Unonan Juan 3:1-24

  • Ananak itayo na Dios (1-3)

  • Saray ananak na Dios tan saray ananak na Diablo (4-12)

    • Deralen nen Jesus iray kimey na Diablo (8)

  • Aroen so sakey tan sakey (13-18)

  • Say Dios et mas baleg nen say puso tayo (19-24)

3  Nonot yoy kabaleg na panangaro na Ama ed sikatayo,+ a tinawag itayon ananak na Dios!+ Tan ontan itayo. Kanian ag-itayo kabat na mundo,+ lapud agda kabat so Dios.+  Sikayo ran inad-arok, natan et ananak itayo la na Dios,+ ingen ta agni nipaamta no antoy pagmaliwan tayo.+ Balet amta tayo a sano sikatoy nipatnag la, magmaliw itayon singa sikato, lapud sikatoy peteg a nanengneng tayo.  Tan no panon a sikatoy malinis, balang sakey a walaan na ontan ya ilalo ed sikato et nepeg ton linisan so inkasikato.+  Amin a manggagaway kasalanan et manggagawa met na kaugsan, tan say kasalanan et kaugsan.  Amta yo met a sikatoy sinmabi* pian ekalen iray kasalanan tayo,+ tan anggapoy kasalanan to.  Amin a mansiasiansian nikasakey ed sikato et agmanggagaway kasalanan;+ anggapoy siopaman a manggagaway kasalanan ya akanengneng odino makapikabat ed sikato.  Inad-arok ya ananak, agyo aabuloyan a walay mangibalang ed sikayo; samay manggagawa na inkatunong et matunong, no panon a si Jesus et matunong.  Samay manggagaway kasalanan et manlalapud Diablo, ta say Diablo et mankakasalanan la manlapud gapo.*+ Kanian nipatnag so Anak na Dios parad sayan gagala, pian deralen to iray kimey na Diablo.+  Amin ya ananak na Dios et agmanggagaway kasalanan,+ ta say bini* To et mansiasiansia ed sikara, tan ag-ira nayarin manggaway kasalanan, lapud ananak ira na Dios.+ 10  Saray ananak na Dios tan saray ananak na Diablo et napatnagan ed saya: Siopaman ya agmanggagawa na inkatunong tan agmangaaro ed agi to et agmanlalapud Dios.+ 11  Ta oniay mensahe a nadngel yo manlapud gapo, a nepeg a manaaroan itayo;+ 12  aliwan singa si Cain, a nanlapud samay mauges tan pinatey toy agi to.+ Tan antoy makasengeg a pinatey to? Lapud mauges iray mismon gagawaen to,+ balet matunong iray gagawaen na agi to.+ 13  Agagi, agyo pankelawan a bubusolen kayo na mundo.+ 14  Amta tayo ya inatey itayo nensaman, balet natan et mabilay itayo la,+ lapud aaroen tayo ray agagi.+ Samay agmangaaro et mansiasiansia ed patey.+ 15  Balang sakey a mamubusol ed agi to et sakey a managpatey,+ tan amta yo ya anggapoy managpatey a nawalaan na bilay ya andi-anggaan.+ 16  Diad saya et naamtaan tayo so nipaakar ed aro, ta inter nen Jesu-Kristo so bilay* to parad sikatayo,+ tan nepeg a mabulos tayon iter so bilay* tayo parad agagi tayo.+ 17  Balet siopaman a walaan na kaykayarian ed sayan mundo tan nanenengneng to a mankaukolan so agi to ingen ta agto labay a kasian, panon a nibaga ya aaroen toy Dios?+ 18  Inad-arok ya ananak, mangaro itayo, aliwan diad salita odino diad dila,+ noagta diad gawa+ tan katuaan.+ 19  Diad saya et naamtaan tayo a wala itayo ed katuaan, tan napaseguroan* tayoy puso tayo diad arapan to 20  anggano kokondenaen itayo na puso tayo, lapud say Dios et mas baleg nen say puso tayo tan amta to so amin a bengatla.+ 21  Sikayo ran inad-arok, no ag-itayo kokondenaen na puso tayo, bulos itayon makapansalita diad arapan na Dios;+ 22  tan antokaman so kerewen tayo ed sikato et naawat tayo,+ lapud uunoren tayo iray ganggan to tan gagawaen tayo so makapaliket ed pakanengneng to. 23  On, saya so ganggan to, ya ipatnag tayoy pananisia ed ngaran na Anak ton si Jesu-Kristo+ tan manaaroan itayo,+ unong ya ingganggan to ed sikatayo. 24  Sakey ni, samay manguunor ed saray ganggan na Dios et mansiasiansian nikasakey ed Dios, tan say Dios et mansiasiansian nikasakey met ed sikato.+ Tan lapud espiritu ya inter to ed sikatayo, amta tayo a sikatoy mansiasiansian nikasakey ed sikatayo.+

Paimanod leksab

Literal, “nipatnag.”
Odino “sanen sikatoy ginmapo.”
Salanti, say bini a makapawala na bunga.
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “natangguyor; nakombinse.”