Apocalipsis ya Inawat nen Juan 7:1-17

  • Popokpokan na apatiran anghel iray makaderal a dagem (1-3)

  • Tinatakan so 144,000 (4-8)

  • Sakey a baleg ya ulop ya akasulong na amputin kawes (9-17)

7  Kayari na saya, anengneng koy apatiran anghel ya akaalagey ed apatiran suyok na dalin, a popokpokan da so apatiran dagem na dalin, pian anggapoy dagem ya onsiplog ed dalin odino ed dayat odino ed dinanman a kiew.  Tan anengneng koy sakey nin anghel a mamapaatagey manlapud bubutayan na agew,* a walad sikatoy panagtatak na mabilay a Dios; tan diad maksil a boses et imbaga tod saray apatiran anghel a naikday autoridad a maneral ed dalin tan dayat:  “Agyo dederalen so dalin odino say dayat odino saray kiew, anggad agmi natatakan+ iray moling na saray ariripen na Dios tayo.”+  Tan nadngel ko so bilang na saramay tinatakan, 144,000,+ a tinatakan a nanlapud balang tribu na saray ananak nen Israel:+  Diad tribu nen Juda, 12,000 so tinatakan;diad tribu nen Ruben, 12,000;diad tribu nen Gad, 12,000;  diad tribu nen Aser, 12,000;diad tribu nen Neftali, 12,000;diad tribu nen Manases,+ 12,000;  diad tribu nen Simeon, 12,000;diad tribu nen Levi, 12,000;diad tribu nen Isacar, 12,000;  diad tribu nen Zebulon, 12,000;diad tribu nen Jose, 12,000;diad tribu nen Benjamin, 12,000 so tinatakan.  Kayari na saya, anengneng koy sakey a baleg ya ulop, ya agnayarian a bilangen na too, a nanlapu ra ed amin a nasyon tan tribu tan rasa tan lenguahe,+ ya akaalagey ira diad arap na trono tan arap na Kordero, ya akasulong ira na amputin kawes;+ tan wala ray sankabembenan dan sanga na palma.+ 10  Tan diad maksil a boses et ibabaga ra: “Say kililiktar tayo et utang tayo ed Dios tayo, ya akayurong ed trono,+ tan ed Kordero.”+ 11  Amin ya anghel et akaalagey ed paliber na trono tan saray mamatatken+ tan saray apatiran mabilay a pinalsa, tan dinmakmomo ra ed arap na trono tan nandayew ira ed Dios, 12  ya ibabaga ra: “Amen! Komon ta say dayew tan gloria tan karunongan tan pisasalamat tan galang tan pakayari tan biskeg et niwala ya anggad angga ed Dios tayo.+ Amen.” 13  Et oniay imbagad siak na sakey ed saray mamatatken: “Siopa irayay akasulong na amputin kawes+ tan iner so nanlapuan da?” 14  Kanian tampol ya inkuan kod sikato: “Katawan ko, sika so makaamta.” Tan inkuan to ed siak: “Saraya may nanlapud baleg a kairapan,+ tan nilinisan da ray kawes da tan pinaputi da iratan ed dala na Kordero.+ 15  Kanian wala rad arap na trono na Dios, tan agew-labi iran manlilingkor* ed sikato diad templo to; tan samay akayurong ed trono+ et tarongan to ra na tolda to.+ 16  Agla ran balot naerasan odino napaet, tan agla ra pasakitan na agew odino antokaman a mansasnit a petang,+ 17  lapud say Kordero,+ a walad pegley na trono, so manpastol ed sikara+ tan itonton to ra diad saray subol na danum na bilay.+ Tan punasen na Dios so amin a lua ed kamataan da.”+

Paimanod leksab

Odino “bukig.”
Odino “manggagawa na sagradon panaglingkor.”