Apocalipsis ya Inawat nen Juan 17:1-18

  • Pangukom ed “Makapanyarin Babilonia” (1-18)

    • Say maimpluensyan imoral a bii et akayurong ed ambalbalangan ayep (1-3)

    • Say ayep et ‘wala nensaman, anggapo la, balet ompaway manlapud kaaralman’ (8)

    • Say samploran saklor et milaban ed Kordero (12-14)

    • Say samploran saklor et busolen da so imoral a bii (16, 17)

17  Sinmabi so sakey ed saray pitoran anghel a walaan na pitoran yaong+ tan imbaga tod siak: “Gala, ipanengneng kod sika so pangukom ed maimpluensyan imoral a bii* ya akayurong ed amayamay a danum,+  samay nanggawaan na seksual ya imoralidad* na saray arari na dalin,+ tan saray manaayam ed dalin et abuek ed alak na panggagawa toy seksual ya imoralidad.”*+  Tan diad pakayari na espiritu et inawit to ak ed kalawakan. Tan anengneng koy sakey a bii ya akayurong ed ambalbalangan atap ya ayep a napno na saray ngaran a manmumudmora ed Dios tan walaay pitoran ulo tan samploran saklor.  Say bii et akasulong na kolor-ube+ tan ambalbalangan kawes, tan saray alahas a balitok, mablin bato, tan perlas,+ tan walay sankabembenan ton balitok a kopa a napno na saray makapadimlan bengatla tan marutak a bengatla na panggagawa toy seksual ya imoralidad.*  Diad moling to et akasulat so sakey a ngaran, sakey a misteryo: “Makapanyarin Babilonia, say ina na saray imoral a bibii+ tan saray makapadimlan bengatla diad dalin.”+  Tan anengneng ko a say bii et abuek ed dala na saray masanto tan ed dala na saray tasi nen Jesus.+ Sanen sikatoy anengneng ko et mankelaw ak a maong.  Kanian inkuan na anghel ed siak: “Akin et mankelaw ka? Ibagak ed sika so misteryo nipaakar ed bii+ tan ed atap ya ayep ya akayurongan to, a walaay pitoran ulo tan samploran saklor:+  Say atap ya ayep ya anengneng mo et wala nensaman, balet anggapo la, ingen ta magano lan ompaway manlapud kaaralman,+ tan naderal itan. Tan saray manaayam ed dalin—saramay agnisulat ed lukot na bilay so ngaran da+ manlapu lad inkiletneg na mundo—et mankelaw ira sano nanengneng da no panon a say atap ya ayep et wala nensaman, balet anggapo la, ingen ta niwala lamet.  “Dia et nakaukolan so kakabatan tan karunongan: Say pitoran ulo+ et mankabaliksan na pitoran palandey, ya akayurongan na samay bii. 10  Tan walay pitoran arari: Say limara et naandi la,* say sakey et wala natan, tan say sakey et agni sinmabi; balet sano onsabi, sikatoy mansiansian magano. 11  Tan say atap ya ayep a wala nensaman balet anggapo la,+ satan met so komawalon ari, balet nanlapu itan ed pitora, tan naderal itan. 12  “Say samploran saklor ya anengneng mo et mankabaliksan na samploran arari ya agni akaawat na sakey a panarian, balet mangawat ira na autoridad bilang arari ed sakey oras a kaiba na atap ya ayep. 13  Walaan ira na saksakey a kanonotan, kanian say pakayari tan autoridad da et iter da ed atap ya ayep. 14  Milaban ira ed Kordero,+ balet lapud sikato so Katawan na saray katawan tan Ari na saray arari,+ taloen ira na Kordero.+ Tan taloen met ira na saramay kaiba to a tinawag tan pinili tan matoor.”+ 15  Imbaga tod siak: “Saray danum ya anengneng mo, ya akayurongan na samay imoral a bii,* et mankabaliksan na saray rasa tan grupo na totoo tan nasyon tan lenguahe.+ 16  Tan say samploran saklor+ ya anengneng mo tan say atap ya ayep+ et busolen da may imoral a bii*+ tan sikatoy deralen tan lakseban da, tan upoten day laman to tan sigpot dan poolan.+ 17  Ta inyan na Dios ed kapusoan da so panggawa ed samay walad kanonotan to,+ salanti, gawaen imay saksakey a kanonotan da, ya iter da ed atap ya ayep so panarian da,+ anggad nasumpal iray salita na Dios. 18  Tan say bii+ ya anengneng mo et mankabaliksan na baleg a syudad a walaan na sakey a panarian a manuuley ed saray arari na dalin.”

Paimanod leksab

Odino “paabang a bii.”
Nengnengen so Glosaryo.
Diad Griego, porneia. Nengnengen so Glosaryo.
Diad Griego, porneia. Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “et naplag la.”
Odino “paabang a bii.”
Odino “paabang a bii.”