Apocalipsis ya Inawat nen Juan 3:1-22

  • Saray mensahe parad Sardis (1-6), parad Filadelfia (7-13), parad Laodicea (14-22)

3  “Isulat mo ed anghel na kongregasyon ed Sardis: Saraya so imbaga na samay walaan na pitoran espiritu na Dios+ tan pitoran bitewen:+ ‘Amtak iray gagawaen mo, a kabkabat a mabilay ka, balet diad tua et inatey ka.+  Manbantay ka,+ tan pabiskeg mo ray bengatlan akeraan a ngalngali la ompatey, ta nalmoan ko ya agmo nagagawaan ya amin* so kimey mo diad arap na Dios ko.  Kanian, nonot mon naynay no antoy inawat mo tan no antoy nadngel mo, tan itultuloy mon sumpalen itan, tan magbabawi ka.+ Segurado, no agka onliing, onsabi ak a singa sakey a matakew,+ tan agmon balot naamtaan no anton oras so isabik.+  “‘Balet, wala ray pigaran totoo* ditan ed Sardis ya agda dinutakan iray kawes da,+ tan kaibak iran manakar ya akakawes na amputi,+ lapud makanepegan ira.  Samay manalo+ et mansulong sirin na amputin kawes,+ tan agkon balot buralen* so ngaran to ed libro na bilay,+ noagta bidbiren koy ngaran to diad arap nen Amak tan diad arap na saray anghel to.+  Samay walaan na layag et ondengel komon ed ibabaga na espiritu ed saray kongregasyon.’  “Isulat mo ed anghel na kongregasyon ed Filadelfia: Saraya so imbaga na samay masanto,+ samay tua,+ a walad sikato so tombok nen David,+ a mangilulukas pian anggapoy mangikapot tan mangikakapot pian anggapoy mangilukas:  ‘Amtak iray gagawaen mo—nia! nilukasan ko so sakey a puerta ed arapan mo,+ ya anggapo so makapangikapot. Tan amtak a walay daiset a pakayarim, tan sinumpal mo so salitak tan pinaneknekan mon matoor ka ed ngaran ko.  Saramay nanlapud grupo* nen Satanas a mangibabagan Judio ira balet ta andi,+ noagta mantitila ra—padagoen ko ra ed sika tan padakmomoen ko ra ed arapan mo tan ipaamtak ed sikara ya inaro ta ka. 10  Lapud sinumpal moy salitan nadngel mo nipaakar ed impansungdok,*+ salimbengan ta ka diad oras na subok+ ya onsabi ed interon dalin pian suboken iramay manaayam ditan. 11  Magano ak lan onsabi.+ Bembenan mon malet so bengatlan walad sika, pian anggapoy makaala ed koronam.+ 12  “‘Samay manalo et gawaen kon lusek diad templo na Dios ko, tan sikatoy aglan balot ompaway ditan, tan isulat ko ed sikato so ngaran na Dios ko+ tan say ngaran na syudad na Dios ko, say Balon Jerusalem+ ya onleleksab manlapud tawen, manlapud Dios ko, tan say balon ngaran ko.+ 13  Samay walaan na layag et ondengel komon ed ibabaga na espiritu ed saray kongregasyon.’ 14  “Isulat mo ed anghel na kongregasyon ed Laodicea:+ Saraya so imbaga na samay Amen,+ say matoor tan tuan+ tasi,+ say gapoan na impamalsa na Dios:+ 15  ‘Amtak iray gagawaen mo, ya aliwa kan ambetel odino ampetang. Labay ko komon ya ambetel ka odino ampetang ka. 16  Kanian lapud malainem-em ka+ tan agka ampetang+ odino ambetel, iyula ta ka. 17  Lapud ibabagam a “Mayaman ak+ tan akatipon ak na kayamanan tan anggapo lan balot so nakaukolan ko,” balet agmo amta a miserable tan pakaskasi tan pobri tan bulag tan lakseb ka, 18  say bilin kod sika et mangaliw kad siak na balitok a pinapuro ed apoy pian magmaliw kan mayaman, tan amputin kawes pian walay isulong mo tan agnanengneng so makapabaing ya inkalakseb mo,+ tan puyok a parad matam+ pian makanengneng ka.+ 19  “‘Amin iramay aaroen ko et ipepetek tan didisiplinaen ko.+ Kanian magmaliw kan maseseg tan magbabawi ka.+ 20  Akaalagey ak lad puerta tan ontotoktok ak. No walay siopaman a makarengel ed boses ko tan lukasan toy puerta, onloob ak ed abung to tan mipangdem ak ed sikato tan midungo ed siak. 21  Samay manalo+ et abuloyan kon onyurong a kaibak ed tronok,+ no panon ya analo ak tan yinmurong ak+ a kaiba na Amak diad trono to. 22  Samay walaan na layag et ondengel komon ed ibabaga na espiritu ed saray kongregasyon.’”

Paimanod leksab

Odino “agmo nasusumpal.”
Literal, “pigaran ngaran.”
Odino “ekalen.”
Literal, “sinagoga.”
Odino posiblin, “tinumbok moy alimbawa na impansungdok.”