Apocalipsis ya Inawat nen Juan 12:1-17

  • Say bii, say ugaw a laki, tan say dragon (1-6)

  • Si Miguel et akilaban ed dragon (7-12)

    • Say dragon et imbantak diad dalin (9)

    • Amta na Diablo ya antikey lay panaon to (12)

  • Pinasegsegang na dragon so bii (13-17)

12  Insan sakey a baleg a tanda so anengneng ed tawen: Walay sakey a biin+ akawesan na agew, tan say bulan et walad silong na saray sali to, tan say ulo to et akoronaan na 12 bitewen,  tan sikatoy malukon. Tan sikatoy oneeyag ta manpapasakit tan maniirap lapud mananak la.  Sakey nin tanda so anengneng ed tawen. Nia! Sakey a baleg ya ambalbalangan dragon,+ a walaan na pitoran ulo tan samploran saklor tan saray ulo to et walaan na pitoran korona;  tan ingguyor na ikol to so kakatlo na saray bitewen+ ed tawen, tan imbantak to rad dalin.+ Tan nanalagey so dragon ed arapan na bii+ a magano lan mananak, pian sano nananak la et akmonen to so ugaw.  Tan say bii et angiyanak na sakey a laki,+ on, sakey ya ugaw a laki, a pastolan toy amin a nasyon diad panamegley na baston a balatyang.+ Tan say anak to et tampol ya inyakar ed Dios tan diad trono to.  Tan say bii et binmatik ed kalawakan, a diman et walay pasen to ya imparaan na Dios tan diman da pakanen ed 1,260 ya agew.+  Tan walay agawan guerra ed tawen: Si Miguel*+ tan saray anghel to et akilaban ed dragon, tan say dragon tan saray anghel to et akilaban  balet ag-ira analo,* tan anggapo lay pasen da ed tawen.  Kanian imbantak so baleg a dragon,+ say sankaunaan ya uleg,+ samay tatawagen a Diablo+ tan Satanas,+ a mangibabalang ed interon mundo;*+ sikatoy imbantak diad dalin,+ tan saray anghel to et imbantak a kaiba to. 10  Walay nadngel kon maksil a boses ed tawen, ya angibaga: “Natan et sinmabi lay panangiliktar+ na Dios tayo, nipatnag lay pakayari to, tan niletneg lay Panarian to+ tan ginmapo lay pakauley na Kristo to, lapud nibantak lay manag-akusa ed saray agagi tayo, samay mangaakusa ed sikara ed agew tan labi diad arap na Dios tayo!+ 11  Tan sikatoy tinalo ra+ lapud dala na Kordero+ tan lapud mensahe ya ipupulong da,+ tan agda pinabli iray kamarerwa* da+ anggano nipaarap ira ed ipapatey. 12  Lapud saya et manliket kayo katawenan tan sikayo ran manaayam ditan! Kasi lay dalin tan say dayat,+ lapud linmeksab ed sikayo so Diablo, ya agaylay pasnok to, ta amta ton antikey lay panaon to.”+ 13  Natan sanen nibantak la diad dalin so dragon,+ pinasegsegang to so bii+ ya angiyanak ed ugaw a laki. 14  Balet say duaran payak na baleg ya agila+ et inter ed bii, pian makatikyab diad pasen to ed kalawakan, a diman et sikatoy pakanen ed sakey a panaon tan saray panaon tan kapaldua na sakey a panaon*+ ya arawi ed uleg.+ 15  Tan say uleg et angibuga na danum a singa ilog diad benegan na bii, pian sikatoy nalener ed ilog. 16  Balet say dalin et tinmulong ed bii, tan sinmangi so dalin tan inakmon toy ilog ya imbuga na dragon. 17  Kanian say dragon et sinmanok a maong ed bii tan linma a milaban ed saray nakekeraan ya ilalak* na bii,+ a manguunor ed saray ganggan na Dios tan walaan na kimey a panagtasi nipaakar ed si Jesus.+

Paimanod leksab

Kabaliksan toy “Siopay Mipara ed Dios?”
Odino posiblin, “balet atalo itan [salanti, say dragon].”
Odino “interon dalin a panaayaman.”
Odino “bilay.” Nengnengen so Glosaryo.
Salanti, talora tan kapalduan panaon.
Literal, “bini.”