Apocalipsis ya Inawat nen Juan 14:1-20

  • Say Kordero tan say 144,000 (1-5)

  • Saray mensahe na taloran anghel (6-12)

    • Say anghel ya ontitikyab ed pegley na tawen tan dalin a walaay maong a balita (6, 7)

  • Maliket iramay inatey a nikasakey ed Kristo (13)

  • Duaran aanien diad dalin (14-20)

14  Insan anengneng ko so Kordero+ ya akaalagey diad Palandey Sion,+ tan kaiba to so 144,000,+ ya akasulat ed saray moling da so ngaran to tan say ngaran na Ama to.+  Walay nadngel kon tanol a manlalapud tawen a singa ungol na amayamay a danum tan singa tanol na maksil a karol; tan say tanol a nadngel ko et singa boses na saray managkansion legan dan totogtogen iray arpa ra.  Tan kakansionen da so singa sakey a balon kansion+ diad arap na trono tan diad arap na apatiran mabilay a pinalsa+ tan saray mamatatken,+ tan anggapoy anggan sakey a marunong ed satan a kansion noag say 144,000,+ a sinaliw manlapud dalin.  Saraya may agda dinutakan so inkasikara ed saray bibii; diad tua et malinis* ira.+ Saraya may nantultuloy a tinmumbok ed Kordero anggan iner so laen to.+ Sinaliw iraya+ ed limog na katooan bilang unona iran bunga+ a parad Dios tan parad Kordero,  tan anggapoy aromog a panamalikdo diad saray sangi ra; anggapoy pakabalawan da.+  Tan anengneng ko so sakey nin anghel ya ontitikyab ed pegley na tawen tan dalin, tan walay andi-anggaan a maong a balita ya iyabawag to ed saramay manaayam diad dalin, diad kada nasyon tan tribu tan lenguahe tan rasa.+  Ibabaga to ed maksil a boses: “Takotan yoy Dios tan igloria yo, lapud sinmabi lay oras na panangukom to,+ kanian mandayew kayo ed samay nanggawa ed tawen tan dalin tan dayat+ tan saray subol na danum.”  Wala ni sakey a tinmumbok, say komaduan anghel, ya ibabaga to: “Naplag la! Naplag la so Makapanyarin Babilonia,+ samay amainum ed amin a nasyon na alak na mabiskeg a pilalek* ton manggaway seksual ya imoralidad!”*+  Wala ni sakey a tinmumbok ed sikara, say komatlon anghel, ya ibabaga to ed maksil a boses: “No walay siopaman a mandadayew ed atap ya ayep+ tan ed imahen to tan mangaawat na marka diad moling to odino diad lima to,+ 10  inumen to met so alak na sanok na Dios, a saya et imbales ya anggapoy laok diad kopa na sanok To,+ tan sikatoy napairap ed apoy tan asupre+ diad pakanengneng na saray masanton anghel tan Kordero. 11  Tan say asewek na panamairap ed sikara et onatagey ya anggad angga,+ tan diad agew tan labi et anggapoy painawa ra, saramay mandadayew ed atap ya ayep tan ed imahen to tan siopaman a mangaawat na marka na ngaran to.+ 12  Dia et nakaukolan na saray masanto so panagsungdo,+ saramay manguunor ed ganggan na Dios tan mangaalig ed pananisia+ nen Jesus.” 13  Tan nadngel koy sakey a boses manlapud tawen, a mangibabagan, “Isulat mo: Maliket iramay inatey a nikasakey ed Katawan+ manlapud sayan panaon. On, ibabaga na espiritu, manpainawa la ra ed saray pansasagpot da, ta saray agawaan da et agnalingwanan.”* 14  Insan anengneng koy sakey ya amputin lurem, tan diad lurem et walay akayurong a singa anak na too,+ a walay balitok a korona diad ulo to tan akaegna na sakey a makdem a palot. 15  Pinmaway ed santuaryo na templo so sakey nin anghel, a diad maksil a boses et imbaga tod samay akayurong diad lurem: “Usar moy palot mo tan manani ka, lapud asabi lay oras na panani, ta mataktakken la so aanien diad dalin.”+ 16  Tan samay akayurong diad lurem et insingwat toy palot to diad dalin, tan naani so dalin. 17  Tan pinmaway so sakey nin anghel manlapud santuaryo na templo a walad tawen, tan wala met so makdem a palot to. 18  Tan pinmaway ed kawalaay altar so sakey nin anghel, tan sikatoy walaan na autoridad ed apoy. Tan diad maksil a boses et imbaga tod samay walaan na makdem a palot: “Usar moy makdem a palot mo tan tipon moy kumpog na sengeg na ubas na dalin, ta aluto la ray bunga na satan.”+ 19  Insingwat na anghel so palot to diad dalin tan tinipon to so sengeg na ubas na dalin, tan imbantak to itan ed baleg a panagpespesan na sanok na Dios.+ 20  Say panagpespesan na ubas et ginatin-gatinan diad paway na syudad, tan diad panagpespesan na ubas et pinmaway so dala, a say kaatagey na satan et anggad saray renda na kabayo diad distansian 1,600 ya estadyo.*

Paimanod leksab

Literal, “birhen.”
Diad Griego, porneia. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “na sanok.”
Literal, “ta saray agawaan da et milan tampol ed sikara.”
Manga 296 kilometro (184 milya). Say sakey ya estadyo et 185 metro (606.95 piye). Nengnengen so Apendise B14.