Unonan Juan 1:1-10

  • Salita na bilay (1-4)

  • Manaakar ed liwawa (5-7)

  • Kaukolan ya ipatua iray kasalanan (8-10)

1  Sinulatan mi kayo nipaakar ed salita na bilay,+ a saya et wala la manlapud gapo, a nadngel mi, anengneng na saray mismon mata mi, naobserbaan mi tan abembenan na saray lima mi,  (on, say bilay et nipatnag ed sikami, tan anengneng mi tan tatasian mi+ tan ipapakabat mi ed sikayo so andi-anggaan a bilay+ a nanlapud Ama tan nipatnag ed sikami),  tan ipapaamta mi met ed sikayo imay anengneng tan nadngel mi,+ pian makapikasakey kayo met ed sikami. Tan sayan pankakasakey tayo et pikakasakey ed Ama tan ed Anak ton si Jesu-Kristo.+  Tan insulat mi irayan bengatla pian magmaliw tayon malikeliket.  Saya so mensahe a nadngel mi ed sikato tan ipapakabat mi ed sikayo: say Dios et liwawa,+ tan anggapon balot so kabilungetan ed sikato.*  No ibaga tayon, “Mikakasakey itayo la ed sikato,” ingen ta manaakar itayo ni ed kabilungetan, mantitila tayo tan agtayo gagawaen so unong ed katuaan.+  Balet, no manaakar itayo ed liwawa a singa sikato a walad liwawa, walaan itayo na pankakasakey, tan lilinisan itayo na dala nen Jesus ya Anak to ed amin a kasalanan.+  No ibaga tayon, “Anggapoy kasalanan tayo,” papalikdoen tayoy sarili tayo+ tan anggapod sikatayo so katuaan.  Say Dios et matoor tan matunong, kanian no ipatua tayo ray kasalanan tayo, perdonaen to iratan tan linisan to itayo ed amin ya ag-inkatunong.+ 10  No ibaga tayon, “Ag-itayo nankasalanan,” sikatoy gagawaen tayon matila, tan anggapod sikatayo so salita to.

Paimanod leksab

Odino “diad pikasakey ed sikato.”