Apocalipsis ya Inawat nen Juan 4:1-11

  • Pasingawey nipaakar ed si Jehova a walad tawen (1-11)

    • Si Jehova et akayurong ed trono to (2)

    • Akayurong ed trono so 24 a mamatatken (4)

    • Apatiran mabilay a pinalsa (6)

4  Kayari na satan et anengneng ko a walay akalukas a puerta ed tawen, tan say unaan a boses a nadngel ko, a mitotongtong ed siak, et singa tanol na trumpeta, a kuan to: “Segep ka dia, tan ipanengneng kod sika iray bengatlan nepeg a nagawa.”  Kayari na satan et tampol a niwala ak ed pakayari na espiritu, tan walay sakey a trono ed tawen, tan walay akayurong ed satan a trono.+  Tan say itsura na samay akayurong et singa baton jaspe+ tan baton sardio,* tan akapaliber ed trono so bunlalakaw a singa esmeralda so itsura to.+  Say trono et apaliberan na 24 a trono, tan diad sarayan trono et anengneng kon akayurong so 24 a mamatatken+ ya akasulong na amputin kawes, tan wala ray balitok a korona ed ulo ra.  Manlapud trono et ompapaway iray kirmat+ tan boses tan karol;+ tan walay pitoran mandarlang a silew diad arap na trono, tan say kabaliksan na saraya et pitoran espiritu na Dios.+  Diad arap na trono et walay miparad salming a dayat, a singa kristal.+ Diad pegley na trono* tan diad paliber na trono et walay apatiran mabilay a pinalsa+ a napno na saray mata diad arap tan beneg.  Say unonan mabilay a pinalsa et singa leon,+ tan say komaduan mabilay a pinalsa et singa malangwer a kalakian a baka,+ tan say komatlon mabilay a pinalsa+ et walaan na lupa a singa lupa na too, tan say komapat a mabilay a pinalsa+ et singa ontitikyab ya agila.+  Kada sakey ed saray apatiran mabilay a pinalsa et walaan na anemiran payak; napno na saray mata so paliber tan dalem na saratan.+ Tan ag-ira ontutunda ed agew tan labi a mangibabagay: “Masanto, masanto, masanto si Jehova*+ a Dios, say Makapanyarin-amin, a wala la nensaman tan wala natan tan onsabi la.”+  Kapagno iglogloria tan igagalang tan pisasalamatan na saray mabilay a pinalsa imay akayurong ed trono, samay mabilay ya anggad angga,+ 10  say 24 a mamatatken+ et ondadakmomo tan mandadayew ed samay akayurong ed trono, samay mabilay ya anggad angga, tan ibubuntok da ray korona ra diad arap na trono, ya ibabaga ra: 11  “Sika so makanepegan, Jehova* a Dios mi, a mangawat na gloria+ tan galang+ tan pakayari,+ lapud pinalsam so amin a bengatla,+ tan lapud linawam et niwala tan apalsa iratan.”

Paimanod leksab

Odino “mablin ambalanga a bato.”
Odino “Diad pegley a kaiba na trono.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.