Apocalipsis ya Inawat nen Juan 21:1-27

  • Sakey a balon tawen tan sakey a balon dalin (1-8)

    • Anggapo lay patey (4)

    • Gawaen a balo so amin a bengatla (5)

  • Deneskribe so Balon Jerusalem (9-27)

21  Tan anengneng koy sakey a balon tawen tan sakey a balon dalin;+ ta naandi la imay datin tawen tan samay datin dalin,+ tan anggapo la so dayat.+  Anengneng ko met so masanton syudad, say Balon Jerusalem, ya onleleksab manlapud tawen, manlapud Dios,+ tan sikatoy akaparaan la bilang sakey a nobyan akapales la parad nobyo to.+  Diad saman et walay nadngel kon maksil a boses manlapud trono, ya angibaga: “Say tolda na Dios et walad katooan, tan sikatoy manayam a kaiba ra, tan magmaliw iran totoo to. Tan say Dios a mismo et niwala ed sikara.+  Tan punasen to so amin a lua ed kamataan da,+ tan anggapo lay patey,+ anggapo met lay panermen tan panakis tan panotot.+ Saray datin bengatla et linmabas la.”  Tan inkuan na samay akayurong ed trono:+ “Gagawaen kon balo so amin a bengatla.”+ Inkuan to ni: “Isulat mo, ta sarayan salita et napanmatalkan tan tua.”  Tan inkuan tod siak: “Agawa la iraya! Siak so Alfa tan say Omega,* say gapo tan say sampot.+ Siopaman a napgaan et ikdan ko na libren danum manlapud subol na danum na bilay.+  Siopaman a manatalo et tawiren to irayan bengatla, tan siak so magmaliw a Dios to tan sikatoy magmaliw ya anak ko.  Balet nipaakar ed saray payakot tan saramay andian na pananisia+ tan saramay makapadimla so inkarutak da tan saray managpatey+ tan saray manggagaway seksual ya imoralidad*+ tan saramay mibibiang ed espiritismo tan saray mandadayew ed idolo tan amin a matitila,+ say betang da et say dayat a manliob ed apoy tan asupre.+ Saya et mankabaliksan na komaduan ipapatey.”+  Sinmabi so sakey ed saramay pitoran anghel a walaan na pitoran yaong a napno na pitoran unor a salot,+ tan inkuan tod siak: “Gala, ipanengneng kod sika so nobya, say magmaliw ya asawa na Kordero.”+ 10  Kanian diad pakayari na espiritu et inyakar to ak ed baleg tan atagey a palandey, tan impanengneng tod siak so masanton syudad a Jerusalem ya onleleksab manlapud tawen, manlapud Dios,+ 11  tan walaan na gloria na Dios.+ Mankirlap itan a singa mabmablin bato, singa baton jaspe a maliwliwawan singa kristal.+ 12  Walaan itan na baleg tan atagey a padir tan 12 puerta a walaay 12 anghel, tan diad saray puerta et akaukit so ngaran na 12 tribu na ananak na Israel. 13  Diad bukig et walay taloran puerta, tan diad amianen et taloran puerta, tan diad abalaten et taloran puerta, tan diad sagur et taloran puerta.+ 14  Say padir na syudad et walaan met na 12 pundasyon a bato, tan diad saratan et akaukit so 12 ngaran na 12 apostol+ na Kordero. 15  Natan, samay mitotongtong ed siak et akaegna na balitok a tanubong a panagsukat, pian sukaten to so syudad tan saray puerta tan say padir na satan.+ 16  Tan say syudad et kuadrado, tan say karukey to et miparad kalapar to. Tan sinukat toy syudad diad panamegley na tanubong, 12,000 ya estadyo;* say karukey tan kalapar tan katagey to et nampapara. 17  Sinukat to met so padir, 144 a kasiko,* unong ed panagsukat na too, tan unong met ed panagsukat na anghel. 18  Natan, say padir et gawad baton jaspe,+ tan say syudad et puron balitok a singa malinew a salming. 19  Saray pundasyon na padir na syudad et adekorasyonan na amin a klase na mablin bato: say unonan pundasyon et jaspe, say komadua et safiro, say komatlo et calcedonia, say komapat et esmeralda, 20  say komalima et sardonica, say komanem et sardio, say komapito et crisolito, say komawalo et berilo, say komasiam et topacio, say komasamplo et crisopraso, say koma-labinsakey et jacinto, say koma-labindua et amatista. 21  Ontan met, say 12 puerta et 12 perlas; kada sakey ed saray puerta et gawad sakey a perlas. Tan say manunan karsada na syudad et puron balitok, singa salming a malinlinew. 22  Anggapoy anengneng kon templo ditan, ta say templo na satan et si Jehova* a Dios a Makapanyarin-amin,+ pati say Kordero. 23  Tan agla nakaukolan na syudad so sinag na agew odino bulan, ta liliwawaan itan na gloria na Dios,+ tan say silew na satan et say Kordero.+ 24  Tan saray nasyon et manakar diad panamegley na liwawa na satan,+ tan saray arari na dalin et awiten da ditan so gloria ra. 25  Saray puerta na satan et agbalot ikapot no agew, ta anggapoy labi ditan.+ 26  Tan awiten ditan so gloria tan say galang na saray nasyon.+ 27  Balet agbalot makaloob ditan so antokaman a marutak tan siopaman a makapadimla tan mapalikdoy kagagawa to;+ say makaloob labat et saramay akasulat ed lukot na bilay na Kordero.+

Paimanod leksab

Say Alfa tan say Omega et say unaan tan unor a letra na Griegon alpabeto.
Nengnengen so Glosaryo, “Seksual ya imoralidad.”
Manga 2,200 kilometro (1,379 milya). Say sakey ya estadyo et 185 metro (606.95 piye). Nengnengen so Apendise B14.
Manga 64 metro (210 piye). Nengnengen so Apendise B14.
Nengnengen so Apendise A5.