Unong ed si Juan 5:1-47

  • Apaabig so mansasakit a laki diad Bethzatha (1-18)

  • Say autoridad nen Jesus et nanlapud Ama to (19-24)

  • Narengel na inaatey so boses nen Jesus (25-30)

  • Pantasi nipaakar ed si Jesus (31-47)

5  Kasabi na piesta+ na saray Judio, tinmatdang si Jesus ed Jerusalem.  Diman ed Jerusalem diad asingger ed Puerta na Saray Karnero+ et walay sakey a tiponan na danum a tatawagen ed Hebreo a Bethzatha,* a walaay limaran portiko.*  Akarukol ditan so amayamay a mansasakit, bulag, piley, tan saramay kinmekebet* so lima odino sali ra.  *——  Balet walay laki ditan a 38 taon lan mansasakit.  Sanen anengneng nen Jesus iyan laki ya akarukol, tan amta ton abayag lan mansasakit, inkuan tod sikato: “Labay moy onabig?”+  Inmebat ed sikato imay mansasakit: “Katawan, anggapoy mangilasur ed siak diad tiponan na danum sano nakikimbog la, balet sano onlasur ak la et walay sananey a makauna ed siak.”  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Alagey ka! Libit moy dukolan mo tan manakar ka.”+  Tan inmabig a tampol imay laki, tan nilibit toy dukolan to tan nanakar la. Agew na Sabaton ed saman. 10  Kanian imbaga na saray Judio ed samay apaabig a laki: “Sabaton natan, tan sebel a manlibit kay dukolan.”+ 11  Balet sikatoy inmebat ed sikara: “Samay amaabig ed siak et inkuan ton, ‘Libit moy dukolan mo tan manakar ka.’” 12  Sikatoy tinepetan da: “Siopa tay angibaga ed sikan, ‘Libit mo itan tan manakar ka’?” 13  Balet agkabat na samay inmabig a laki no siopa imay anambal ed sikato, ta ag-aliklikas a linmaok si Jesus ed dakdakel a totoon wadman. 14  Kayari na satan et sikatoy anengneng nen Jesus diad templo tan inkuan tod sikato: “Nengneng mo, inmabig ka la. Agka la mankakasalanan, ta pian anggapoy nagawa ed sikan mas mauges.” 15  Linma iyan too ed saray Judio tan imbaga ton say amaabig ed sikato et si Jesus. 16  Lapud saya, si Jesus et pinasegsegang na saray Judio, ta gagawaen to iraya legan na Sabaton. 17  Balet imbaga tod sikara: “Say Amak et mankikimey ni anggad natan, tan ontan ak met.”+ 18  Kanian lalon pursigido iray Judio a mamatey ed sikato, lapud agto labat susumlangen so Sabaton noagta tatawagen to met ya Ama to so Dios,+ ya ipapara toy sarili to ed Dios.+ 19  Inkuan nen Jesus ed sikara: “Ibagak ed sikayoy tua, agnagawaan na Anak so anggan sakey a bengatla unong ed dilin panlabayan to, noagta saman labat so nanenengneng ton gagawaen na Ama.+ Ta antokaman a gagawaen na Ama, saraya so gagawaen met na Anak. 20  Ta aaroen na Ama so Anak+ tan ipapanengneng tod sikato so amin a gagawaen to, tan ipanengneng tod sikato iray kimey a babaleg nen saraya, pian onkelaw kayo.+ 21  Ta no panon a papaolien na Ama iray inaatey tan bibilayen to ra,+ ontan met so Anak a bibilayen to so siopaman a labay to.+ 22  Ta anggapon balot so uukomen na Ama, noagta inmatalek to lad Anak so amin a pangukom,+ 23  pian igalang na amin so Anak a singa pangigagalang dad Ama. Siopaman ya agmangigalang ed Anak et agmangigagalang ed Ama ya angibaki ed sikato.+ 24  Ibagak ed sikayoy tua, siopaman ya ondengel ed salitak tan manisia ed samay angibaki ed siak et walaan na bilay ya andi-anggaan,+ tan sikatoy agnaukom noagta alabasan to lay ipapatey tan mamapaarap lad bilay.+ 25  “Ibagak ed sikayoy tua, onsabi oras, tan natan la itan, sano narengel na inaatey so boses na Anak na Dios, tan saramay dinmengel tan tinmulok et nabilay. 26  Ta say Ama et walaay pakayarin mangiter na bilay,*+ tan inikdan to so Anak na pakayarin mangiter met na bilay.+ 27  Tan sikatoy inikdan toy autoridad a mangukom,+ lapud sikato so Anak na too.+ 28  Agyo pankelawan iya, lapud onsabi so oras a saray amin a walad pakanodnonotan iran lubok et narengel day boses to+ 29  tan ompaway ira, saramay nanggaway maong et napaoli pian manbilay, tan saramay nanggaway mauges et napaoli pian naukom.+ 30  Agak makapanggawa na anggan sakey a bengatla unong ed panlabayan ko. Mangukom ak unong ed narengel ko, tan say panangukom ko et matunong,+ ta say aanapen ko et aliwan say linawak, noag say linawa na samay angibaki ed siak.+ 31  “No siak labat so mantasi ed sarilik, aliwan tua so pantasik.+ 32  Walay sananey a mantatasi nipaakar ed siak, tan amtak a say pantatasi to nipaakar ed siak et tua.+ 33  Angibaki kayo na totoo ed si Juan, tan tinasian toy katuaan.+ 34  Anggaman ontan, agko la kaukolan so pantasi na too, balet ibabagak iraya pian nilaban kayo. 35  Saman a too et singa silew a mandarlang tan maliwliwawa, tan diad antikey a panaon et labalabay yon panliketan a maong so liwawa to.+ 36  Balet walaan ak na mas mabiskeg a prueba nen samay imbaga nen Juan a nanlapu ak ed Ama, ta saray mismon kimey ya ingganggan na Amak a sumpalen ko, sarayan kimey a gagawaen ko, so mamaneknek ya imbaki ak na Ama.+ 37  Tan say Ama ya angibaki ed siak so mismon mantatasi ed siak.+ Agyon balot nadngel so boses to odino anengneng so itsura to,+ 38  tan anggapo ed puso yo so salita to, ta agyo panisiaan so mismon imbaki to. 39  “Uusisaen yo so Kasulatan+ ta iisipen yo a nawalaan kayoy bilay ya andi-anggaan ed panamegley na satan; tan satan a mismo* so mantatasi nipaakar ed siak.+ 40  Balet agyo labay so ondago ed siak+ pian nawalaan kayoy bilay. 41  Agko aanapen so panangigloria na totoo, 42  balet aliwa kayon ontan. Amtak ya anggapoy panangaro yod Dios. 43  Linma ak dia ed ngaran nen Amak, balet agyo ak inawat. No walay sananey ya onsabi ed ngaran ton dili, sikatoy awaten yo. 44  Panon kayon manisia, anta aanapen yoy panangigloria na balang sakey tan agyo aanapen so gloria a manlalapud saksakey a Dios?+ 45  Agyo iisipen ya akusaan ta kayo ed Ama; walay sakey a mangaakusa ed sikayo,+ si Moises, a sikatoy paniilaloan yo. 46  Diad tua, no anisia kayod si Moises, manisia kayo komon ed siak, lapud sikatoy nansulat nipaakar ed siak.+ 47  Balet no agyo panisiaan iray insulat to, panon yon panisiaan so ibabagak?”

Paimanod leksab

Say inusar na pigaran manuskrito na Biblia nensaman et “Betsaida” odino “Bethesda.”
Say atep na satan et susuportaan na dakel a lusek.
Odino “paralisado.”
Nengnengen so Apendise A3.
Odino “et walad sikato so regalo a bilay.”
Salanti, say Kasulatan.