Unong ed si Juan 12:1-50

  • Inkalbo nen Maria so larak ed saray sali nen Jesus (1-11)

  • Linmoob si Jesus tan inrayew na totoo (12-19)

  • Impasakbay nen Jesus so ipatey to (20-37)

  • Say agpanisia na saray Judio so anumpal ed propesiya (38-43)

  • Linma diay Jesus pian ilaban so mundo (44-50)

12  Anemiran agew antis na Paskua, sinmabi si Jesus diad Betania, a kawalaan nen Lazaro+ a pinaoli to manlapud inaatey.  Kanian angiparaan ira diman na pangdeman to, tan si Marta so manseserbi ed sikara,+ balet si Lazaro et sakey ed saramay kaiba nen Jesus a mamangan.*  Insan angalay Maria na sakey libra* ya ambalingit a larak a puron nardo, tan mabmabli, tan inkalbo tod saray sali nen Jesus tan pinunasan to iratan na buek to. Kanian sankaangob ed loob na abung so ambalingit a larak.+  Balet inkuan nen Judas Iscariote,+ a sakey ed saray disipulo to, a magano lan mantraidor ed sikato:  “Akin et agla inlako iyan ambalingit a larak ed 300 a denario* tan inter ed saray mairap-bilay?”  Balet imbaga to iya, aliwan lapud nononoten to iray mairap-bilay, noagta sikatoy sakey a matakew tan sikatoy mamebemben ed kahon na kuarta tan tatakewen to iray kuartan ikakarga ditan.  Insan inkuan nen Jesus: “Paulyan mo labat, pian nagawaan to iya bilang panangiparaan parad agew na ponpon ko.+  Ta naynay yon nakakaiba ray mairap-bilay,+ balet agyo ak nakaiban naynay.”+  Insan naamtaan na dakel ed saray Judio a sikatoy wadman kanian linma ra, aliwan lapud si Jesus labat, noagta pian nanengneng da met si Lazaro, a pinaoli to manlapud inaatey.+ 10  Natan et nantotongtongan na saray manunan saserdote a pateyen da met si Lazaro, 11  ta lapud sikato et dakel ed saray Judio so linma diman tan anisia ed si Jesus.+ 12  Diad tinmumbok ya agew, nadngelan na dakel a totoon linmad piesta ya onsabi lay Jesus ed Jerusalem. 13  Kanian angala ray sangasanga na saray kiew a palma tan pinmaway iran mangabet ed sikato, tan inyeeyag da: “Sikatoy iliktar mo, ipikasi mid sika! Abendisyonan imay onsasabi ed ngaran nen Jehova,*+ say Ari na Israel!”+ 14  Sanen akaromog si Jesus na sakey a kilaw ya asno, sikatoy linmugan ed satan,+ unong a nisulat: 15  “Agka natatakot, anak a bii na Sion. Onsabi so arim, ya akalugan ed kilaw na asno.”+ 16  Sarayan bengatla et agnin tampol atalosan na saray disipulo to, balet sanen nigloria lay Jesus,+ anonotan da a nisulat iraya nipaakar ed sikato tan ginawa iratan na totoo ed sikato.+ 17  Natan et nantultuloy a nantasi iramay totoon kaiba nen Jesus sanen tinawag toy Lazaro ya ompaway ed lubok*+ tan pinaoli to manlapud inaatey.+ 18  Saya met so rason no akin a sikatoy inabet na dakel a totoo, lapud nadngelan dan ginawa to iyan tanda. 19  Kanian inkuan na saray Fariseo ed sakey tan sakey: “Agyo ta naiimano ya anggapoy pansusumpalan na gagawaen tayo? Nengneng yo! Tinmumbok lad sikato so interon mundo.”+ 20  Natan et walay pigaran Griego a kaiba na saramay linmad piesta pian mandayew. 21  Kanian inmasingger iraya ed si Felipe+ a taga Betsaida na Galilea, tan kinerew dad sikato: “Katawan, labay min nanengneng si Jesus.” 22  Linmay Felipe tan imbaga tod si Andres. Insan linmay Andres tan si Felipe tan imbaga rad si Jesus. 23  Balet inmebat si Jesus ed sikara: “Sinmabi lay oras pian nigloria so Anak na too.+ 24  Ibagak ed sikayoy tua, no say sakey a bukel na trigo et agnapelag ed dalin tan agnabulok,* mansiansia itan a sakey a bukel, balet no nabulok,+ manbunga itan na dakdakel. 25  Siopaman a mamapabli ed bilay* to et naderal to itan, balet siopaman a mamubusol ed bilay*+ to diad sayan mundo et nasalimbengan to itan parad bilay ya andi-anggaan.+ 26  Siopaman a manlingkor ed siak et ontumbok ed siak, tan no iner so kawalaan ko et wadman met so lingkor ko.+ Siopaman a manlingkor ed siak et pagalangan na Ama. 27  Nagogonigon ak* natan,+ tan antoy nepeg kon ibaga? Ama, ilaban mo ak ed sayan oras.+ Balet, saya so makasengeg no akin a sinmabi ak ed sayan oras. 28  Ama, igloriam so ngaran mo.” Diad saman et walay nadngel a boses+ ed tawen: “Inggloriak itan tan igloriak lamet.”+ 29  Nadngel itan na saray totoon akaalagey diman, tan inkuan da a kinmarol. Inkuan na arum: “Walay anghel ya akitongtong ed sikato.” 30  Inmebat si Jesus: “Nadngel iyan boses, aliwan lapud siak, noagta lapud sikayo. 31  Natan et nauukom iyan mundo; tan napataynan so manuley na sayan mundo.+ 32  Balet no niyatagey ak la manlapud dalin,+ iyasingger kod siak so amin a klase na totoo.” 33  Ibabaga to iya pian nipaamta no panon so ipatey to.+ 34  Insan inmebat iray totoo ed sikato: “Nadngelan mid Ganggan a say Kristo et mansiansiad andi-anggaan.+ Akin et ibabagam a nepeg a niyatagey so Anak na too?+ Siopa iyan Anak na too?” 35  Kanian inkuan nen Jesus ed sikara: “Manayam ed sikayo so liwawa diad daiset nin panaon. Manakar kayo legan a walad sikayo so liwawa, pian agkayo nadaeg na kabilungetan; siopaman a manaakar ed kabilungetan et agto amta so aarapen to.+ 36  Legan a walad sikayo so liwawa, ipatnag yoy pananisia ed liwawa, ta pian magmaliw kayon ananak na liwawa.”+ Kayarin imbaga nen Jesus iraya, sikatoy tinmaynan la tan inyamotan to ra. 37  Anggano dakdakel lay ginawa ton tanda diad arapan da, ag-ira anisia ed sikato, 38  pian nasumpal so salita nen propetan Isaias, ya inkuan to: “Jehova,* siopay anisia ed balita a nanlapud sikami?*+ Tan diad siopa so angiparungtalan ed taklay nen Jehova?”*+ 39  Ag-ira manisia lapud oniay imbaga lamet nen Isaias: 40  “Binulag to iray mata ra tan pinaawet to iray puso ra, pian agmakanengneng iray mata ra tan agmakatalos so puso ra, tan ag-ira manguman* pian paabigen to ra komon.”+ 41  Saraya so imbaga nen Isaias nipaakar ed Kristo lapud anengneng toy gloria to.+ 42  Anggaman ontan, anisia ed sikato so dakel ed saray manuley,+ balet agda ibabaga so pananisia rad sikato lapud saray Fariseo, pian ag-ira napapaway* ed sinagoga;+ 43  ta mas inaro ray gloria na totoo nen say gloria na Dios.+ 44  Balet oniay maksil ya imbaga nen Jesus: “Siopaman a manisia ed siak, aliwan siak labat so papanisiaan to, noagta saman met so angibaki ed siak;+ 45  tan siopaman a makanengneng ed siak et nanenengneng to met imay angibaki ed siak.+ 46  Linma ak dia bilang liwawa ed mundo,+ pian balang sakey a manisia ed siak et agmansiansia ed kabilungetan.+ 47  Balet siopaman ya ondengel ed saray salitak tan agto unoren, sikatoy agko ukomen, ta linma ak dia pian ilaban so mundo, aliwan pian ukomen so mundo.+ 48  Siopaman a mangipulisay ed siak tan agto awaten iray salitak et walay sakey a mangukom ed sikato. Say salita ya imbagak so mangukom ed sikato diad kaunoran ya agew. 49  Ta agak nansalita unong ed panlabayan ko, noagta say mismon Ama ya angibaki ed siak so angiter na ganggan no antoy ibagak tan ibangat ko.+ 50  Tan amtak a say ganggan to et mankabaliksay bilay ya andi-anggaan.+ Kanian antokaman ya ibagak et ibabagak lapud ontan so inkuan na Ama ed siak.”+

Paimanod leksab

Odino “ya akapapeg ed lamisaan.”
Sakey a libra ya uusaren ed Roma, manga 327 gramo. Nengnengen so Apendise B14.
Nengnengen so Apendise B14.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “pakanodnonotan a lubok.”
Literal, “ag-ompatey.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “so kamarerwak.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “ed imbalita mi?”
Nengnengen so Apendise A5.
Literal, “ompawil.”
No say sakey et papawayen ed sinagoga, sikatoy aglan balot piulopan na saray Judio.