Unong ed si Juan 4:1-54

  • Si Jesus tan say Samaritana (1-38)

    • Dayewen so Dios “diad espiritu tan katuaan” (23, 24)

  • Anisia ed si Jesus so dakel a Samaritano (39-42)

  • Pinaabig nen Jesus so anak na opisyal (43-54)

4  Sanen naamtaan nen Jesus a nadngelan na saray Fariseo a mas dakel so magmamaliw a disipulo tan babautismoan to+ nen say si Juan—  anggaman diad tua et aliwan si Jesus a mismo so manbabautismo noagta saray disipulo to—  sikatoy tinmaynan ed Judea tan linma lamet ed Galilea.  Balet kaukolan a sikatoy ondalan ed Samaria.  Kanian sikatoy akasabi ed sakey a syudad na Samaria a tatawagen a Sicar, ya asingger ed uma ya inter nen Jacob ed anak ton si Jose.+  Diad tua et wadman so bobon nen Jacob.+ Natan, yinmurong si Jesus ed abay na bobon* lapud naksawan a nanakar. Diad saman et manga komanem lan oras.*  Sinmabi so sakey a biin taga Samaria pian onasol. Tan imbaga nen Jesus ed sikato: “Ikdan mo ak pay inumen ko.”  (Ta linmad syudad iray disipulo to pian mangaliw na naakan.)  Kanian inkuan na Samaritana ed sikato: “Akin et onkekerew kad siak na inumen anta Judio ka, tan Samaritana ak?” (Ta saray Judio et agmitotongtong ed saray Samaritano.)+ 10  Inmebat si Jesus ed sikato: “No naamtaan mo labat so regalo na Dios+ tan no siopay mangibabaga ed sikan, ‘Ikdan mo ak pay inumen ko,’ kinmerew ka la komon ed sikato, pian ikdan to kay danum a mabilay.”+ 11  Inkuan na bii ed sikato: “Katawan, anggapoy anggan pan-asol mo, tan aralem so bobon. Iner sirin so pangalaan mo ed sayan danum a mabilay? 12  Magmaong ka ni sirin nen say laki min si Jacob, ya angiter ed sikami na bobon, tan sikatoy inminum dia pati saray ananak to tan ayayep to?” 13  Inmebat si Jesus ed sikato: “Amin ya oniinum ed sayan danum et napaet lamet. 14  Balet siopaman ya oninum ed danum ya iter kod sikato et aglan balot napaet,+ ta say danum ya iter kod sikato et magmaliw a singa subol na danum ed loob to a mansusbol pian mangiter na bilay ya andi-anggaan.”+ 15  Inkuan na bii ed sikato: “Katawan, ikdan mo ak pa na sayan danum, pian agak la napaet tan agak la pawilpawil ya onasol ed sayan pasen.” 16  Inkuan tod sikato: “La ka, itagar mo diay asawam.” 17  Inmebat so bii: “Anggapoy asawak.” Inkuan nen Jesus ed sikato: “Dugay imbagam ya, ‘Anggapoy asawak.’ 18  Ta limara lay nagmaliw ya asawam, tan say lakin piaamongan mo natan et agmo asawa. Kanian tuay imbagam.” 19  Inkuan na bii ed sikato: “Katawan, nibagak a sakey kan propeta.+ 20  Diad sayan palandey so nandayewan na inmuunan atateng mi, balet ibabaga yon diad Jerusalem so nepeg a pandayewan na totoo.”+ 21  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Manisia kad siak, bii, ya onsabi oras ya aliwa lan diad sayan palandey odino diad Jerusalem so pandayewan yo ed Ama. 22  Agyo amta so dadayewen yo,+ balet amta mi so dadayewen mi, lapud say kilalaban et onggapod saray Judio.+ 23  Balet onsabi oras, tan natan la itan, sano saray mandadayew ed Ama et mandayew ed sikato diad espiritu tan katuaan, ta diad tua et ontan iray aanapen na Ama a mandayew ed sikato.+ 24  Say Dios et Espiritu,+ tan saramay mandadayew ed sikato et nepeg a mandayew diad espiritu tan katuaan.”+ 25  Inkuan na bii ed sikato: “Amtak ya onsabi so Mesias, a tatawagen a Kristo. Sano onsabi, maparungtal ton iyabawag ed sikatayo so amin a bengatla.” 26  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Siak iman, say mismon katongtong mo.”+ 27  Diad saman et sinmabi iray disipulo to, tan mankelaw ira ta pitotongtongan toy sakey a bii. Balet anggapoy angitepet na: “Antoy aanapen mo?” odino, “Akin et mitotongtong kad sikato?” 28  Kanian intilak na bii so buyog to tan linmad syudad tan imbaga tod saray totoo: 29  “Gali, nengneng yo so toon angibaga ed amin a ginawgawak. Aliwa kasin saya imay Kristo?” 30  Kanian pinmaway ira ed syudad tan linma rad sikato. 31  Kaleganan na satan et sikatoy kokombinsien na saray disipulo: “Rabbi,+ mangan ka la.” 32  Balet inkuan tod sikara: “Walay kanen ko ya agyo amta.” 33  Kanian inkuan na saray disipulo ed balang sakey: “Agta anggapoy angawit ed sikato na antokaman a naakan?” 34  Inkuan nen Jesus ed sikara: “Say kanen ko et say panggaway linawa na samay angibaki ed siak+ tan say panumpal ed kimey to.+ 35  Agta ibabaga yon wala ni apat bulan antis ya onsabi so panag-ani? Ibagak ed sikayo: Nengneng yo iray kaumaan, ya amputi la ra parad panag-ani.+ 36  Aawaten la na manag-ani so upa tan mantitipon lay bunga a parad bilay ya andi-anggaan, pian parehon manliket so tomatanem tan say manag-ani.+ 37  Ta nipaakar ed saya et tua so panangibagan: Say sakey et tomatanem tan samay sakey et manag-ani. 38  Imbaki ta kayo pian anien yoy agyo nansagpotan. Say arum so nansagpot, tan pinanabangan yo lay nansagpotan da.” 39  Dakel a Samaritano ed satan a syudad so anisia ed sikato lapud inkuan na bii bilang pantasi: “Imbaga toy amin a ginawgawak.”+ 40  Kanian sanen linmad sikato iray Samaritano, kinerew dan mansiansia nid sikara, tan sikatoy nansiansia diman a duay agew. 41  Bilang resulta et dakel ni so anisia lapud imbaga to, 42  tan inkuan dad bii: “Manisia kami, aliwan lapud samay imbagam; ta nadngel mi lan mismo, tan amta mi a talagan sayan too so manangiliktar na mundo.”+ 43  Kayari na duay agew, sikatoy tinmaynan diman tan amaarap ed Galilea. 44  Balet imbagan mismo nen Jesus a say sakey a propeta et agnapagalangan diad mismon baley to.+ 45  Kanian kasabi tod Galilea, sikatoy inawat na saray totoo diman, lapud anengneng day amin a ginawa tod Jerusalem legan na piesta,+ ta linma ra met ed saman a piesta.+ 46  Insan sikatoy linma lamet ed Cana na Galilea, a dia imay pasen ya impagmaliw ton alak so danum.+ Walay sakey ya opisyal ed palasyo a say anak ton laki et mansasakit diad Capernaum. 47  Sanen nadngel na sayan too a pinmaway si Jesus ed Judea pian onlad Galilea, sikatoy nila to tan intagar to pian paabigen toy anak to, ta ompapatey la. 48  Balet imbaga nen Jesus ed sikato: “Agkayon balot manisia no agkayo makanengneng na saray tanda tan pakelaw.”+ 49  Inkuan ed sikato na opisyal ed palasyo: “Katawan, mila kad siak antis ya ompatey so melag ya ana’ko.” 50  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Pawil ka la; manbilay so anak mo.”+ Sikatoy anisia ed imbaga nen Jesus, tan linma la. 51  Balet sanen mamapalasur ni labat, sikatoy inabet la na ariripen to pian ibaga ran mabilay* so anak to. 52  Kanian tinepetan to ra no anton oras so inyabig to. Inkuan dad sikato: “Naandi lay petang to karuman, diad komapiton oras.”* 53  Kanian naamtaan na ama a saman imay mismon oras na impangibaga nen Jesus ed sikato: “Manbilay so anak mo.”+ Kanian sikatoy anisia pati say interon sankaabungan to. 54  Saya so komaduan tanda+ a ginawa nen Jesus sanen pinmaway ed Judea ya amaarap ed Galilea.

Paimanod leksab

Odino “subol.”
Manga alas-12 na kaagwan.
Odino “inmabig la.”
Manga ala-1 na ngarem.