Apocalipsis ya Inawat nen Juan 19:1-21

  • Idayew yoy Jah lapud saray panangukom to (1-10)

    • Kasal na Kordero (7-9)

  • Samay akalugan ed amputin kabayo (11-16)

  • Baleg a pangdem na Dios (17, 18)

  • Tinalo so atap ya ayep (19-21)

19  Kayari na saya et walay nadngel kon singa maksil a boses na sakey a baleg ya ulop ed tawen. Inkuan da: “Idayew yoy Jah!*+ Say panangiliktar tan say gloria tan say pakayari et kayarian na Dios tayo,  lapud matua tan matunong iray panangukom to.+ Ta indapo to lay panangukom ed samay maimpluensyan imoral a bii,* samay pinagmaliw ton mauges so dalin lapud panggagawa toy seksual ya imoralidad,* tan binales to la nisengeg ed dala na saray aripen to.”+  Tan tampol ya inkuan da ed komaduan pankanawnawa: “Idayew yoy Jah!*+ Tan say asewek a manlalapud Babilonia et onaatagey ya anggad angga.”+  Tan say 24 a mamatatken+ tan say apatiran mabilay a pinalsa+ et dinmakmomo tan nandayew ed Dios ya akayurong ed trono tan inkuan da: “Amen! Idayew yoy Jah!”*+  Ontan met, walay sakey a boses a nanlapud trono ya angibaga: “Idayew yoy Dios tayo, amin yon ariripen to+ ya ontatakot ed sikato, saray ordinaryo tan saray prominente.”+  Tan walay nadngel kon singa boses na sakey a baleg ya ulop tan singa ungol na amayamay a danum tan singa tanol na maksil iran karol. Inkuan da: “Idayew yoy Jah,*+ lapud si Jehova* a Dios tayo, say Makapanyarin-amin,+ et ginmapo lan manuley bilang ari!+  Manggayaga tan manliket itayon maong, tan sikatoy igloria tayo, lapud asabi lay kasal na Kordero tan akaparaan lay nobya to.  On, say nobya et naabuloyan a mangisulong na masnag, malinis, tan marakep a klase na linen—ta say marakep a klase na linen et mankabaliksan na saray matunong a ginawa na saray masanto.”+  Tan inkuan na anghel ed siak, “Isulat mo: Maliket iramay naimbitaan ed pangdem diad kasal na Kordero.”+ Tan inkuan to ni ed siak: “Saraya so tuan salita na Dios.” 10  Diad saman et dinmakmomo ak ed salian to pian idayew ko. Balet inkuan tod siak: “Manalwar ka! Agmo itan gagawaen!+ Sakey ak labat ya aripen a singa sika tan saray agagim a walaan na kimey a panagtasi nipaakar ed si Jesus.+ Mandayew kad Dios!+ Ta say panagtasi nipaakar ed si Jesus so gagala na saray propesiya.”+ 11  Anengneng kon alukasan so tawen, tan walay sakey ya amputin kabayo.+ Tan samay akakabayo ed satan et tatawagen a Matoor+ tan Matua,+ tan sikato so manguukom tan milalaban unong ed inkatunong.+ 12  Saray mata to et mandarlang ya apoy,+ tan diad ulo to et walay dakel a korona. Walay akasulat a ngaran to ya anggapoy makaamta noag sikato labat, 13  tan sikatoy akasulong na ilalatop a kawes ya amantsaan* na dala, tan sikatoy tatawagen ed ngaran a Say Salita+ na Dios. 14  Ontan met, ontutumbok ed sikato iray armada ed tawen ya akalugan ira ed saray amputin kabayo, tan akakawes ira na amputi, malinis, tan marakep a klase na linen. 15  Tan diad sangi to et ompapaway so sakey a makdem tan andukey ya espada+ a pangabil tod saray nasyon, tan pastolan to ra diad panamegley na baston a balatyang.+ Ontan met, igagatin-gatin to so panagpespesan na baleg a sanok na Dios a Makapanyarin-amin.+ 16  Diad ilalatop a kawes to, on, diad bandad ulpo to et akasulat so ngaran ton, Ari na saray arari tan Katawan na saray katawan.+ 17  Anengneng ko met so sakey ya anghel ya akaalagey ed pegley na agew, tan diad maksil a boses et inkuan tod amin a manok ya ontitikyab ed pegley na tawen tan dalin: “Gali dia, mantitipon kayo parad baleg a pangdem na Dios,+ 18  pian kanen yoy laman na saray arari tan laman na saray komandante na militar tan laman na saray mabiskeg a lalaki+ tan laman na saray kabayo tan saramay akalugan ed saratan,+ tan saray laman na amin, say laman na bulos a totoo ontan met ed saray ariripen tan saray ordinaryo tan saray prominente.” 19  Tan anengneng ko so atap ya ayep tan saray arari na dalin tan saray armada ra a nantitipon pian milaban ed samay akalugan ed kabayo tan ed armada to.+ 20  Tan narel so atap ya ayep, pati say palson propeta+ a nanggawa ed arapan to na saray tanda, ya impamalikdo to ed saramay angawat ed marka na atap ya ayep+ tan saramay mandadayew ed imahen to.+ Legan a mabilay ni ra, nibantak ira ed mandarlang a dayat a manliob ed asupre.+ 21  Balet saray arum et pinatey ed panamegley na andukey ya espada a pinmaway ed sangi na samay akalugan ed kabayo.+ Tan amin a manok et naksel ed saray laman da.+

Paimanod leksab

Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.
Odino “paabang a bii.”
Diad Griego, porneia. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.
Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.
Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino posiblin, “awalsikan.”