Apocalipsis ya Inawat nen Juan 5:1-14

  • Sakey a lukot a walaay pitoran tatak (1-5)

  • Inala na Kordero so lukot (6-8)

  • Say Kordero so makanepegan a mangekal ed saray tatak (9-14)

5  Tan anengneng ko diad kawanan a lima na samay akayurong ed trono+ so sakey a lukot ya asulatan ed arap tan beneg, a malet ya aselyadoan na pitoran tatak.  Tan anengneng koy sakey a mabiskeg ya anghel a maksil so boses ton mangiyaabawag: “Siopa so makanepegan a mangilukas na lukot tan mangekal ed saray tatak na satan?”  Balet anggapoy anggan sakey ed tawen odino diad dalin odino diad dalem na dalin a makayarin mangilukas ed lukot odino onnengneng ed satan.  Nanakis ak a maong lapud anggapoy aromog a makanepegan a mangilukas ed lukot odino onnengneng ed satan.  Balet inkuan ed siak na sakey ed saray mamatatken: “Agka la onaakis. Say Leon a nanlapud tribu nen Juda,+ say lamot+ nen David,+ et analo+ pian lukasan so lukot tan ekalen so pitoran tatak na satan.”  Tan anengneng kon akaalagey diad pegley na trono tan saray apatiran mabilay a pinalsa tan diad pegley na mamatatken+ so sakey a kordero+ a singano pinatey,+ a walaan na pitoran saklor tan pitoran mata, tan say kabaliksan na saray mata et pitoran espiritu na Dios+ ya imbaki diad interon dalin.  Sikatoy tampol ya inmasingger tan inala to so lukot ed kawanan a lima na samay akayurong ed trono.+  Sanen inala na Kordero so lukot, dinmakmomo ed arapan to so apatiran mabilay a pinalsa tan say 24 a mamatatken,+ tan kada sakey et walaan na arpa tan balitok iran yaong a napno na insenso. (Say kabaliksan na insenso et saray pikakasi na saray masanto.)+  Tan angansion ira na sakey a balon kansion,+ a mangibabagan: “Sika so makanepegan a mangala ed lukot tan mangekal ed saray tatak na satan, ta pinatey ka tan diad panamegley na dalam et angaliw ka na saray totoon parad Dios+ manlapud balang tribu tan lenguahe tan rasa tan nasyon,+ 10  tan ginawam iran sakey a panarian+ tan saserdote na Dios tayo,+ tan manuley ira bilang arari+ ed dalin.” 11  Tan anengneng ko, tan nadngel ko so boses na dakdakel ya anghel diad paliber na trono tan saray mabilay a pinalsa tan saray mamatatken, tan say bilang da et samplon libolibo a samplon libolibo tan nilibolibo a nilibolibo,+ 12  tan makmaksil so boses dan mangibabaga: “Say Kordero a pinatey+ et makanepegan a mangawat na pakayari tan kayamanan tan karunongan tan biskeg tan galang tan gloria tan bendisyon.”+ 13  Tan nadngel ko so balang pinalsa a walad tawen tan diad dalin tan diad dalem na dalin+ tan diad dayat, tan amin a bengatlan walad saratan, a mangibabaga: “Say bendisyon tan galang tan gloria tan biskeg et niwala komon ya anggad angga ed Dios ya akayurong ed trono+ tan ed samay Kordero.”+ 14  Say apatiran mabilay a pinalsa et ibabaga ra: “Amen!” tan saray mamatatken et dinmakmomo tan nandayew.

Paimanod leksab