Unong ed si Juan 3:1-36

  • Jesus tan Nicodemo (1-21)

    • Niyanak lamet (3-8)

    • Inaro na Dios so mundo (16)

  • Sampot ya impantasi nen Juan nipaakar ed si Jesus (22-30)

  • Samay manlalapud tagey (31-36)

3  Walay sakey a Fariseo a manngaray Nicodemo,+ sakey a manuley na saray Judio.  Sikatoy linmad si Jesus diad labi+ tan inkuan tod sikato: “Rabbi,+ amta mi a sakey kan managbangat a nanlapud Dios, ta anggapoy siopaman a makagawa ed sarayan tanda+ a gagawaen mo nilikud no walad sikato so Dios.”+  Inmebat si Jesus ed sikato: “Ibagak ed sikay tua, no say sakey et agniyanak lamet,*+ agto nanengneng so Panarian na Dios.”+  Inkuan nen Nicodemo ed sikato: “Panon a niyanak so sakey a too no matatken la? Nayarian to kasi onloob ed eges na ina to tan iyanak lamet?”  Inmebat si Jesus: “Ibagak ed sikay tua, no say sakey et agniyanak ed danum+ tan espiritu,+ sikatoy agmakaloob ed Panarian na Dios.  Say niyanak ed laman et laman, tan say niyanak ed espiritu et espiritu.  Agka mankelaw lapud imbagak ed sikan: Nepeg a niyanak kayo lamet.  Say dagem et onsiplog ed inerman a labay to, tan narengel moy ungol na satan, balet agmo amta no iner so panlalapuan tan aarapen to. Ontan so balang sakey a niyanak ed espiritu.”+  Inmebat si Nicodemo ed sikato: “Panon irayan nagawa?” 10  Inmebat si Jesus: “Managbangat ka ed Israel balet ta agmo amta? 11  Ibagak ed sikay tua, ibabaga mi so amta mi, tan tatasian mi so anengneng mi, balet agyo aawaten so pantatasi mi. 12  No agyo panisiaan iray imbagak ed sikayo nipaakar ed dalin, panon yon panisiaan iray ibagak ed sikayo nipaakar ed tawen? 13  Sakey ni, anggapoy toon sinmegep ed tawen+ noag samay linmasur a nanlapud tawen,+ say Anak na too. 14  Tan no panon ya intagey nen Moises so uleg diad kalawakan,+ nepeg met ya itagey so Anak na too,+ 15  pian balang sakey a manisia ed sikato et nawalaan na bilay ya andi-anggaan.+ 16  “Ta ontan lay panangaro na Dios ed mundo ya inter to so bogbogtong ya Anak to,+ pian kada sakey a mangipapanengneng na pananisia ed sikato et agnaderal noagta nawalaan na bilay ya andi-anggaan.+ 17  Ta imbaki na Dios so Anak to diad mundo, aliwan pian ukomen so mundo, noagta pian nilaban so mundo ed panamegley to.+ 18  Siopaman a mangipapanengneng na pananisia ed sikato et agnaukom.+ Balet siopaman ya agmangipapanengneng na pananisia et naawat to lay panangukom, lapud ag-angipanengneng na pananisia ed ngaran na bogbogtong ya Anak na Dios.+ 19  Natan et saya so basiyan na panangukom: say liwawa et sinmabi ed mundo,+ balet inaro na totoo so kabilungetan imbes a say liwawa, lapud mauges iray gawa ra. 20  Ta siopaman a manggagaway mauges et bubusolen toy liwawa tan ag-onaasingger ed liwawa, pian agnipetek* iray gagawaen to. 21  Balet siopaman a manggagaway tua et onaasingger ed liwawa,+ pian nanengneng a saray gawa to et unong ed linawa na Dios.” 22  Kayari na saya et linmay Jesus tan saray disipulo to ed kaumaan na Judea, tan sikatoy kaiba ran nanayam diman ya agano tan nambabautismo.+ 23  Balet manbabautismo met si Juan diad Enon ya asingger ed Salim, lapud dakel so danum diman,+ tan mansasbi iray totoo tan nababautismoan ira;+ 24  ta agni nipriso ed saman si Juan.+ 25  Natan et akisangsangan iray disipulo nen Juan ed sakey a Judio nipaakar ed panaglinis unong ed Ganggan. 26  Kanian linma rad si Juan tan inkuan dad sikato: “Rabbi, samay laki a kaibam ed nibaliw na Jordan, a tinasian mo,+ nengneng mo, sikatoy manbabautismo, tan amin et oonlad sikato.” 27  Inmebat si Juan: “Say sakey a too et agmakaawat na anggan sakey a bengatla likud no niiter itan ed sikato manlapud tawen. 28  Tatasian yon mismo ya imbagak, ‘Aliwan siak so Kristo,+ noagta siak so imbaki ed unaan to.’+ 29  Say kaiba na nobya et say nobyo. Balet say kaaro na nobyo,+ sano onalagey tan narengel toy nobyo, sikatoy malikeliket lapud boses to. Kanian agaylay liket ko la. 30  Sikatoy nepeg ya ondakel, balet siak et nepeg ya ondaiset.” 31  Samay manlalapud tagey+ et mas atagey ni nen say arum. Samay manlalapud dalin et nanlapud dalin tan mansasalita na saray bengatlan nipaakar ed dalin. Samay manlalapud tawen et mas atagey ni nen say arum.+ 32  Tatasian to so anengneng tan nadngel to,+ balet anggapoy toon mangaawat ed pantatasi to.+ 33  Siopaman ya angawat ed pantatasi to et intatak to* a say Dios et tua.+ 34  Ta samay imbaki na Dios et ibabaga to iray salita na Dios,+ ta aliwan daiset* so iiter To ya espiritu. 35  Inaro na Ama so Anak+ tan impalima to lad sikato so amin a bengatla.+ 36  Samay mangipapanengneng na pananisia ed Anak et walaan na bilay ya andi-anggaan;+ samay agmanguunor ed Anak et agto nagamoran so bilay,+ noagta mansiansia ed sikato so sanok na Dios.+

Paimanod leksab

Odino posiblin, “agniyanak manlapud tawen.”
Odino “agniparungtal.”
Odino “apaneknekan to.”
Odino “sinukat.”