Onlad karga

Onlad saray karga

Say Unonan Sulat nen Juan

Saray Kapitulo

1 2 3 4 5

Sumaryo na Saray Karga

 • 1

  • Salita na bilay (1-4)

  • Manaakar ed liwawa (5-7)

  • Kaukolan ya ipatua iray kasalanan (8-10)

 • 2

  • Si Jesus, sakey a bagat a pipupulangan (1, 2)

  • Pangunor ed saray ganggan to (3-11)

   • Daan tan balon ganggan (7, 8)

  • Saray rason na impansulat (12-14)

  • Agyo aaroen so mundo (15-17)

  • Pasakbay sumpad say antikristo (18-29)

 • 3

  • Ananak itayo na Dios (1-3)

  • Saray ananak na Dios tan saray ananak na Diablo (4-12)

   • Deralen nen Jesus iray kimey na Diablo (8)

  • Aroen so sakey tan sakey (13-18)

  • Say Dios et mas baleg nen say puso tayo (19-24)

 • 4

  • Suboken iray impuyan a balikas (1-6)

  • Kabaten tan aroen so Dios (7-21)

   • “Say Dios et aro” (8, 16)

   • Diad aro et anggapo so takot (18)

 • 5

  • Say pananisia ed si Jesus so manadaeg ed mundo (1-12)

   • Say kabaliksan na panangaro ed Dios (3)

  • Panagmatalek ed pakayari na pikakasi (13-17)

  • Manalwar ed mauges a mundo (18-21)

   • Say interon mundo et walad pakayari na samay sakey a mauges (19)