Komaduan Pedro 3:1-18

  • Ibabaliwala na saray managbalaw so isabi na kadederal (1-7)

  • Si Jehova et aliwan matantan (8-10)

  • Nonot yo no anton klase na totoo so nepeg yon pagmaliwan (11-16)

    • Balon tawen tan balon dalin (13)

  • Manalwar pian agnibalang (17, 18)

3  Inad-arok ya agagi, komadua la yan sulat ko ed sikayo, a diad saya, singa samay inmuna, et liingen ko so malinew a panagnonot yo diad panamegley na sakey a panonot,+  pian nanonotan yo ray salita ya imbaga nensaman* na saray masanton propeta tan say ganggan na Katawan tan Manangiliktar ya impasabi na saray apostol yo.  Unona, amtaen yo a diad kaunoran iran agew et wala ray mabalaw a balawen da ray maong a bengatla tan tumboken da ray pilalek da+  tan ibaga ra: “Agta insipan toy isabi* to, balet kawalaan to ey?+ Manlapu lad impatey* na saray inmuunan atateng mi, pareho nin siansia so amin a bengatla manlapu la nen pinalsa so mundo.”+  Ta ginagala ran imbaliwala iyan katuaan a nensaman et walay tawen tan sakey a dalin a malet ya akaletneg ed tapew na danum tan apaliberan na danum diad panamegley na salita na Dios;+  tan diad panamegley na saratan, say mundo ed saman a panaon et aderal sanen adelap itan.+  Balet diad panamegley na satan lanlamang a salita, say tawen tan say dalin a wala natan et nigana ed apoy tan pansiasiansiaen ya anggad agew na pangukom tan paneral ed mauges a totoo.+  Balet, inad-arok ya agagi, nonot yo a say sakey agew ed si Jehova* et sanlibon taon tan say sanlibon taon et sakey agew.+  Si Jehova* et aliwan matantan nipaakar ed sipan to,+ a singa iisipen na arum a totoo, noagta sikatoy maan-anos ed sikayo ta agto labay a walay siopaman a naderal noagta labay to ya amin et naikday pankanawnawan magbabawi.+ 10  Balet say agew nen Jehova*+ et onsabin singa matakew,+ a diad satan et naandi so tawen+ diad maksil ya ungol, balet saray elemento ya ampetapetang et natunaw, tan say dalin tan saray kimey ditan et omparungtal.*+ 11  Lapud natunaw irayan amin a bengatla, nonot yo no anton klase na totoo so nepeg yon pagmaliwan, a nepeg kayon manbilay a masanto tan saray gawa yo et pakapatnagan na debosyon ed Dios, 12  legan yon aalagaren tan sankanonot a lanang* so isabi* na agew nen Jehova,*+ a diad panamegley na satan, say tawen et naderal+ ed apoy tan saray elemento et natunaw ed pinasyan petang! 13  Balet walay balon tawen tan balon dalin ya aalagaren tayo unong ed sipan to,+ tan diad saraya et manayam so inkatunong.+ 14  Kanian inad-arok ya agagi, lapud aalagaren yo irayan bengatla, gawa yoy anggaay nayarian yo a naromog to kayon andiay mantsa, andiay pakabalawan, tan walad kareenan.+ 15  Niarum ni, ipasen yon kililiktar so panaanos na Katawan tayo, a singa ed insulat met ed sikayo na inad-aro tayon agi a si Pablo unong ed karunongan a niiter ed sikato,+ 16  ya imbaga to irayan bengatla ed amin a sulat to. Balet wala ray mairap a talosan ed saratan, tan sarayan bengatla et pipikeweten na saramay anggapoy amta* tan makapuy so pananisia ra,* a singa gagawaen da met ed arum a kabiangan na Kasulatan, a pakaderalan da. 17  Kanian inad-arok ya agagi, lapud amta yo la iya, manalwar kayo pian agkayo nibalang a kaiba ra diad panamegley na panamalikdo na saray totoon mananumlang na ganggan tan lapud saya et ompan onkapuy so pananisia yo.+ 18  Imbes, mantultuloy komon ya ombaleg so naawat yon agnaparaan a kaabigan tan say kakabatan yo nipaakar ed Katawan tan Manangiliktar tayo a si Jesu-Kristo. Sikatoy nigloria komon natan ya anggad angga. Amen.

Paimanod leksab

Odino “ray bengatlan impasakbay.”
Literal, “kiwawala.”
Literal, “inyugip.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Salanti, omparungtal pian upoten na apoy.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “pirpirawaten.” Literal, “papepelesen.”
Literal, “kiwawala.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “ag-abangatan.”
Odino “aliwan mapekder.”