Unong ed si Juan 8:12-59

  • Tatasian na Ama si Jesus (12-30)

    • Jesus, say “liwawa na mundo” (12)

  • Ananak nen Abraham (31-41)

    • “Say katuaan so mangibulos ed sikayo” (32)

  • Ananak na Diablo (42-47)

  • Jesus tan Abraham (48-59)

8  12  Insan inkuan lamet nen Jesus ed sikara: “Siak so liwawa na mundo.+ Siopaman ya ontumbok ed siak et agbalot manakar ed kabilungetan, balet nakayarian toy liwawa+ na bilay.” 13  Kanian inkuan ed sikato na saray Fariseo: “Tatasian moy sarilim; aliwan tua so pantatasim.” 14  Inmebat si Jesus ed sikara: “Anggano tatasian koy sarilik, tua so pantatasik, ta amtak no iner so nanlapuan ko tan laen ko.+ Balet agyo amta no iner so nanlapuan ko tan laen ko. 15  Manguukom kayo unong ed laman,*+ balet siak et agak manguukom na siopaman a too. 16  No bilang ta mangukom ak, matua so panangukom ko, lapud agko bukbukor, noagta kaibak so Ama ya angibaki ed siak.+ 17  Sakey ni, nisulat ed mismon Ganggan yo: ‘Say pantasi na duaran too et tua.’+ 18  Tatasian koy sarilik, tan tatasian ak met na Ama ya angibaki ed siak.”+ 19  Insan inkuan dad sikato: “Kawalaan na Amam?” Inmebat si Jesus: “Agyo ak kabat odino say Amak.+ No kabat yo ak, kabat yo met komon so Amak.”+ 20  Imbaga to iraya legan a manbabangat diad templo, diad pasen a pangiinay kayamanan.+ Balet anggapoy aningkat ed sikato, ta agni asabi so oras to.+ 21  Kanian inkuan to lamet ed sikara: “Ontaynan ak la, tan anapen yo ak, balet ompatey kayod kasalanan yo.+ Agkayo makakar ed laen ko.”+ 22  Insan inkuan na saray Judio: “Manbikkel kasi? Lapud ibabaga ton, ‘Agkayo makakar ed laen ko.’” 23  Inkuan tod sikara: “Nanlapu kayod leksab; nanlapu ak ed tagey.+ Nanlapu kayod sayan mundo; agak nanlapud sayan mundo. 24  Kanian imbagak ed sikayo: Ompatey kayo a makasalanan. Ta no agyo panisiaan a siak imay onsabi, ompatey kayo a makasalanan.” 25  Kanian inkuan dad sikato: “Siopa ka?” Inmebat si Jesus ed sikara: “Akin et mitotongtong ak nid sikayo? 26  Dakel so ibagak nipaakar ed sikayo tan dakel so ukomen ko. Balet samay angibaki ed siak et tua, tan saray mismon nadngel kod sikato so ibabagak ed mundo.”+ 27  Agda atalosan a say ibabaga tod sikara et nipaakar ed Ama. 28  Insan inkuan nen Jesus: “Sano niyatagey yo lay Anak na too,+ nakabatan yo a siak iman,+ tan anggapoy antokaman a gagawaen ko unong ed panlabayan ko;+ noagta sasalitaen ko no anto ray imbangat ed siak na Ama. 29  Tan kaibak imay angibaki ed siak. Agto ak pinaulyanan a bukor, ta naynay kon gagawaen iray makapaliket ed sikato.”+ 30  Legan ton ibabaga iraya, dakel so anisia ed sikato. 31  Insan inkuan nen Jesus ed saray Judio ya anisia ed sikato: “No mansiansia kayod salitak, tua a sikayo iray disipulok, 32  tan naamtaan yo so katuaan,+ tan say katuaan so mangibulos ed sikayo.”+ 33  Inmebat irad sikato: “Ilalak kami nen Abraham tan agkamin balot nagmaliw ya aripen na anggan siopa. Akin et ibabagam ed sikamin, ‘Magmaliw kayon bulos’?” 34  Inmebat si Jesus ed sikara: “Ibagak ed sikayoy tua, balang sakey a manggagaway kasalanan et aripen na kasalanan.+ 35  Tan say aripen et agmansiansia lawas ed sankaabungan; balet say anak so mansiansia lawas. 36  Kanian no ibulos kayo na Anak, talagan nibulos kayo. 37  Amtak ya ilalak kayo nen Abraham. Balet labay yo ak a pateyen, lapud agyo aawaten so bangat ko. 38  Sasalitaen ko iray bengatlan anengneng ko sanen kaibak so Amak,+ balet gagawaen yo iray bengatlan nadngel yod ama yo.” 39  Inmebat ira ed sikato: “Si Abraham so ama mi.” Inkuan nen Jesus ed sikara: “No ananak kayo nen Abraham,+ aligen yoy alimbawa nen Abraham. 40  Balet natan et labay yo ak a pateyen, siak ya angibagad sikayo na katuaan a nadngel kod Dios.+ Ag-iya ginawa nen Abraham. 41  Gagawaen yo iray gagawaen nen ama yo.” Inkuan dad sikato: “Agkami niyanak lapud imoralidad;* saksakey so Ama mi, say Dios.” 42  Inkuan nen Jesus ed sikara: “No say Dios so Ama yo, aroen yo ak,+ ta nanlapu ak ed Dios tan wadia ak. Agak dia linma unong ed panlabayan ko, noagta imbaki to ak.+ 43  Akin et agyo natatalosan so ibabagak? Lapud agyo labay a dengelen so salitak. 44  Nanlapu kayod ama yon Diablo, tan labay yon gawaen iray pilalek na ama yo.+ Sikatoy managpatey sanen ginmapo,*+ tan agnansiansia ed katuaan, ta anggapod sikato so katuaan. Sano sikatoy mansalita na tila, sikatoy mansasalita unong ed panlabayan to, ta sikatoy matila tan ama na tila.+ 45  Balet lapud ibabagak so katuaan, agyo ak panisiaan. 46  Siopad sikayo so makapaneknek a nankasalanan ak? No katuaan so ibabagak, akin et agyo ak panisiaan? 47  Samay nanlapud Dios et ondedengel ed saray salita na Dios.+ Saya so rason no akin ya agkayo ondedengel, ta agkayo nanlapud Dios.”+ 48  Inmebat ed sikato iray Judio: “Agta dugay ibabaga mi a, ‘Sakey kan Samaritano+ tan aselepan kay demonyo’?”+ 49  Inmebat si Jesus: “Agak aselepay demonyo, noagta igagalang koy Amak, balet agyo ak igagalang. 50  Ingen ta agko aanapen so kigloriaan ko;+ labay itan ya iter ed siak na samay Sakey tan sikato so ukom. 51  Ibagak ed sikayoy tua, siopaman ya unoren toy salitak, agton balot nanengneng so ipapatey.”+ 52  Inkuan na saray Judio ed sikato: “Natan et amta mi lan aselepan kay demonyo. Inatey lay Abraham, pati saray propeta, balet ibabagam a, ‘No unoren na siopaman so salitak, agton balot natawayan so ipapatey.’ 53  Mas maong ka ni sirin nen say ama min si Abraham ya inatey la? Inaatey met la iray propeta. Antoy pangipapasen mod sarilim?” 54  Inmebat si Jesus: “No igloriak so sarilik, anggapoy kakanaan na gloriak. Say Amak so mangiglogloria ed siak,+ samay ibabaga yon Dios yo. 55  Ingen ta sikatoy agyo kabat,+ balet sikatoy kabat ko.+ Tan no ibagak ya agko kabat, magmaliw ak a singa sikayo, a matitila. Balet sikatoy kabat ko tan uunoren koy salita to. 56  Nanliketan a maong na ama yon si Abraham so ilalon makanengneng ed agew ko, tan anengneng to itan tan nanliket.”+ 57  Insan inkuan na saray Judio ed sikato: “Anggapo ni 50 taon mo, balet anengneng mo lay Abraham?” 58  Inkuan nen Jesus ed sikara: “Ibagak ed sikayoy tua, anggapo ni Abraham et wala ak la.”+ 59  Kanian anokdok ira na bato pian tupaken da; balet inmamot si Jesus tan pinmaway ed templo.

Paimanod leksab

Odino “unong ed saray estandarte na too.”
Odino “seksual ya imoralidad.” Diad Griego, porneia. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “manlapu lad gapo.”