Komaduan Pedro 1:1-21

  • Maabig iran balikas (1)

  • Bembenan yon malet so pribilehyo yo bilang tinawag (2-15)

    • Saray kualidad ya iyarum ed pananisia (5-9)

  • Lalon pabiskegen so panmamatalek ed propesiya (16-21)

1  Siak, si Simon Pedro, ya aripen tan apostol nen Jesu-Kristo, so nansulat ed saramay angawat ed pananisia, a mabmabli a singa say pananisia mi,* lapud inkatunong na Dios tayo tan say Manangiliktar a si Jesu-Kristo:  Ondaak komon ed sikayo so agnaparaan a kaabigan tan kareenan diad panamegley na suston kakabatan+ nipaakar ed Dios tan ed si Jesus a Katawan tayo,  ta say pakayari na Dios so angiter* ed sikatayo na amin a bengatlan ontulong ed sikatayon manbilay a walaay debosyon ed Dios diad panamegley na suston kakabatan nipaakar ed Dios ya anawag ed sikatayo+ diad gloria tan kamaongan to.  Diad panamegley na sarayan bengatla et inter to* ed sikatayo so mabmabli tan alay abig iran sipan,+ pian diad panamegley na saraya et magmaliw kayon espiritu a singa say Dios,+ ta akalukpos kayo la ed inkabulok na mundo a resulta na mauges a pilalek.*  Lapud saya, gawa yoy anggaay nayarian yo+ ya iyarum ed pananisia yo so kamaongan,+ diad kamaongan yo et say kakabatan,+  diad kakabatan yo et say panangontrol ed sarili,+ diad panangontrol yod sarili yo et say panagsungdo, diad panagsungdo yo et say debosyon ed Dios,+  diad debosyon yo ed Dios et say panamabli ed agagi, diad panamabli yo ed agagi et say aro.+  Ta no sarayan bengatla et walad sikayo tan manleppua, agkayo magmaliw ya aliwan aktibo odino agmabunga+ nipaakar ed suston kakabatan ed Katawan tayon Jesu-Kristo.  Ta siopaman ya andian na sarayan bengatla et bulag, ya ililikdem to ray mata to ed liwawa,*+ tan nagmaliw a mililingwan nipaakar ed impakalinisan tod saray kasalanan to+ nensaman. 10  Kanian, agagi, komon ta panseetan yo nin nagkalalo a bembenan a malet so pribilehyo yo bilang tinawag+ tan pinili, ta no itultuloy yon gawaen iraya, agkayon balot napelag.+ 11  Diad tua et nabendisyonan kayon maong, a makaloob kayo ed andi-anggaan a Panarian+ na Katawan tan Manangiliktar tayo a si Jesu-Kristo.+ 12  Lapud saya et naynay kon iisipen ya ipanonot ed sikayo irayan bengatla, anggaman amta yo la iraya tan akaletneg kayo lan malet ed katuaan a walad sikayo. 13  Balet, legan a wala ak ni ed sayan tabernakulo,*+ ipapasen kon manepeg a pakiwasen kayo diad panamegley na saray panonot,+ 14  ta amtak a magano lan naandi so tabernakulok, unong ya impalinew ed siak na Katawan tayon Jesu-Kristo.+ 15  Gawaen koy anggaay nayarian ko pian anggano anggapo ak la et nanonotan yo irayan bengatla. 16  Sanen impaamta mid sikayo so pakayari tan kiwawala na Katawan tayon Jesu-Kristo, aliwa itan ya unong ed palso iran istorya a masilib a ginawa na too, noagta anengneng min mismo so karlangan to.+ 17  Ta inawat toy galang tan gloria manlapud Dios ya Ama tayo sanen oniay imbagad sikato na samay panlalapuan na baleg a gloria: “Saya so Ana’ko, say inad-arok, ya inabobonan ko.”+ 18  On, sarayan salita et nadngel mi a nanlapud tawen sanen kaiba to kami diad masanton palandey. 19  Kanian lalon binmiskeg so panagmatalek tayo ed propesiya, tan maong so gagawaen yo diad pangiimano yo ed satan a singa sakey a silew+ ya onsisinag ed ambilunget a pasen (anggad isabi na palbangon tan ompaway so bitewen ed kaagwan)+ diad kapusoan yo. 20  Ta amta yo la ya anggapoy propesiya ed Kasulatan a manlalapud personal ya interpretasyon na siopaman. 21  Ta say propesiya et agbalot niwala unong ed panlabayan na too,+ noagta saray sinalita na totoo et nanlapud Dios legan iran igigiya na masanton espiritu.+

Paimanod leksab

Odino “say pananisia a sakey a pribilehyon mipara ed pribilehyo mi.”
Odino “mabulos ya angiter.”
Odino “mabulos ton inter.”
Odino “alablabas a pilalek.”
Odino posiblin, “bulag, a say walad asingger labat so nanengneng to.”
Odino “tolda,” salanti, say laman to bilang too.