Apocalipsis ya Inawat nen Juan 20:1-15

  • Si Satanas et binalor ed 1,000 taon (1-3)

  • Saray kaiba nen Kristo a manuley diad 1,000 taon (4-6)

  • Imbulos si Satanas, insan dineral (7-10)

  • Saray inaatey et inukom diad arap na amputin trono (11-15)

20  Tan anengneng koy sakey ya anghel ya onleleksab manlapud tawen a sankaegnaan toy tombok na kaaralman+ tan sakey a baleg a gulonggulong.  Inerel to so dragon,+ say sankaunaan ya uleg,+ say Diablo+ tan Satanas,+ tan binalor to ed 1,000 taon.  Tan sikatoy imbantak to ed kaaralman+ tan sinaraan to itan tan inikdan toy tatak, pian agto la napalikdo iray nasyon anggad kasumpal na 1,000 taon. Kayari na saya, sikatoy ibulos a magano.+  Tan akanengneng ak na saray trono, tan saramay akayurong ed saratan et naikdan na autoridad a mangukom. On, anengneng ko ray kamarerwa* na saramay pinatey* lapud impantasi ra nipaakar ed si Jesus tan impanpulong da nipaakar ed Dios, tan saramay agnandayew ed atap ya ayep odino ed imahen to tan agmet angawat ed marka diad moling da tan diad lima ra.+ Tan sikaray abilay tan nanuley bilang arari a kaiba na Kristo+ diad 1,000 taon.  (Saray arum ya inatey+ et ag-abilay anggad kasumpal na 1,000 taon.) Saya so unonan kioli.+  Maliket tan masanto so siopaman a kabiangan ed unonan kioli;+ diad sikara et anggapoy pakayari na komaduan ipapatey,+ balet magmaliw iran saserdote+ na Dios tan say Kristo, tan manuley ira bilang arari a kaiba to diad 1,000 taon.+  Natan kasumpal na 1,000 taon, ibulos si Satanas ed akaprisoan to,  tan sikatoy ompaway pian palikdoen iramay nasyon diad apatiran suyok na dalin, say Gog tan Magog, pian tiponen to ra parad guerra. Say karakel da et singa buer ed dayat.  Tan kinmayat ira ed interon dalin tan pinaliberan day kampo na saray masanto tan say inad-aron syudad. Balet pinmelag so apoy manlapud tawen tan inupot ira na satan.+ 10  Tan say Diablo a mamapalikdo ed sikara et imbantak ed dayat na apoy tan asupre, a ditan so kawalaan la na atap ya ayep+ tan say palson propeta;+ tan pairapen* ira ed agew tan labi ya anggad angga. 11  Tan anengneng ko so baleg ya amputin trono tan samay akayurong ed satan.+ Diad arapan to et naandi so dalin tan say tawen,+ tan agla iraya naromog. 12  Tan anengneng ko ray inaatey, saray ordinaryo tan saray prominente, ya akaalagey ed arap na trono, tan wala ray alukasan a lukot. Balet wala ni sananey a lukot ya alukasan; satan so lukot na bilay.+ Diad panamegley na saray akasulat ed saray lukot, saray inaatey et inukom unong ed saray gawa ra.+ 13  Tan inter na dayat iray inaatey a wadtan, tan say patey tan say Lubok* et inter da ray inaatey da, tan sansakey iran inukom unong ed saray gawa ra.+ 14  Tan say patey tan say Lubok* et imbantak ed dayat na apoy.+ Say dayat na apoy+ et mankabaliksan na komaduan ipapatey.+ 15  Ontan met, siopaman ya ag-akasulat ed libro na bilay+ et imbantak ed dayat na apoy.+

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo tan say paimanod-leksab na Apo 6:9.
Literal, “pinatey ed panamegley na wasay.”
Odino “pegetan; ipriso.”
Odino “Hades,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “Hades,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.