Apocalipsis ya Inawat nen Juan 16:1-21

  • Pitoran yaong na sanok na Dios (1-21)

    • Inkalbo ed dalin(2), dayat (3), saray ilog tan subol (4-7), agew (8, 9), trono na atap ya ayep (10, 11), Eufrates (12-16), tan dagem (17-21)

    • Guerra na Dios diad Armagedon (14, 16)

16  Tan walay nadngel kon maksil a boses manlapud santuaryo+ ya angibaga ed pitoran anghel: “La kayo tan ikalbo yo ed dalin so pitoran yaong na sanok na Dios.”+  Say unonan anghel et linma tan inkalbo to ed dalin so yaong to.+ Tan adapoan na grabe tan makapatey a giri+ iray totoon walaan na marka na atap ya ayep+ tan mandadayew ed imahen na satan.+  Say komaduan anghel et inkalbo toy yaong to diad dayat.+ Tan nagmaliw itan a dala+ a singa dala na inatey a too, tan inatey so amin a mabilay a pinalsa,* on, amin a walad dayat.+  Say komatlon anghel et inkalbo toy yaong to diad saray ilog tan diad saray subol na danum.+ Tan nagmaliw iratan a dala.+  Nadngel ko so anghel a walaan na autoridad ed saray danum, ya imbaga to: “Sika so matoor a Dios,+ samay wala natan tan wala la nensaman.+ Sika so matunong, ta inter mo irayan panangukom,+  lapud inyibung da so dala na saray masanto tan dala na saray propeta,+ tan inikdan mo ra na dala ya inumen da;+ manepeg itan ed sikara.”+  Tan nadngel kon imbaga na altar: “On, Jehova* a Dios, say Makapanyarin-amin,+ matua tan matunong iray panangukom* mo.”+  Say komapat ya anghel et inkalbo toy yaong to diad agew,+ tan say agew et naabuloyan a siniten iray totoo diad panamegley na apoy.  Tan asinit iray totoo lapud graben petang, balet minudmora day ngaran na Dios, samay walaan na autoridad ed sarayan salot, tan ag-ira nagbabawi tan agda inggloria so Dios. 10  Say komaliman anghel et inkalbo toy yaong to diad trono na atap ya ayep. Tan say panarian to et binmilunget,+ tan kinetket na saray totoo iray dila ra lapud sakit a nalilikna ra, 11  balet minudmora day Dios na tawen lapud saray sakit a nalilikna ra tan saray giri da, tan ag-ira nagbabawi ed saray ginawa ra. 12  Say komanem ya anghel et inkalbo toy yaong to diad baleg ya ilog na Eufrates,+ tan inmekat so danum na satan+ pian niparaan so dalan parad saray arari+ a manlapud bubutayan na agew.* 13  Tan walay anengneng kon taloran marutak ya impuyan iran balikas* a singa ra patang a pinmaway ed sangi na dragon+ tan ed sangi na atap ya ayep tan ed sangi na palson propeta. 14  Diad tua, saraya et balikas ya impuyan na saray demonyo tan manggagawa iraya na saray tanda,+ tan oonla iraya ed saray arari na interon dalin, pian tiponen da ra ed guerra+ a nagawa ed baleg ya agew na Dios a Makapanyarin-amin.+ 15  “Nia! Onsabi ak a singa sakey a matakew.+ Maliket imay mansiasiansian aliing+ tan aalwaran ton agnalakseb so ilalatop a kawes to, pian agmanakar a lakseb tan agnanengneng na totoo so kababaingan to.”+ 16  Tan tinipon da ra ed pasen a tatawagen ed Hebreo ya Armagedon.*+ 17  Say komapiton anghel et inkalbo toy yaong to diad dagem. Et walay maksil a boses a nanlapud santuaryo,+ diman ed trono, ya angibaga: “Asumpal la!” 18  Tan wala ray kirmat tan boses tan karol, tan walay maksil a yegyeg ya agnin balot agawa manlapud inkiwala na too diad dalin.+ Sayan yegyeg et malaklaknab tan makmaksil. 19  Say baleg a syudad+ et nankatlo, tan saray syudad na saray nasyon et nagba; tan ninonot na Dios so Makapanyarin Babilonia,+ pian ipainum tod sikato so kopa na alak na pinasyan sanok to.+ 20  Ontan met, naandi so amin ya isla, tan agla naromog iray palandey.+ 21  Insan manlapud tawen et pinmelag ed totoo so maksil ya uran a kristal,+ a kada sakey et manbelat na manga sakey a talento,* tan minudmora na totoo so Dios lapud salot na uran a kristal,+ ta talagan grabe iyan salot.

Paimanod leksab

Odino “kamarerwa.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “iray hudisyal a desisyon.”
Odino “bukig.”
Literal, “marutak iran espiritu.”
Diad Griego et Har Magedon, a nanlapud Hebreon termino a mankabaliksay “Palandey na Megido.”
Say sakey a talento na saray Griego et 20.4 kilo. Nengnengen so Apendise B14