy naromog ed sikaton ag-inkatunong. 19  Agta inter nen Moises ed sikayo so Ganggan?+ Balet anggapod sikayoy manguunor ed Ganggan. Akin et labay yo ak a pateyen?”+ 20  Inmebat iray totoo: “Aselepan kay demonyo. Siopay malabay a mamatey ed sika?” 21  Inmebat si Jesus ed sikara: “Saksakey a bengatla so ginawak, balet mankelaw kayon amin. 22  Lapud saya et inter nen Moises ed sikayo so ganggan nipaakar ed panagsegat+—aliwan lapud nanlapu itan ed panaon nen Moises, noagta nanlapu nid panaon na saray inmuunan atateng+—tan sesegaten yo so sakey a laki no sabaton. 23  No anggan diad sabaton et sesegaten so sakey a too pian agnasumlang so Ganggan nen Moises, akin balet et onsasanok kayon maong ed siak lapud pinaabig koy sakey a too diad sabaton?+ 24  Agkayo la manguukom unong ed nanenengneng yo, noagta mangukom kayo diad matunong a paraan.”+ 25  Insan inkuan na arum ed saray manaayam ed Jerusalem: “Agta saya imay toon labay dan pateyen?+ 26  Balet nengneng yo! sikatoy mansasalita ed arapan na totoo, tan anggapoy ibabaga rad sikato. Kasin segurado iray manuley a saya so Kristo? 27  Balet amta tayoy nanlapuan na sayan too;+ ingen, sano onsabi so Kristo, anggapoy makaamta no iner so panlapuan to.” 28  Insan inkasil nen Jesus so boses to legan a manbabangat diad templo, ya inkuan to: “Kabat yo no siopa ak tan no iner so nanlapuan ko. Tan agak linma dia unong ed panlabayan ko,+ balet tua imay angibaki ed siak, tan sikatoy agyo kabat.+ 29  Sikatoy kabat ko,+ ta siak so mangirerepresenta ed sikato, tan sikato so angibaki ed siak.” 30  Kanian sikatoy labay dan erelen,+ balet anggapoy aningkat ed sikato, lapud agni asabi so oras to.+ 31  Balet anisia ed sikato so dakel a totoo,+ tan inkuan da: “Sano onsabi so Kristo, makapanggawa kasi na mas dakel nin tanda nen say ginawa na sayan too?” 32  Nadngel na saray Fariseo a paneesaesan na totoo irayan bengatla nipaakar ed sikato, tan imbaki na saray manunan saserdote tan saray Fariseo iray guardia a mangerel* ed sikato. 33  Insan inkuan nen Jesus: “Nakaiba yo ak nin magano antis ak ya onlad samay angibaki ed siak.+ 34  Anapen yo ak, balet agyo ak naromog, tan agkayo makakar ed kawalaan ko.”+ 35  Kanian oniay nantotongtongan na saray Judio: “Iner kasi laen na sayan too, akin et agtayo naromog? Agkasi onlad saray Judio a nitaytayak ed limog na saray Griego pian bangatan to iray Griego? 36  Anto kasi labay ton ibaga sanen inkuan ton, ‘Anapen yo ak, balet agyo ak naromog, tan agkayo makakar ed kawalaan ko’?” 37  Diad unor ya agew, a saya so sankaimportantian ya agew ed piesta,+ akaalagey si Jesus tan oniay maksil ya imbaga to: “Siopaman a napgaan, onasingger ed siak tan oninum.+ 38  Siopaman a manisia ed siak, a singa imbaga na kasulatan: ‘Manlapud sankaaraleman to et onagus so danum a mabilay.’”+ 39  Balet imbaga to iya ta magano lan awaten na saramay anisia ed sikato so espiritu. Ta agda ni naawat ed saman so espiritu,+ lapud agni nigloria si Jesus.+ 40  Inkuan na arum ed saray totoo ya akadngel ed sarayan salita: “Talagan saya imay Propeta.”+ 41  Ibabaga na arum: “Saya so Kristo.”+ Balet wala ray mangibabaga: “Agta aliwan diad Galilea so panlapuan na Kristo?+ 42  Agta imbaga na kasulatan a say Kristo et manlapud ilalak nen David,+ tan manlapud Betlehem,+ say baley a nanayaman nen David?”+ 43  Kanian naapag iray totoo lapud sikato. 44  Balet sikatoy labay ya erelen* na arum ed sikara, ingen anggapoy aningkat ed sikato. 45  Insan pinmawil la iray guardia ed saray manunan saserdote tan saray Fariseo, tan inkuan dad saray guardia: “Akin et agyo inawit dia?” 46  Inmebat iray guardia: “Anggapo nin balot so too a nansalitan singa sikato.”+ 47  Inmebat iray Fariseo: “Pati sikayo, nibalang kayo met la? 48  Agta anggapoy anggan sakey ed saray manuley odino Fariseo ya anisia ed sikato?+ 49  Balet sarayan totoo ya agda amtay Ganggan et nisamban totoo.” 50  Si Nicodemo, ya agano nin linmad sikato, tan sakey ed sikara, et nansalita: 51  “Agta diad Ganggan tayo et agnayarin ukomen so sakey a too no sikatoy agni dinengel tan agni naamtaan so gagawaen to?”+ 52  Inmebat ira ed sikato: “Akin, nanlapu ka met sirin ed Galilea? Manusisa ka tan naamtaan mo ya anggapoy propeta a manlapud Galilea.”*

Paimanod leksab

Odino “nanakar a niliber.”
Odino “Saray Alolong.”
Literal, “saray sulsulat.”
Salanti, saray rabinikon eskuelaan.
Odino “mangaresto.”
Odino “arestoen.”
Anggapo so bersikulo 53 ya anggad kapitulo 8, bersikulo 11 diad pigara ed saray kadaanan tan napanmatalekan a manuskrito.