Unong ed si Juan 20:1-31

  • Lubok ya anggapoy karga (1-10)

  • Nampanengneng si Jesus ed si Maria Magdalena (11-18)

  • Nampanengneng si Jesus ed saray disipulo to (19-23)

  • Nanduaruwa si Tomas balet anisia lanlamang (24-29)

  • Gagala na sayan lukot (30, 31)

20  Diad unonan agew na simba, asaksakbay a linmad lubok* si Maria Magdalena,+ legan ya ambilunget ni, tan anengneng ton nakal lay bato ed lubok.*+  Kanian sikatoy batik a linmad si Simon Pedro tan ed samay sakey nin disipulo, a pinabpabli nen Jesus,+ tan inkuan tod sikara: “Inala ray Katawan diad lubok,+ tan agmi amta no iner so anginan dad sikato.”  Insan linmad lubok si Pedro tan samay sakey nin disipulo.  Batik iran dua, balet mas maples imay sakey a disipulo nen say si Pedro kanian akaunan akasabid lubok.  Sanen tinmakiling, anengneng ton akagaton iramay linen ya abel,+ balet agto linmoob.  Insan sinmabi met si Simon Pedro a manumtumbok ed sikato, tan linmoob ed lubok. Tan anengneng ton akagaton iramay linen ya abel.  Samay abel ya impamalkot ed ulo nen Jesus et ag-akagaton ed abay na saramay abel ya impanbalkot noagta akabiig tan alukot diad sakey a pasen.  Insan linmoob met imay sakey a disipulo ya akaunan sinmabi ed lubok, tan anengneng to tan anisia.  Ta agda ni atalosan ed saman so kasulatan a sikatoy nepeg ya onoli manlapud inaatey.+ 10  Kanian anempet la irayan disipulo. 11  Balet nansiansian akaalagey si Maria ed paway, diad asingger ed lubok, tan onaakis. Legan ya onaakis, sikatoy tinmakiling pian onnengneng ed loob na lubok, 12  tan anengneng toy duaran anghel+ ya akaamputi tan akayurong ed angiparukolan ed bangkay nen Jesus, sakey diad uloan tan sakey diad salian. 13  Tan inkuan dad sikato: “Akin et onaakis ka?” Inkuan tod sikara: “Inala ray Katawan ko, tan agko amta no iner so anginan dad sikato.” 14  Kayari ton imbaga iya, sikatoy linmingaw tan anengneng toy Jesus ya akaalagey diman, balet agto abidbir a si Jesus iman.+ 15  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Akin et onaakis ka? Siopay aanapen mo?” Lapud abaloan to a saman imay hardinero, inkuan tod sikato: “Katawan, no sikatoy inalam, ibagam ed siak no iner so anginan mod sikato, tan alaen ko.” 16  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Maria!” Sanen ninengneng to et inkuan tod sikato diad Hebreo: “Rabboni!” (a mankabaliksay “Managbangat!”) 17  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Agka ompepeket ed siak, ta agak ni sinmegep ed Ama. Balet la kad saray agagik+ tan ibagam ed sikaran, ‘Onsegep ak ed kawalaan nen Amak+ tan Ama yo tan Dios ko+ tan Dios yo.’” 18  Linmay Maria Magdalena tan imbalita tod saray disipulo: “Anengneng koy Katawan!” Tan imbaga tod sikara so imbaga nen Jesus ed sikato.+ 19  Sanen mansirunget lad saman ya unonan agew na simba, linmoob si Jesus ed kawalaan na saray disipulo anggaman akatalak iray puerta ra lapud takot dad saray Judio, tan inmalagey ed pegley da tan inkuan tod sikara: “Niwala komon ed sikayo so kareenan.”+ 20  Kayari ton imbaga iya, impanengneng tod sikara iray lima to tan diking to.+ Diad saman et malikeliket iray disipulo sanen anengneng day Katawan.+ 21  Imbaga lamet nen Jesus ed sikara: “Niwala komon ed sikayo so kareenan.+ No panon ya imbaki ak na Ama,+ ibaki ta kayo met.”+ 22  Kayari ton imbaga iya, sinibokan to ra tan inkuan tod sikara: “Awat yo so masanton espiritu.+ 23  No perdonaen yoy siopaman a nankasalanan, aperdona la iray kasalanan to; no agyo perdonaen so siopaman a nankasalanan, ag-aperdona iray kasalanan to.” 24  Balet si Tomas,+ a sakey ed Labindua tan tatawagen a say Lason, et agda kaiba sanen sinmabi Jesus. 25  Kanian imbagad sikato na arum a disipulo: “Anengneng mi so Katawan!” Balet inkuan tod sikara: “Agak balot manisia no agko nanengneng iray sugat* na pasak ed saray lima to tan agko nidiwit so gamet ko ed saray sugat na pasak tan agko nidiwit so limak ed diking to.”+ 26  Kayari waloy agew, wala lamet ed loob na abung iray disipulo to tan kaiba ray Tomas. Linmoob si Jesus, anggaman akatalak iray puerta, tan inmalagey ed pegley da tan inkuan to: “Niwala komon ed sikayo so kareenan.”+ 27  Insan inkuan tod si Tomas: “Iyan moy gamet mo dia, tan nengneng mo iray limak, tan idiwit mo itay limam ed diking ko, tan agka la manduaruwa* noagta manisia ka la.” 28  Inmebat si Tomas ed sikato: “Katawan ko, Dios ko!” 29  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Manisia ka la lapud anengneng mo ak la? Maliket iramay ag-akanengneng ingen ta manisia ra.” 30  Diad tua et nanggawa met si Jesus na dakel nin tanda ed arapan na saray disipulo, ya agla nisulat ed sayan lukot.+ 31  Balet nisulat iraya pian manisia kayo a si Jesus so Kristo, say Anak na Dios, tan lapud pananisia yo et nawalaan kayoy bilay ed panamegley na ngaran to.+

Paimanod leksab

Odino “pakanodnonotan a lubok.”
Odino “pakanodnonotan a lubok.”
Odino “marka.”
Literal, “magmamaliw ya agmanisia.”