Apocalipsis ya Inawat nen Juan 22:1-21

  • Ilog na danum na bilay (1-5)

  • Konklusyon (6-21)

    • ‘Gala! Mangala kay libren danum na bilay’ (17)

    • “Onsabi ka la komon, Katawan a Jesus” (20)

22  Tan impanengneng tod siak so ilog na danum na bilay,+ a malinlinew a singa kristal, ya onaagus manlapud trono na Dios tan trono na Kordero+  paonlad pegley na manunan karsada na satan. Diad biek tan biek na ilog et wala ray kiew na bilay a 12 danay a manbubunga ed kada taon, a binulan iratan a manbubunga. Tan saray bulong na saray kiew et mamaabig ed saray nasyon.+  Tan anggapo lay nagawan panangisamba. Balet say trono na Dios tan say trono na Kordero+ et niwala ed syudad, tan manlingkor ed Dios iray ariripen to;  tan nanengneng day lupa to,+ tan nisulat ed moling da so ngaran to.+  Ontan met, anggapo lay labi,+ tan agda la nakaukolan so liwawa na silew odino agew, ta liwawaan ira nen Jehova* a Dios,+ tan manuley ira bilang arari ya anggad angga.+  Inkuan tod siak: “Sarayan salita et napanmatalkan tan tua;+ on, si Jehova* a Dios, samay nampuyan ed saray propeta,+ et angibaki na anghel to pian ipanengneng ed ariripen to iray bengatlan magano lan nagawa.  Magano ak lan onsabi.+ Maliket so siopaman a manguunor ed saray salita na propesiya na sayan lukot.”+  Siak, si Juan, so akarengel tan akanengneng ed sarayan bengatla. Sanen nadngel tan anengneng ko iraya, dinmakmomo ak pian idayew so anghel ya angipanengneng ed siak na sarayan bengatla.  Balet inkuan tod siak: “Manalwar ka! Agmo itan gagawaen! Sakey ak labat ya aripen a singa sika tan saray agagim a propeta tan saramay manguunor ed saray salita na sayan lukot. Mandayew kad Dios.”+ 10  Inkuan to nid siak: “Agmo isesekreto* iray salita na saray propesiya na sayan lukot, ta asingger lay aturon panaon. 11  Samay agmatunong et paulyan nid gagawaen ton ag-inkatunong, tan samay marutak et paulyan nid inkarutak to; balet samay matunong et paulyan ed gagawaen ton inkatunong, tan samay masanto et paulyan ed pagmaliw ton masanto. 12  “‘Magano ak lan onsabi, tan say tumang ya iter ko et wala lad siak, pian iter ko ed kada sakey so unong ed gawa to.+ 13  Siak so Alfa tan say Omega,*+ say unaan tan say unor, say gapo tan say sampot. 14  Maliket iramay nilinisan da ray kawes da,+ pian nawalaan ira na kanepegan ya onla ed saray kiew na bilay+ tan pian makaloob ira ed syudad ya ondalan irad saray puerta na satan.+ 15  Diad paway et wadman iray aso* tan saramay mibibiang ed espiritismo tan saramay manggagaway seksual ya imoralidad* tan saray managpatey tan saray mandadayew ed idolo tan amin a mangaaro tan manggagawa na katilaan.’+ 16  “‘Siak, si Jesus, et imbakik so anghel ko pian mantasi ed sikayo nipaakar ed sarayan bengatla parad saray kongregasyon. Siak so lamot tan say ilalak nen David+ tan say maliwawan bitewen ed kabuasan.’”+ 17  Tan ibabaga na espiritu tan say nobya,+ “Gala!” tan siopaman ya ondedengel et ibaga to komon, “Gala!” tan siopaman a napgaan et ondago komon;+ siopaman a malabay et mangala komon na libren danum na bilay.+ 18  “Tatasian ko ed amin ya ondedengel ed saray salita na propesiya na sayan lukot: No walay mangaarum ed sarayan bengatla,+ iyarum na Dios ed sikato iray salot a nisulat ed sayan lukot;+ 19  tan no walay mangeekal na antokaman manlapud saray salita ed lukot na sayan propesiya, ekalen na Dios so betang to manlapud saray kiew na bilay+ tan manlapud masanton syudad,+ saray bengatla a nisulat ed sayan lukot. 20  “Samay mantatasi nipaakar ed sarayan bengatla et inkuan to, ‘On, magano ak lan onsabi.’”+ “Amen! Onsabi ka la komon, Katawan a Jesus.” 21  Niwala komon ed saray masanto so agnaparaan a kaabigan na Katawan a Jesus.

Paimanod leksab

Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Literal, “seselyadoan.”
Say Alfa tan say Omega et say unaan tan unor a letra na Griegon alpabeto.
Salanti, saramay makapadimla so kagagawa ra ed pakanengneng na Dios.
Nengnengen so Glosaryo, “Seksual ya imoralidad.”