Komaduan Pedro 2:1-22

  • Onlesa iray palson managbangat (1-3)

  • Seguradon naukom iray palson managbangat (4-10a)

    • Saray anghel et imbasileng ed Tartaro (4)

    • Delap; Sodoma tan Gomorra (5-7)

  • Pakabidbiran ed saray palson managbangat (10b-22)

2  Balet, wala met iray linmesan palson propeta diad saray totoo, no panon a wala met iray onlesan palson managbangat diad sikayo.+ Saraya et agnaliklikas a mangiloob na makaderal iran sekta, tan ipulisay da ni ingen so katawan ya angaliw ed sikara,+ ya ipaarap dad sarili ra so maples a kadederal.  Niarum ni, dakel so mangalig ed saray anggapoy-baing a kagagawa* ra,+ tan lapud sikara et napansalitaan na mauges so dalan na katuaan.+  Ontan met, sikaray maagum a manganamot ed sikayo ed panamegley na palso iran salita. Balet say pangukom ed sikara, ya abayag lan denesidi,+ et aliwan matantan, tan say kaderal da et seguradon onsabi.+  Sineguro na Dios a nadusa iray anghel a nankasalanan,+ ya imbasileng to ra ed Tartaro,*+ a binalor to ra na gulonggulong* diad makapal a kabilungetan, tan nigana ira ed panangukom.+  Sineguro to met a nadusa so mundo nensaman,+ balet si Noe, a managpulong na inkatunong,+ pati say pitora ni+ et inliktar to sanen dinelap to so mundo na mauges a totoo.+  Tan inukom to ray syudad na Sodoma tan Gomorra, ya impagmaliw to iratan a dapol.+ Saya so onkanan pasakbay* ed no antoy nagawad saray mauges a totoo.+  Tan inliktar toy matunong a Lot,+ a naermenan a maong lapud anggapoy-baing a kagagawa* na saray totoon mananumlang na ganggan—  ta sayan matunong a too et inagew-agew a makakaliknay irap lapud saray gawan sumlang ed ganggan ya anengneng tan nadngel to legan a manaayam ed limog da.  Kanian sirin, amta nen Jehova* no panon ya iliktar ed subok iray totoon walaan na debosyon ed Dios,+ tan igana ed kadederal iray agmatunong a totoo diad agew na panangukom,+ 10  nagkalalo la iramay manpipilalek a dutakan so laman na arum+ tan saramay manleleglemew ed autoridad.+ Ag-ira mangikabkabilangan tan ipipilit day panlabayan da, tan ag-ira antakot a pansalitaan na mauges iramay pinagalangan na Dios, 11  balet saray anghel, anggano mas mabiskeg ira tan makapanyari, et ag-angakusa ed sikara diad panamegley na makapainsulto iran salita, lapud respeto ra ed si* Jehova.*+ 12  Balet sarayan totoo, a singa andiay kalakal ya ayayep ya onkikiwas unong ed nisipor ed sikara tan niyanak pian erelen tan pateyen, et mansasalita na mauges nipaakar ed saray bengatlan agda amta.+ Naderal ira lapud makaderal a kagagawa ra, 13  a napasakitan ira bilang dusa ed makapasakit a kagagawa ra. Ipapasen dan makapaliket so mansawasawa ed maluhon kabibilay,+ anggan diad kaagwan. Sikaray matik tan mantsa, a panliliketan dan maong a palikdoen so arum diad panamegley na saray palson bangat da legan iran midudungo ed sikayo diad saray ponsia.+ 14  Saray mata ra et napno na pikakalugoran+ tan agda nayarian a tundaan so mankasalanan, tan iingganyoen da iramay makapuy so pananisia ra.* Say puso ra et nipasal ed panag-agum. Sikaray ananak a nisamba. 15  Lapud tinaynan da so maptek a dalan, nibalang ira. Tinumbok da so dalan nen Balaam+ ya anak nen Beor, a pinabli toy tumang ed panaggaway mauges,+ 16  balet binano lapud sinumlang to no antoy duga.+ Inamper na sakey ya andiay boses ya asno a nansalitan singa too so makulangkulang a gagawaen na sayan propeta.+ 17  Singa ra andiay danum a subol tan kelpa ya isisiplog na maksil a bagyo, tan nitaryad sikara so sigpot a kabilungetan.+ 18  Saray ibabaga ra et singa makapadinayew balet andi-kakanaan. Diad panamegley na saray pilalek na laman+ tan saray anggapoy-baing a kagagawa* et iingganyoen da ray totoon kakkalukpos da ni labat ed saramay manbibilay ed kasalanan.+ 19  Isisipan dad saratan so kawayangan balet ta sikaran mismo et ariripen na kabubulok;+ ta no say sakey a too et nadadaeg na sananey a too, sikatoy aripen to.*+ 20  No akalukpos la rad saray karutakan na mundo+ diad panamegley na suston kakabatan nipaakar ed Katawan tan Manangiliktar a si Jesu-Kristo insan ira mibiang lamet ed saraya tan nadaeg ira, say kipapasen da et mas mauges nen say dati.+ 21  Ta mas maong nin agda la sigpot a naamtaan so dalan na inkatunong nen say naamtaan da itan insan agda lanlamang unoren so masanton ganggan ya inawat da.+ 22  Tinmua ed sikara imay ibabaga na proverbio: “Kinan lamet na aso so uta to, tan say inames lan baboy et nantiblak lamet.”+

Paimanod leksab

Odino “saray mabanbanday a kagagawa.” Plural na Griegon salita ya aselgeia. Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Odino posiblin, “ya inyan to rad saray abot.”
Literal, “pangaligan.”
Odino “mabanbanday a kagagawa.” Diad Griego et aselgeia. Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “diad arapan nen.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “iramay aliwan mapekder.”
Odino “saray mabanbanday a kagagawa.” Plural na Griegon salita ya aselgeia. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “kokontrolen na sakey a bengatla, sikatoy aripen na satan.”