Unong ed si Juan 2:1-25

  • Bansal ed Cana; danum a nagmaliw ya alak (1-12)

  • Nilinisan nen Jesus so templo (13-22)

  • Amta nen Jesus no antoy walad puso na too (23-25)

2  Tan diad komatlon agew et walay bansal ya agawa ed Cana na Galilea, tan wadman so ina nen Jesus.  Naimbitaan met ed bansal si Jesus tan saray disipulo to.  Sanen kinmulang so alak, inkuan na ina nen Jesus ed sikato: “Anggapo lay alak da.”  Balet inkuan nen Jesus ed ina to: “Bii, antoy pibabali ta ed satan?* Agni asabi so oras ko.”  Inkuan na ina tod saramay manseserbi: “Gawa yo so antokaman ya ibaga tod sikayo.”  Natan et walay anemiran baton buyog diman lapud kakaukolanen ed saray totontonen ed panaglinis na saray Judio,+ a kada sakey et makakargay duara odino taloran sukat na likido.*  Inkuan nen Jesus ed sikara: “Pano yoy danum iray buyog.” Kanian pinano da iratan anggad sangab.  Insan inkuan tod sikara: “Mangala kayo natan na daiset tan awit yod manangasikaso na ponsia.” Kanian inawit da itan.  Sanen atawayan na manangasikaso na ponsia so danum a nagmaliw ya alak, ya agto amtay nanlapuan na satan (anggaman amta na saray lingkor ya angalay danum), tinawag toy nobyo 10  tan imbaga tod sikato: “Anggan siopan too et iserbi to nin unona so maong ya alak, tan sano abuek la ray totoo, say abeban klase. Balet sika et inyunor mo so maong ya alak.” 11  Ginawa iya nen Jesus diad Cana na Galilea bilang gapoan na saray tanda to, tan imparungtal to so gloria to,+ tan anisia ed sikato iray disipulo to. 12  Kayari na saya, sikato tan say ina to tan saray agagi to+ tan saray disipulo to et linmasur irad Capernaum,+ balet pigay agew da labat diman. 13  Natan et asingger lay Paskua+ na saray Judio, tan tinmatdang si Jesus ed Jerusalem. 14  Asabian tod templo iray manlalako na saray baka tan karnero tan malapati,+ tan saray managsalat na kuarta ya akayurong. 15  Kayari ton nanggaway panagsiplat iran lubir, pinapaway tod templo iramay amin a walaan na saray karnero tan baka, tan inkakalbo to iray sinsilyo na saray managsalat na kuarta tan imbabalintuag to iray lamisaan da.+ 16  Insan inkuan tod saramay manlalako na malapati: “Ekal yo iraya dia! Agyo la gagawaen a panaglakoan*+ so abung nen Amak!” 17  Anonotan na saray disipulo to so nisulat: “Say seseg parad abung mo et mandarlang ed loob ko.”+ 18  Kanian inkuan na saray Judio ed sikato: “Mangipanengneng kad sikami na tanda+ a walay kanepegan mon manggawad sarayan bengatla.” 19  Inmebat si Jesus ed sikara: “Igeba yo iyan templo, tan ipaalagey ko iya ed taloy agew.”+ 20  Kanian inkuan na saray Judio: “Sayan templo et impaalagey ed 46 a taon, tan ipaalagey mo iya ed taloy agew?” 21  Balet say labay ton ibaga et say templo na laman to.+ 22  Kanian sanen apaoli si Jesus manlapud inaatey, anonotan na saray disipulo to a saya imay naynay ton ibabaga,+ tan anisia ira ed kasulatan tan ed imbaga to. 23  Balet sanen sikatoy walad Jerusalem legan na piesta na Paskua, dakel a totoo so anisia ed ngaran to sanen anengneng da iray tanda a gagawaen to. 24  Balet ag-impiya nen Jesus ed sikara so sarili to lapud kabkabat to iran amin 25  tan lapud agla nakaukolan ya ibagad sikato na siopaman no antoy inkatoo na anggan siopa, ta amta to la no antoy walad puso na too.+

Paimanod leksab

Literal, “Anto ed siak tan ed sika, bii?” Sakey a balikas a mangipapatnag na agpiabobon. Say impangusar na salitan “bii” et agmangipapanengneng na agpanagrespeto.
Nayarin sayan sukat na likido et say sukat a bat a miparad 22 litro. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “tindaan; panagnegosyoan.”