Apocalipsis ya Inawat nen Juan 2:1-29

  • Saray mensahe parad Efeso (1-7), parad Smirna (8-11), parad Pergamo (12-17), parad Tiatira (18-29)

2  “Isulat mo ed anghel+ na kongregasyon ed Efeso:+ Saraya so imbaga na samay sankabembenan tod kawanan a lima to so pitoran bitewen tan manaakar ed pegley na pitoran balitok a kandelero:+  ‘Amtak iray gagawaen mo, tan say pansasagpot mo tan pansusungdom, tan agmo kokonsintien iray mauges a totoo, tan susuboken mo iramay mangibabagan apostol ira+ anta andi, tan naamtaan mon matila ra.  Mansusungdo ka met, tan nantepel ka nisengeg ed ngaran ko+ tan agka kinmesaw.+  Balet say nanenengneng kon kakulangan mo et pinaulyan mon naandi so panangaron walad sika diad gapo.  “‘Nonot mo sirin no antoy walad sika balet ta abalang mo,* tan magbabawi ka+ tan gawam iray ginawam diad gapo. Ta no andi, onla ak ed sika, tan ekalen koy kandelerom+ ed pasen to, likud labat no magbabawi ka.+  Balet, saya so maabig ed sika: a bubusolen mo iray gagawaen na sekta nen Nicolaus,+ a bubusolen ko met.  Samay walaan na layag et ondengel komon ed ibabaga na espiritu ed saray kongregasyon:+ Samay manalo+ et abuloyan kon mangan ed kiew na bilay,+ a walad paraiso na Dios.’  “Tan isulat mo ed anghel na kongregasyon ed Smirna: Saraya so imbaga na ‘samay Unaan tan samay Unor,’+ ya inatey tan abilay lamet:+  ‘Amtak so kairapan mo tan say irap na bilay mo—balet mayaman ka+—tan say panagmudmora ed sika na saramay mangibabagan Judio ira balet ta diad tua et andi, noagta wala rad grupo* nen Satanas.+ 10  Agmo tatakotan iray magano lan sagmaken mo.+ Say Diablo et agto tundaan ya ipriso so arum ed sikayo pian sigpot kayon nasubok, tan manirap kayo ed samploran agew. Paneknekan mon matoor ka anggad patey, tan iter kod sika so korona na bilay.+ 11  Samay walaan na layag et ondengel komon+ ed ibabaga na espiritu ed saray kongregasyon: Samay manalo+ et agton balot nasagmak so komaduan ipapatey.’+ 12  “Isulat mo ed anghel na kongregasyon ed Pergamo: Saraya so imbaga na samay walaan na makdem tan andukey ya espadan duaray-tarem:+ 13  ‘Amtak no iner so panaayaman mo, salanti, diad kawalaan na trono nen Satanas; ingen ta matoor kad siak,*+ tan agmo imburi so pananisiam ed siak+ anggan diad saray agew nen Antipas, a matoor a tasik,+ samay pinatey+ diad kawalaan yo, a panaayaman nen Satanas. 14  “‘Balet, walay pigaran bengatla a nanenengneng kon kakulangan mo, a wala ra ditan ed sika so ontutumbok ed bangat nen Balaam,+ samay angibangat ed si Balak+ a mangiyan na pakagapolan ed saray ananak na Israel, pian kanen da ray imbagat ed saray idolo tan manggawa ray seksual ya imoralidad.*+ 15  Mipadpara, wala met ditan ed sika iray ontutumbok ed bangat na sekta nen Nicolaus.+ 16  Kanian magbabawi ka. Ta no andi, onla ak a tampol ed sika, tan milaban ak ed sikara diad panamegley na andukey ya espada na sangik.+ 17  “‘Samay walaan na layag et ondengel komon ed ibabaga na espiritu ed saray kongregasyon:+ Samay manalo+ et ikdan ko na akaamot a mana,+ tan ikdan ko na amputin bato, tan akasulat ed satan a bato so balon ngaran ya anggapoy makaamta noag samay mangawat ed satan.’ 18  “Isulat mo ed anghel na kongregasyon ed Tiatira:+ Saraya so imbaga na Anak na Dios, a saray mata to et singa mandarlang ya apoy+ tan saray sali to et singa puron gansa:+ 19  ‘Amtak iray gagawaen mo, tan say panangarom tan pananisiam tan panlilingkor mo tan pansusungdom, tan sarayay unor a gagawaen mo et magmaong ni nen saramay ginawam diad gapo. 20  “‘Balet, say nanenengneng kon kakulangan mo et kokonsintien mo may bii a si Jezebel,+ a tatawagen ton propetesa so sarili to, tan ibabangat to tan ibabalang to ray ariripen ko pian manggaway seksual ya imoralidad*+ tan mangan na saray imbagat ed saray idolo. 21  Tan sikatoy inikdan koy panaon pian magbabawi, balet agto labay so magbabawi ed gagawaen ton seksual ya imoralidad.* 22  Idapok la so graben sakit ed sikato, tan say baleg a kairapan ed saramay mikakalugoran ed sikato, likud labat no magbabawi ra ed saray kagagawa ya insagyat ton gawaen da. 23  Tan pateyen ko ray ananak to diad panamegley na makapatey a salot, pian naamtaan na amin a kongregasyon a siak imay manguusisa ed saray sankaaraleman a kanonotan* tan puso, tan iter kod balang sakey ed sikayo so unong ed gagawaen to.+ 24  “‘Balet, ibagak ed sikayo ran arum ni a walad Tiatira, amin iramay ag-ontutumbok ed sayan bangat tan saramay agmakaamta ed ibabaga ran “aralem iran bengatla nen Satanas”:+ Agak la mangiter ed sikayo na arum nin sasakbaten. 25  Balet, siansia nin bembenan yon malet iray bengatlan walad sikayo anggad isabik.+ 26  Tan samay manalo tan ontumbok ed saray gagawaen ko anggad kasampotan et ikdan koy pakauley ed saray nasyon+ 27  unong ya inawat ko ed Amak, tan pastolan to ray totoo diad panamegley na baston a balatyang+ pian namisimisi ira a singa saray banga a gawad pitek. 28  Tan iter kod sikato so bitewen ed kabuasan.+ 29  Samay walaan na layag et ondengel komon ed ibabaga na espiritu ed saray kongregasyon.’

Paimanod leksab

Literal, “no iner so akaplagan mo.”
Literal, “sinagoga.”
Literal, “naynay mon bebembenan a malet so ngaran ko.”
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Diad Griego, porneia. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “sankaaraleman ya emosyon.” Literal, “saray bato.”